Postup učitelů při zpracování výsledků studentské ankety za zimní semestr 2009/2010

  1. Každý učitel navštíví neveřejnou stránku https://anketa-vyvoj.felk.cvut.cz/anketa/2009zs-fel/public/1/.
  2. Podle svého uvážení každý učitel bude mít možnost vyjádřit se k hodnocení předmětu a ke studentským komentářům, pakliže se vyjádří, musí tak učinit do 12. 3. Formulářové pole, kde se může učitel k hodnocení vyjádřit, se objeví na konci hodnocení každého učitelova předmětu. Po odeslání vyjádření je toto učiteli již nepřístupné pro editaci . závažné úpravy/změny vyjádření je třeba řešit se správcem ankety (Ing. M. Valenta). Textové komentáře studentů spolu s vyjádřením učitele budou součástí vyvěšených výsledků ankety pouze tehdy, dá-li k tomu učitel u svého vedoucího kadedry písemný souhlas (pro každý předmět zvlášť).
  3. Současně do 12. 3. písemně sdělí svému vedoucímu katedry, u kterých svých svých předmětů souhlasí se zveřejněním studentských komentářů (jen a právě jen u těchto předmětů a učitelů budou komentáře zveřejněny).
  4. 17. 3. budou zveřejněny výsledky ankety na stránkách fakulty.
  5. Do 6. 4. budou zveřejněny vyjádření vedoucích kateder k výsledkům studentské ankety za zimní semestr 2009/2010.
Za obsah odpovídá: