Vyhlášení mimořádného přijímacího řízení ke studiu v bakalářských studijních programech vyučovaných na externích pracovištích Sezimovo Ústí, Šumperk a Trutnov

V souladu s Řádem přijímacího řízení ČVUT, čl. 8, odst. 9 a 11, vyhlašuje děkan FEL ČVUT mimořádné přijímací řízení do následujících bakalářských studijních programů, jejichž první ročník bude vyučován na externích pracovištích:

ProgramExterní pracovištěForma studia
Elektrotechnika, energetika a managementTrutnovprezenční i kombinovaná
Komunikace, multimédia a elektronikaSezimovo Ústíprezenční
Softwarové technologie a managementŠumperkprezenční

Uchazeči o studium na FEL jsou přijímáni, a přihlášku tedy v mimořádném přijímacím řízení podávají do studijních programů vyučovaných pouze na externích mimopražských pracovištích.

Další ročníky studia pokračují ve všech studijních programech již standardně v Praze.

Všichni uchazeči o studium na FEL, pokud vyhoví Podmínkám pro přijetí, odst. 1, budou mít zaručeno přijetí ke studiu ve zvoleném bakalářském studijním programu na externím pracovišti bez přijímací zkoušky.

I. Postup při výběru programu

Podmínkou přihlášení se ke studiu na externím pracovišti FEL je podání elektronické přihlášky na zvolený program, který se v přihlášce vyznačí.

Uchazeč může podat:

 • jedinou přihlášku do preferovaného programu;
 • více než jednu přihlášku - pro každý vybraný studijní program samostatnou přihlášku a zaplatit administrativní poplatek za každou z nich (počet přihlášek na různé studijní programy na FEL není omezen).

II. Postup pro podání přihlášky k bakalářskému studiu na externích pracovištích

 • Vyplnit elektronickou přihlášku ke studiu na ČVUT;
 • Přihlášku vytisknout a podepsat;
 • Uhradit poplatek za náklady spojené s přijímacím řízením ve výši 450 Kč jedním z následujících způsobů:
  • složenkou (potvrzením o úhradě je orazítkovaný ústřižek složenky či jeho kopie)
  • složením požadované hotovosti přímo v kterékoli pobočce KB (potvrzením je pokladní doklad či jeho kopie)1
  • převodem z účtu nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví (potvrzením je výpis z účtu nebo potvrzení banky o provedené platbě, nikoli o zadání příkazu k platbě).

  Poplatek je třeba zaslat na účet:

  Komerční banka Praha 6, č. účtu: 19-5504540257/0100
  variabilní symbol: 77777
  konstantní symbol: 0308 (bezhotovostní platba) nebo 0179 (hotovostní platba)
  specifický symbol: kód elektronické přihlášky
  IBAN: CZ9401000000195504540257
  SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

 • K přihlášce přiložit následující doklady:
 • Vytištěnou a podepsanou přihlášku spolu s příslušnými doklady odevzdat do 30. 6. 20103 na Pedagogickém oddělení fakulty, v podatelně FEL nebo zaslat poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:

  České vysoké učení technické v Praze
  Fakulta elektrotechnická
  Pedagogické oddělení
  Technická 2
  166 27 Praha 6 - Dejvice

Potvrzení lékaře FEL nepožaduje.

III. Kombinovaná forma studia v Trutnově

Zájemci o studium v kombinované formě v Trutnově si podají vyplněnou přihlášku ke studiu spolu s úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení, potvrzením o úhradě administrativního poplatku a dalšími případnými přílohami rovněž do 30. června 2010. Podmínky a průběh přijímacího řízení pro kombinovanou formu studia jsou stejné jako podmínky pro prezenční formu.

Kombinovaná forma studia se řídí stejnými studijními předpisy jako prezenční forma studia. Úplné znění studijních předpisů, studijní plány a další informace o FEL najdete zde.

Obory jsou otevírány podle zájmu studentů a podle ekonomických možností fakulty. Pro studenty kombinované formy fakulta neotevírá v každém akademickém roce všechny akreditované obory.

IV. Průběh přijímacího řízení

Průběh přijímacího řízení řídí děkan. K tomuto účelu jmenuje přijímací komisi vedenou předsedou, kterým bývá zpravidla proděkan pro studijní záležitosti. Členy komise jsou zástupci oborů bakalářských programů a zástupce Akademického senátu FEL.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu na FEL bude uchazeči doručeno písemně do 14 dnů od ukončení příjmu přihlášek. Pokud uchazeč nepřevezme jemu zaslané rozhodnutí, bude toto zveřejněno na úřední desce, přičemž datum zveřejnění je považováno za den jeho doručení. Součástí rozhodnutí je i odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání. Žádost o přezkoumání rozhodnutí (odvolání) se podává ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Požadujete-li úpravu přijímacího řízení resp. studia v důsledku nějakého zdravotního handicapu, kontaktujte prosím Handicap poradnu Centra informačních a poradenských služeb ČVUT, tel.: 224 358 463, e-mail: handicap@vc.cvut.cz.

V. Termíny

Termín ukončení přijímání přihlášek:30. 6. 2010
Termín pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení
(platí pro uchazeče, kteří v den podání přihlášky ještě neukončili středoškolské vzdělání maturitou), případně potvrzení o uznání rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vysvědčení nebo potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka:
nejpozději v den zápisu do studia
Zápis do studia:počátkem září 2010 (termín bude upřesněn)
Zahájení akademického roku 2010/201120. 9. 2010

V Praze dne 19. 5. 2010

prof. Ing. Boris Šimák, CSc., děkan

1 Při úhradě poplatku za přijímací řízení vložením hotovosti přímo na účet FEL na pobočce Komerční banky odpustí banka poplatek 75 Kč za podmínky, že uchazeč o studium předloží vyplněnou pokladní složenku opatřenou razítkem fakulty.

2 Potvrzení o uznání rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vysvědčení a potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka je nezbytné doručit nejpozději v den zápisu do studia.

3 Řád přijímacího řízení ČVUT, čl. 5, odst. 6, uvádí, že pozdě podaná přihláška nemusí být přijata, přičemž proti odmítnutí pozdě podané přihlášky nelze podat žádost o přezkoumání rozhodnutí. Údaje v přihlášce musí být pravdivé a úplné. Nepravdivě nebo neúplně vyplněná přihláška nemusí být přijata.

Za obsah odpovídá: