Informace k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů

Děkan Fakulty elektrotechnické prominul přijímací zkoušku všem uchazečům o studium v programech

  • Elektrotechnika, energetika a management
  • Komunikace, multimédia a elektronika
  • Softwarové technologie a management

Děkan dále prominul přijímací zkoušku všem uchazečům o studium v programech Kybernetika a robotika a Otevřená informatika, kteří splnili příslušné podmínky. Ostatní uchazeči byli pozváni k přijímací zkoušce, jež se bude konat v pondělí 7. června 2010.

Přijatým uchazečům blahopřejeme; všem již byla odeslána rozhodnutí o přijetí ke studiu.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: