Soutěž o návrh webových stránek FEL

Děkan ČVUT FEL vyhlašuje soutěž o návrh titulní www stránky ČVUT FEL.

Soutěže se může zúčastnit každý student ČVUT FEL. Studentem musí být v době od 1. 6. 2010 do 30. 6. 2010. Autor vítězného návrhu získá jako první cenu diplom a stipendium ve výši 15000 Kč. V případě dostatku kvalitních návrhů bude udělena i druhá cena - diplom a stipendium ve výši 5000 Kč.

Zadání

Cílem je moderní webová prezentace FEL jako fakulty, zaměřené na kvalitní výuku a výzkum v oblasti elektrotechniky, informatiky a navazujících oborů. Ve srovnání se stávajícím stavem by na titulní stránce měl být redukován prostor pro provozní informace (jejich poskytování bude řešeno jinak, např. RSS kanály), posílen by měl být prezentační charakter stránky. Východiskem návrhu by měla být analýza webových prezentací významných světových univerzit (např. dle www.topuniversities.com).

Obsahem soutěžního návrhu je řešení titulní stránky, drátěný model stránky nižší úrovně, řešení standardního článku a textový popis řešení.

Struktura titulní stránky bude zahrnovat aktuality (3-5 ks), pořádané akce (3-5 ks), promo články (3-5 ks, první pozice využitelná pro banner), kontakty, menu (oproti stávajícímu stavu je žádoucí redukce počtu položek), drobečkové menu a přepínání jazyků. Struktura musí podporovat členění informací dle základních cílových skupin, vybrané interní informace budou přístupné po autorizaci.

Vzhled titulní stránky - návrh by měl respektovat grafický manuál ČVUT (www.cvut.cz/informace-pro-media/graficky-manual) a pravidla tvorby přístupného webu (pristupnost.nawebu.cz/texty/pravidla-standardy.php).

Technologie - stránka musí být zobrazitelná prohlížeči Firefox, MSIE, Opera, WebKit bez dalších doplňků (nelze využít doplňky jako FlashPlayer aj.) Lze užít skripty, nikoli však applety v jazyce Java. Všechny informace a odkazy na stránce musí zůstat dostupné, i pokud uživatel provádění skriptů zakáže. Stránky mají umožňovat přizpůsobení pro různé platformy (např. mobilní).

Autoři návrhů souhlasí se zveřejněním svých prací, v případě ocenění svého návrhu první nebo druhou cenou poskytnou ČVUT FEL právo využít návrhy na www stránkách a právo tyto návrhy dále upravovat. Soutěžní návrhy nebudou účastníkům soutěže vraceny.

Odevzdání soutěžních návrhů

Nosiče dat se soutěžními návrhy v zalepené obálce s označením "SOUTĚŽ-WEB" je možno doručit (osobně nebo poštou) do podatelny FEL. Nosič dat musí být označen jménem a uživatelským jménem soutěžícího. Jako nepovinný údaj může být uvedena adresa (URL), pomocí níž lze soutěžní stránku získat v případě nečitelnosti nosiče dat. Soutěžní návrhy lze též odeslat e-mailem na adresu soutez@fel.cvut.cz.

Uzávěrka soutěže je 9. července 2010.

Vyhodnocení soutěže

O vítězném návrhu rozhodne komise, kterou jmenuje děkan FEL. Rozhodnutí komise je konečné. Komise může rozhodnout o neudělení ceny.

Kritéria hodnocení - výtvarné zpracování, bezbariérová přístupnost, nápaditost řešení, ovládání webu, navigace a přehlednost stránky, možnost budoucího rozvoje funkcionalit a struktury.

Vítězný návrh vybere komise do 20. července 2010, vítěz bude informován e-mailem. Výsledky budou vyhlášeny dne 20. července 2010 a zveřejněny na úřední desce FEL. Stipendium bude vyplaceno po kontrole technické správnosti odevzdaných materiálů a po případných nutných úpravách návrhu.

V Praze dne 18. 5. 2010

prof. Ing. Boris Šimák, CSc., děkan

Za obsah odpovídá: