Cenu předsedy Grantové agentury ČR za řešení grantového projektu "Fluxgate efekt v tenkých vrstvách"

Předsednictvo Grantové agentury České republiky rozhodlo na svém zasedání dne 14. dubna 2011 v souladu s ustanovením § 3 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, udělit na základě návrhu oborové komise Cenu předsedy Grantové agentury ČR za řešení grantového projektu "Fluxgate efekt v tenkých vrstvách".

Všechny udělené Ceny předsedy Grantové agentury ČR budou předány na slavnostním zasedání předsednictva GA ČR, které se bude za účasti předsedů hodnotících panelů GA ČR, významných představitelů akademické obce a tisku konat dne 16. června 2011 od 10:00 hodin v prostorách Grantové agentury České republiky, Evropská 2589/33b, Praha 6.

Fluxgate senzory a jejich vývoj na ČVUT

Fluxgate senzory jsou již řadu let jedním z klíčových výzkumných a vývojových témat katedry měření ČVUT FEL. Toto pracoviště se v oblasti magnetických senzorů řadí mezi několik špičkových světových laboratoří. První etapa výzkumu byla završena vývojem nové konstrukce senzoru, která získala v r. 2010 Cenu inovace a byla úspěšně komercializována (mj. i použita v hledači bomb řadu let vyráběném rakouskou firmou Schiebel).

Pro současné požadavky tyto klasické senzory přestávají svými parametry stačit a klasický vývoj narazil na fyzikální meze. Bylo nutné vrátit se k základnímu výzkumu a přemýšlet o nových principech a materiálech.

Důležitou etapou proto byl právě ukončený projekt GAČR Fluxgate efekt v tenkých vrstvách.

Za tento projekt nám byla v roce 2011 udělena Cena předsedy Grantové agentury ČR.

Objev bezcívkového fluxgate senzoru se v rámci projektu podařilo "vědecky vysvětlit" nalezením uspokojivého fyzikálního modelu jeho činnosti.

Na tento senzor byl nedávno udělen evropský patent, o druhý patent na postup jeho výroby žádáme spolu s CSIC Madrid.

Ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR a zahraničními pracovišti se také podařilo navrhnout a připravit nové magnetické tenkovrstvé struktury se šroubovicovou anizotropií pro tyto senzory.

Doktorand Mattia Butta, který pracoval na tomto projektu, v r. 2010 úspěšně obhájil a získal prestižní japonské JSPS Fellowship pro dvouletý postdoc pobyt na Kyushu univerzitě (naštěstí zemětřesením nepoškozené).

Budoucnost

Nové fluxgate senzory budou dále vyvíjeny pro praktické použití. K tomu slouží mj. projekt TAČR "Fluxgate gradiometr" pro kosmické aplikace, v rámci kterého ve spolupráci s brněnskou firmou CSRC budeme vyvíjet přístroj, který bude nabídnut jako standardní zařízení pro projekty ESA a výrobce družic.

Dalším navazujícím projektem je projekt EURAMET "Metrology for Advanced Industrial Magnetics". Ve spolupráci s Českým metrologickým institutem, PRB, NPL a dalšími národními laboratořemi budeme vyvíjet aparatury a postupy pro kalibraci magnetických senzorů.

I nadále bychom se chtěli věnovat základnímu výzkumu v oblasti magnetických senzorů. Už v průběhu řešení projektu GAČ se ukázalo, že je v budoucnu nutné orientovat se i na sendvičové struktury a jiné technologie přípravy magnetických vrstev než osvědčená elektrodepozice. Systematicky se chceme i nadále věnovat i problematice dalších typů magnetických senzorů (AMR, GMR, SDT, GMI).

Fluxgate princip chceme využít i pro nové senzory elektrického proudu.

Další informace: http://measure.feld.cvut.cz/groups/maglab/

Za obsah odpovídá: