Mimořádné motivační stipendium na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol, akademický rok 2012/2013

Motivační stipendium se vypisuje na podporu těch studentů prvních ročníků bakalářského studia, kteří

  • úspěšně absolvují maturitní zkoušku z matematiky nebo z fyziky ve společné (státní) části maturitní zkoušky na vyšší úrovni se stupněm 1 (výborně) v povinné či volitelné části maturity (*)

nebo

  • se umístili na 1. místě regionálního kola nebo na prvních 10 místech celostátního kola středoškolské olympiády vyhlašované MŠMT v kategorii A, B, C resp. D (matematické či fyzikální) nebo v kategorii P (programování), případně soutěží srovnatelné úrovně (například regionální přehlídky Středoškolské odborné činnosti v technických, matematických či informatických oborech), a řádně doloží tuto skutečnost1.

Stipendium bude uděleno k 31. 10. 2012 studentům, kteří splní kritéria pro jeho přidělení a k tomuto dni řádně studují na FEL.

Mimořádné motivační stipendium pro akademický rok 2012/2013 činí 7000 Kč.

Získání tohoto jednorázového mimořádného motivačního stipendia nevylučuje možnost získat řádné prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky v průběhu studia.

Při souběžném studiu více programů na fakultě nebo opakovaném zápise ke studiu může být studentovi přiznáno toto mimořádné stipendium pouze jedenkrát.

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan


(*) 24.5.2012 - vzhledem k problémům v hodnocení výsledků maturit z matemetiky v roce 2012, děkan podpoří motivačním stipendiem i úspěšné maturanty se stupněm 2 (velmi dobře)

1 Např. úředně ověřenou kopií platného dokumentu.

Za obsah odpovídá: