Informace pro studenty nastupující do 1. ročníku kombinované formy studia v bakalářských studijních programech

Základní informace o studiu v bakalářských programech


Zápis do kombinované formy bakalářského studia

 1. Zápis do kombinované formy všech bakalářských programů proběhne dne 10. září 2013 v posluchárně č. T2:D3-209 v následujících časech:
  ČasProgram
  8:00Kybernetika a robotika
  9:00Elektrotechnika, energetika a management
  10:00Komunikace, multimédia a elektronika
  11:00Softwarové technologie a management
 2. Nebude zapsán uchazeč, který ke dni řádného zápisu nepředložil:
 3. K zápisu je nezbytné přinést občanský průkaz (v případě cizích státních příslušníků cestovní pas), 2 fotografie, psací potřeby.
 4. Náhradní termín zápisu do kombinované formy studia, který se bude konat 17. září 2013 v učebně č. 81, je třeba domluvit s referentkou SO pí Turkovou nejpozději do 5 dnů po termínu řádného zápisu.

Zápis předmětů do indexu a KOSu

Index (výkaz o studiu) obdržíte a budete si vyplňovat při zápisu do studia. Do informačního systému (Komponenta Studium, tzv. KOS) vám budou předměty 1. semestru studia zapsány hromadně. Při vstupu do KOSu se musíte prokázat uživatelským jménem a heslem.

Rozvrh studenta

V každém semestru studia budete mít jednotný rozvrh pro všechny předměty příslušného semestru studia, sestavený vedoucím učitelem ročníku. Případný zápis dalších předmětů je nezbytné předem dohodnout s vyučujícím, předmět si zapsat do KOSu i indexu a zápis si nechat potvrdit na pedagogickém oddělení.

Přístup k počítačové síti FEL ČVUT

Administrativa týkající se vašeho studia je významnou měrou vedena s využitím informačního systému ČVUT. Jeho uživatelem se stanete následující pracovní den po dni zápisu do studia. V případě, že jste ještě nestudoval/a na ČVUT, bude Vaším inicializačním heslem heslo uvedené v rozhodnutí o Vašem přijetí ke studiu. Máte-li kladné rozhodnutí pro několik programů FEL, můžete použít kterékoliv heslo z uvedených na těchto rozhodnutích bez ohledu na to, pro který program jste se nakonec rozhodli. Podrobné informace naleznete na https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/informacni-system-cvut/uzivatele-a-pristup-do-is-cvut/heslo-cvut/.

V případě problému kontaktujte pracovníky Střediska vědecko-technických informací FEL v místnosti č. 118 (1. patro bloku A3).

Z počítačové sítě FEL ČVUT můžete:

Při používání počítačové sítě je každý student povinen se řídit Příkazem rektora č. 8/1999.

Evidenční list

Vyplníte čitelně u zápisu. Adresa trvalého bydliště musí odpovídat adrese v občanském průkazu, v případě cizinců v cestovním pasu. Cizí státní příslušníci vyplní rovněž svou aktuální kontaktní adresu na území ČR. Je-li kontaktní adresa odlišná od adresy trvalého bydliště, doporučujeme její sdělení i občanům ČR.

Zadání kontaktní adresy do KOSu

Případnou kontaktní adresu, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště, zadá každý student sám do KOSu bezprostředně poté, co do něj získá přístup, nejpozději však do 31. 10. 2013. Podrobnosti viz Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 12/2011

Průkaz studenta

Každý student si musí pořídit průkaz (kartu) studenta ČVUT. Vydává Výpočetní a informační centrum ČVUT, Vydavatelství průkazů, Bechyňova 3, Praha 6, a to nejdříve od 13. 9. 2013. S ohledem na možné fronty doporučujeme se přes internet objednat. Bez tohoto průkazu není možný vstup do zařízení ČVUT, účast na výuce apod.

Kde najdete důležité informace

Praha 4. 9. 2013

doc. Ing. Jiří Jakovenko, PhD., proděkan

Za obsah odpovídá: