Přirozené a umělé myšlení I., II.

Přednášející: doc. Ivan M. Havel (havel@cts.cuni.cz, http://www.cts.cuni.cz/~havel)

MFF UK (zajišťuje Katedra teoretické informatiky a matematické logiky)

I. (zimní) NPOZ004 2/0 Zk
II. (letní) NPOZ005 2/0 Zk

Kurz mohou navštěvovat studenti různých ročníků, kteří mají zájmem o kognitivní vědu a filosofii mysli. Pro témata v letním semestru je znalost látky ze zimního semestru užitečná, avšak nikoliv nezbytná. Účast je možná i pro nezapsané studenty.

Studenti jiných fakult (a hosté) jsou vítáni. Předmět si mohou zapsat v terminu, který k zápisu do UK SIS otevírá MFF (v případě obtíží je třeba kontaktovat studijní oddělení jak vlastni fakulty, tak MFF). Na PřF je předmět veden pod č. S720P97K.

Anotace
Zkoumání vybraných pojmů a myšlenek kybernetiky, umělé inteligence, kognitivní vědy, filosofie mysli a příbuzných oborů. Zvláštní důraz na témata, která mají co říci ke vztahu mezi myslí a tělem a k problému vědomí a racionálního rozhodování. Probírají se i diskusní témata a nejnovější výzkumné směry. Od zapsaných studentů se předpokládá aktivní účast včetně vypracování semestrální práce.

Letní semestr 2012/2013 - 2 kredity (PZ005):

Zahájení: středa 27. února 2013, 14:30

Seminární místnost CTS (Centrum pro teoretická studia, Praha 1, Husova 4, 3.p.)

6. března 2013 se přednáška nekoná.

Předpokládaná témata pro letní semestr:

Percepce (hlavně vizuální), percepční smysly, pojem smyslu pro něco. Prahové a podprahové vnímání. Smysl pro počty a čísla. Měřítkové dimenze a horizonty kognice. Vědomí jako filosofický problém. Introspekce a (sebe)reflexe. Autopoietické systémy. Prožívání epizodických situací, epizodická paměť.

Materiály k přednáškám a seznam doporučené literatury bude studentům zpřístupněn na webu (www.cts.cuni.cz/~havel/lectures.html). Knižní literatura se půjčuje jen k prezenčnímu studiu.

Hodnocení studentů

Aktivní účast na přednáškách je žádoucí. Studenti, kteří budou mít přednášku zapsánu, vypracují písemný esej (min 5, max. 10 stran v češtině, slovenštině nebo angličtině) na samostatně vybrané téma rozvíjející probíranou látku. Práci odevzdají ve dvou, přednostně elektronických verzích (Word), a to:

první (předběžnou) do 17. 4. 2013
druhou (definitivní) do 5. 6. 2013

Hodnotí se relevance, nápaditost, původnost, důvtip, přesvědčivost, srozumitelnost (na hodnocení bude mít vliv i dodržení termínů odevzdání). Použitou literaturu je třeba uvádět s plnými odkazy na zdroje. Nehodnotí se poetický jazyk a přemíra metafor.

 

Zapisování volitelných předmětů vyučovaných mimo FEL

Za obsah odpovídá: