Stanovisko vedení FEL k návrhu statutu a organizačního řádu ČIIRK

Vedení FEL vítá zveřejnění důvodové zprávy, návrhu statutu a organizačního řádu ČIIRK jako konkrétních podkladů pro další diskusi. Protože byly materiály předloženy se zpožděním, nemohlo je projednat Gremium rektora ani Vědecká rada FEL na svém zasedání 10.4.2013. Pokud bude mít AS ČVUT zájem o stanovisko VR FEL, děkan si ho vyžádá na nejbližším zasedání VR FEL 12.6.; v případě potřeby je děkan ochoten svolat mimořádné zasedání VR. Děkan je také připraven požádat o svolání mimořádného zasedání AS FEL.

Jak již bylo řečeno v prohlášení z léta minulého roku, vedení FEL považuje za výhodnější, aby ČIIRK vznikl v rámci FEL.

  1. Jsme přesvědčeni, že cíle ČIIRK, zmíněné na straně 2 Důvodové zprávy, body a-f, stejně tak i lze Vize (strana 4 Důvodové zprávy) beze zbytku splnit i v rámci fakulty. Jsme přesvědčeni, že ČIIRK uvnitř FEL by mohl fungovat na základě navrhovaného Statutu a Organizačního řádu jen s minimálními změnami, jako je mechanismus založení a nahrazení role rektora rolí děkana.
  2. Vedení fakulty je připraveno nabídnout ČIIRKu uvnitř FEL podobnou míru autonomie, jako by měl ČIIRK ve variantě vysokoškolského ústavu. Z legislativního hlediska varianta ČIIRK uvnitř FEL umožňuje dokonce vyšší míru samosprávy ČIIRKu, např. účasti voleného orgánu ČIIRKu na ustanovení ředitele ČIIRKu.
  3. Jsme přesvědčeni, že finanční podmínky ČIIRKu v rámci fakulty by byly stejné nebo lepší, než ve variantě vysokoškolského ústavu.
  4. Ve variantě ČIIRK uvnitř FEL odpadají veškeré problémy s dělením RIV bodů, velikostí úvazků garantů předmětů a programů, snížením koeficientu K apod.
  5. Jsme přesvědčeni, že získání prostředků ze strukturálních fondů není podmíněno vznikem ČIIRKu jako vysokoškolského ústavu, naopak se obáváme, že rozštěpení FEL by mohlo šance na získání finančních prostředků snížit. Předpokládaný mechanismus financování pražských projektů bude výzva VAVPI osa 4, nazvaná "Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem". To přesně odpovídá náplni činnosti fakulty, méně již vysokoškolského ústavu. Pokud by se po vyhlášení pravidel soutěže o tyto prostředky ukázalo, že založení nové součásti ČVUT po udělení projektu je nezbytné, jsme připraveni o změně zakotvení ČIIRKu jednat.

Je velmi vysoká pravděpodobnost, že vznikem ČIIRKu jako vysokoškolského ústavu nedojde ke sjednocení, ale naopak k dalšímu rozdrobení výzkumu v oblasti informatiky na CVUT. Pokud nebude ČIIRK fungovat jako společná platforma pro všechny excelentní informatiky na ČVUT, způsobí jeho nekonsensuální založeni napětí a rozpory mezi třemi informatickými "hráči" na ČVUT - FEL, FIT a ČIIRK.

Zkušenost z UCEEB praví: projekt by se snáze realizoval jako dislokované pracoviště na fakultě stavební. Zkušenosti ZČU praví: VaVpI projekty je možné realizovat na fakultách, dle jejich zkušeností to vede k menším problémům než na ústavech.

Závěr

Z uvedených důvodů Kolegium děkana nemůže souhlasit s návrhem založení ČIIRKu předloženým Akademickému senátu ČVUT. Pokud nicméně AS ČVUT o založení nového ústavu rozhodne, jsme připraveni s takovým ústavem spolupracovat všude tam, kde to bude pro FEL výhodné.

 


Poznámky k ekonomickým a organizačním aspektům návrhu

Domníváme se, že rektor by neměl založit součást ČVUT jako "prázdnou adresu". Pokud by ústav měl být založen, musí mít senátem přiděleny provozní prostředky, alespoň minimální počet zaměstnanců a vlastní prostory. Osoba pověřená řízením ústavu by se měla stát zaměstnancem ústavu a neměla by současně zastávat vedoucí funkce na FEL nebo jinde na ČVUT. Není představitelné, že by ústav měl operovat v prostorách FEL.

Ekonomický plán je velmi nezřetelný a je částečně založen na chybných datech. Průměr příjmů na 1 FTE na katedře kybernetiky je spočten chybně, skutečné číslo je jen mírně nad průměrem FEL. Navíc průměr není příliš vypovídající, protože v tomto ukazateli jsou velké rozdíly mezi jednotlivci. Business plán by měl obsahovat odhad výnosů a nákladů na několik prvních let činnosti ústavu. Za stávajícího business plánu není patrná přidaná hodnota pro ČVUT.

Jižní část Technické menzy (2000 m2) by podle Důvodové zprávy měla zůstat prázdná do konce roku 2015, tedy 4 roky od stěhování architektů do nové budovy (podzim 2011). Přitom jen temperování a ostraha objektu stojí jistě značné prostředky. ČVUT zde nepůsobí dojmem dobrého hospodáře.

Vstup do ČIIRK by byl osobním rozhodnutím každého pracovníka. Vedení FEL podnikne veškeré kroky, aby zaměstnanci FEL neodcházející do ČIIRK mohli s minimálním vyrušením pokračovat ve své práci a měli k ní minimálně stejně dobré podmínky jako dnes.

Domníváme se, že pokud budou k dispozici dodatečné peníze ze strukturálních fondů, byly by lépe využité pro nákup přístrojového vybavení, rekonstrukce stávajících budov a podporu kvalitních akademických pracovníků.

Za vedení FEL,
prof. Pavel Ripka, děkan. v.r.

V Praze, dne 12. dubna 2013

Schváleno kolegiem děkana 12. dubna 2013

Za obsah odpovídá: