Vyhlášení voleb do AS ČVUT

Volby probíhají na volby.fel.cvut.cz.

Akademický senát ČVUT vyhlásil volby do Akademického senátu ČVUT. Termín pro odevzdání kandidátek za akademickou obec FEL je pondělí 18. 11. 2013 do 12:00 na sekretariátu děkana FEL.

Termín konání voleb do studentské komory a komory akademických pracovníků AS ČVUT byl akademickým senátem FEL pro volební obvod FEL stanoven na dny 27. a 28. 11. 2013. Volby proběhnou elektronickou formou, podrobnější instrukce o volbě obdržíte na Váš fakultní e-mail. Za volební obvod FEL budou zvoleni 3 akademičtí pracovníci a 2 studenti.

Otázky na kandidáty je možné klást na Diskusním fóru FEL.

Členové dílčí volební komise pro FEL: Lenka Caletková, Ivan Pravda a Jan Švec

Formální náležitosti kandidátek do AS ČVUT

Nutné součásti kandidátek:
  1. Jméno kandidáta.
  2. Fakultní emailová adresa.
  3. Explicitní souhlas s kandidaturou do AS ČVUT (ve znění "Se svou kandidaturou do AS ČVUT souhlasím."), vlastnoruční podpis a datum podání na vytištěné verzi.
Doporučené formální záležitosti kandidátek:
  1. Formát A5 naležato, v levém horním rohu barevná fotografie kandidáta cca 5 x 7 cm orientovaná na výšku, v pravé části jméno kandidáta s uvedením programu a ročníku studia nebo pracoviště.
  2. Další text by měl obsahovat stručný popis kandidáta a heslovitě charakteristiku jeho volebního programu. Další podrobnější informace o kandidátovi je možné prezentovat ve formě webových stránek. Odkaz je pak vhodné uvést na kandidátce.
  3. Ve spodní části kandidátky datum podání a vyjádření souhlasu s kandidaturou.
Kandidátku je nutné odevzdat v uzavřené obálce s označením "Kandidátka do AS ČVUT" do pondělí 18. 11. 2013 do 12:00 na sekretariátu děkana FEL v níže uvedené formě:
  • 1 výtisk s vlastnoručním podpisem
  • 1 kopie elektronicky (např. na CD nebo DVD), akceptované formáty jsou HTML, PDF nebo DOC
Za obsah odpovídá: