Mimořádné motivační stipendium na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol, akademický rok 2016/2017

Motivační stipendium vypisuje děkan na podporu těch studentů prvních ročníků bakalářského studia, kteří

  • úspěšně absolvují v roce 2016 maturitní zkoušku z matematiky ve společné (státní) části maturitní zkoušky na střední škole se sídlem v České republice se stupněm 1 (výborně), a to v povinné či volitelné části maturity.
  • úspěšně absolvují v roce 2016 maturitní zkoušku z matematiky na střední škole se sídlem ve Slovenské republice v externí části maturity s procentem úspěšnosti 84 a vyšším

nebo

  • úspěšně složí zkoušku Matematika+ (CERMAT) v roce 2016 se stupněm 1 (procento úspěšnosti 85 a více)

nebo

  • úspěšně absolvují v roce 2016 maturitní zkoušku a v průběhu svého středoškolského studia se umístili na 1. místě krajského kola nebo na prvních 10 místech celostátního kola středoškolské olympiády vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v kategorii A, B, C resp. D (matematické či fyzikální) nebo v kategorii P (programování), případně soutěží srovnatelné úrovně (například krajské přehlídky Středoškolské odborné činnosti v technických, matematických či informatických oborech), a řádně doloží tuto skutečnost (např. úředně ověřenou kopií platného dokumentu).

Stipendium bude přiznáno těm studentům, kteří splní výše uvedená kritéria pro jeho přiznání

  • a buď k 31. 10. 2016 budou studenty pouze FEL
  • nebo k 28. 2. 2017 se úspěšně zapíší do 2. semestru studia na FEL.

Mimořádné motivační stipendium pro akademický rok 2016/2017 činí 7000 Kč.

Dále všem úspěšným studentům, kteří za 1. semestr bakalářského studia vykonají všechny zkoušky předepsané studijním plánem s hodnocením "A" a všechny zápočty, bude uděleno mimo nárokovatelného prospěchového stipendia i mimořádné stipendium ve výši 10 000 Kč.

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan


Pozn: O tato stipendia je třeba požádat písemně v průběhu listopadu 2016 resp. března 2017 na Studijním oddělení FEL. Při souběžném zápisu do více programů v r. 2016 může být toto stipendium přiznáno pouze jedenkrát.


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: