Mimořádná motivační stipendia na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol, akademický rok 2018/2019

 1. Motivační stipendium 3 000 Kč pro 100 nejúspěšnějších uchazečů z přijímacích testů

  Stipendium přizná děkan nejen uchazečům, kteří úspěšně projdou řádným přijímacím testem v rámci přijímacího řízení, ale i uchazečům s prominutou přijímací zkoušku, kteří přesto test nezávazně absolvují (uzávěrka dobrovolného přihlášení pondělí 11.6.2018, 12.00 hod.).

 2. Motivační stipendium 7000 Kč pro nejlepší středoškoláky

  Stipendium přizná děkan těm studentům prvních ročníků bakalářského studia, kteří

  • úspěšně složí zkoušku Matematika+(CERMAT) v roce 2018 se stupněm 1 (procento úspěšnosti 85 a více)

  nebo
  • úspěšně absolvují v roce 2018 maturitní zkoušku a v průběhu svého středoškolského studia se umístili na 1. místě krajského kola nebo do 3. místa v celostátním kole středoškolské olympiády vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v kategorii A, B, C resp. D (matematické či fyzikální) nebo v kategorii P (programování), případně soutěží srovnatelné úrovně (například krajské přehlídky Středoškolské odborné činnosti v technických, matematických či informatických oborech), a řádně doloží tuto skutečnost (např. úředně ověřenou kopií platného dokumentu).

 3. Motivační stipendium 10 000 Kč pro vynikající studenty 1. semestru

  Stipendium děkan udělí studentům, kteří za 1. semestr bakalářského studia vykonají všechny zkoušky předepsané studijním plánem s hodnocením "A" a získají všechny (klasifikované) zápočty (v předmětech takto zakončených).

Kromě výše uvedených stipendií mohou studenti získat řádné prospěchové stipendium za průměr lepší než 1,5.

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan


Pozn: Stipendium bude přiznáno těm studentům, kteří splní výše uvedená kritéria pro jeho přiznání k 28.2.2019 a úspěšně se zapíší do 2. semestru studia pouze na FEL. O tato stipendia bude třeba požádat písemně v průběhu března 2019 na Studijním oddělení FEL. Při souběžném zápisu do více programů v r. 2019 může být toto stipendium přiznáno pouze jedenkrát.

Za obsah odpovídá: