Výzva na projekty pro propagaci a podporu studia na FEL 2018

Projekty by měly přispět především k

 • získání většího počtu přihlášených kvalitních studentů na FEL
 • zajištění nástupu kvalitních studentů ke studiu
 • dosažení menšího úbytku studentů během studia

Projekty by měly propagovat všechny studijní programy, letos s důrazem na programy EK, EEK a EEM.

Projektová dokumentace (formulář pro podání):

 • popis aktivit, časování
 • očekávaný impakt
 • požadované finanční prostředky (věcné náklady, doprava, diety, ...)
 • počet odpracovaných hodin
 • součinnost fakulty (tisk propagačních materiálů, ...)

Tematické okruhy pro propagační projekty:

 • propagace na středních školách
 • soutěže a jiné akce pro středoškoláky v době přijímacího řízení
 • on-line kurzy pro středoškoláky
 • akce pro přijaté studenty (období do zahájení ak. roku)
 • kurzy/semináře pro středoškolské učitele (*)
 • zpřístupnění prostředí FEL zájemcům o studium i přijatým studentům

(*) K návrhům projektů přiložte "Vzor popisu vzdělávacího programu"  včetně "Tabulky kalkulací předpokládaných nákladů"

Uzávěrka přijímání návrhů je 31. 1. 2018.

Mimořádně přínosné projekty mohou získat okamžité financování z rezervy děkana. 

Projekty budou financovány z vlastních prostředků fakulty.

Vyhodnocení projektů proběhne po uzávěrce nejpozději v první polovině února (děkanskaá komise: proděkani doc. J. Jakovenko, doc. I.Jelínek, Dr. I. Pilarčíková, děkan Prof. P. Ripka).

Vyzýváme k návrhům projektů pro propagaci studia ve studijních programech v souvislosti s přijímacím řízením do bakalářského i magisterského studia především v první polovině roku 2018 a před zahájením výuky.

Projekty přijímá Mgr. Ivana Pilarčíková, PhD.

 

Ivan Jelínek, proděkan
Ivana Pilarčíková, asistentka proděkana

Za obsah odpovídá: