ČeskyEnglish

Úřední deska


Státní závěrečné zkoušky

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Rozhodnutí doručovaná studentům náhradním způsobem (viz článek 36 SZŘ)

Náhradním způsobem se studentům (jejichž místo pobytu není známo) doručují tato rozhodnutí:

 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu
 • Rozhodnutí ve věcech
  1. povolení mimořádného opravného termínu zkoušky
  2. povolení opakovat část studia
  3. povolení přerušit studium
  4. uznání zkoušek a předepsání rozdílových zkoušek
  5. přiznání stipendia

Informace o výši poplatků a úhrad podle § 11 odst. 1 Statutu ČVUT

 1. ČVUT vybírá podle § 58 zákona tyto poplatky od studentů:
 • poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením
 • poplatky spojené se studiem jednotlivých bakalářských a magisterských studijních programů
 • poplatky za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony.
 1. Konkrétní výši poplatků v uvedených rozmezích a způsob a lhůty jejich placení stanoví pro každý akademický rok rektor ČVUT po projednání ve svém kolegiu a v AS ČVUT.

Poplatek k úhradě nákladů spojených s přijímacím řízením uchazeče je stanoven ve výši 500 Kč.

Výběrové řízení pro obsazování pracovních míst na ČVUT

Text vypsání výběrového řízení obsahuje zejména:

 • označení pracoviště a pracovního místa,
 • kvalifikační a jiné předpoklady,
 • datum, kdy má být místo nastoupeno,
 • místo a lhůta podání přihlášky,
 • výčet dokladů požadovaných od uchazeče.

Informace o termínech a místě zasedání akademického senátu fakulty

Informace o termínech a místě zasedání akademického senátu fakulty jsou zveřejněny na stránkách AS FEL.

Další důležité veřejné informace

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.