Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Aktuálně zveřejněná výběrová řízení

Výběrové řízení pro obsazování pracovních míst na ČVUT se řídí Kariérním řádem FEL zejména Směrnicí o výběrovém řízení, dále se řídí Řádem výběrového řízení.

Nabídka Platí do

Výběrové řízení na funkční místo vedoucí katedry matematiky, katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd, katedry elektromagnetického pole, katedry teorie obvodů, katedry telekomunikační techniky, katedry mikroelektroniky, katedry řídicí techniky, katedry radioelektroniky

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení podle zákona č. 111/1998 Sb. a Řádu výběrového řízení ČVUT na funkční místo vedoucí katedry matematiky, katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd, katedry elektromagnetického pole, katedry teorie obvodů, katedry telekomunikační techniky, katedry mikroelektroniky, katedry řídicí techniky, katedry radioelektroniky

Požadavky na uchazeče:

 • profesor nebo docent v příslušném oboru nebo zkušenost v ekvivalentní pozici na prestižní zahraniční univerzitě
 • vědecká a pedagogická praxe v oboru, mezinárodní zkušenost (nejlépe) z dlouhodobého pobytu na prestižním zahraničním pracovišti
 • kladné ohlasy ze studentského hodnocení kvality výuky (pokud uchazeč učil na vysoké škole, kde se takové hodnocení organizuje)
 • publikační aktivita v impaktovaných časopisech zejména v posledních pěti letech
 • citační ohlasy vědeckých prací uvedené v mezinárodních databázích
 • schopnost koordinace vědeckých a pedagogických aktivit pracoviště
 • významná motivace pro vedení pracoviště a podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti
 • manažerské schopnosti pro vykonávání funkce
 • občanská bezúhonnost

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • doklady o kvalifikaci (pokud uchazeč není v evidenci zaměstnaneckého oddělení fakulty)
 • podrobný profesní životopis
 • čestné prohlášení o současných a očekávaných budoucích pracovních povinnostech a závazcích a o možných střetech zájmů vůči FEL
 • přehled pedagogického působení v posledních pěti letech (výuka, vedení doktorandů)
 • přehled výsledků studentského hodnocení kvality výuky v posledních pěti letech (pokud uchazeč učil na vysoké škole, kde se takové hodnocení organizuje)
 • přehled vědeckovýzkumného působení v posledních pěti letech (vedení grantů, nejvýznamnější publikace včetně autorského podílu, počet heterocitací ve WoS). Celkový přehled publikací a počtu citací formou výpisu z databáze WoS. Pokud se o funkční místo uchází dosavadní vedoucí katedry, předkládá předchozí projekty a zprávu o jejich plnění.
 • nástin odborných, pedagogických, organizačních a personálních záměrů pro řízení a rozvoj katedry po dobu funkčního období (cca dvě strany A4)
 • závazek působit po dobu výkonu funkce na plný pracovní úvazek na FEL a bez souhlasu děkana neprovozovat jinou výdělečnou činnost a neúčastnit se projektů mimo FEL ani přihlášek takových projektů
 • písemný souhlas s distribucí dodaných materiálů v elektronické formě členům výběrové komise s tím, že dodané materiály budou zveřejněny, pokud uchazeč bude vybrán
 • datový nosič s výše uvedenými dokumenty ve formátu pdf.

Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu. Předpokládaný nástup 1. 4. 2018 nebo dohodou. Přihlášku do výběrového řízení doručte do 16. 11. 2017 v zalepené obálce na adresu ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, zaměstnanecké oddělení, Technická 2, 166 27 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“.

Přihlášky se přijímají do 16. 11. 2017 včetně.

Vyřizuje: Ing. Kateřina Dřímalová

16.11.2017

Výběrové řízení na místo akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro pracoviště katedra kybernetiky

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro pracoviště:

katedra kybernetiky – oblast humanoidní a kolaborativní robotika.

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání příslušného směru, vědecký titul Ph.D, specializace alespoň v jedné z výše uvedených oblastí, způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci, publikační činnost, znalost AJ. Praktické zkušenosti a zahraniční praxe výhodou.

Předpokládaný nástup dle dohody. Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu pro zaměstnance ČVUT v Praze, odpovídající výkonu v oblasti vědecké práce, pedagogiky a získávání grantových prostředků.

Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o vzdělání, přehledem o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti (včetně datového nosiče s veškerými dokumenty ve formátu pdf) je nutno doručit do 16. 11. 2017 na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu: drimakat@fel.cvut.cz s označením „Výběrové řízení“.

Přihlášky se přijímají do 16. 11. 2017 včetně.

16.11.2017

Výběrové řízení na místo akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro pracoviště katedra počítačů

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro pracoviště:

katedra počítačů – oblast databázové systémy; 1 místo.

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání příslušného směru, vědecký titul Ph.D. technického zaměření, způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci, kvalitní publikační činnost s ohlasem, znalost AJ a relevantní zahraniční zkušenost.

Od uchazeče se očekává aktivní vykonávání vědecké činnosti v oblasti databázových systémů, softwarového inženýrství nebo příbuzných oblastech počítačových věd, vedení doktorandů, získávání grantů a výuka v předmětech, které se týkají zejména databází a velkých dat; dále obecně programování, objektového modelování a projektového řízení. Přednost má uchazeč s vynikajícími výzkumnými výsledky, který se bude schopen prokázat zkušenostmi s vedením výzkumných týmů a úspěšným vedením doktorandů. Důležitým kritériem pro výběr uchazeče bude schopnost získávat grantové prostředky.

Předpokládaný nástup dle dohody. Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu pro zaměstnance ČVUT v Praze a odpovídající očekávanému výkonu v oblasti vědecké práce, pedagogiky a získávání grantových prostředků.

Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o vzdělání, přehledem o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti (včetně datového nosiče s veškerými dokumenty ve formátu pdf) je nutno doručit do 19. 10. 2017 na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu: drimakat@fel.cvut.cz s označením „Výběrové řízení“.

Přihlášky se přijímají do 19. 10. 2017 včetně.

19.10.2017
Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.