Aktualizováno Vyhláškou č. 18/2008

Opatření pro studenty 3. ročníku BS

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 5 pro akad. r. 2007/2008

Opatření pro studenty, kteří nesložili státní závěrečnou zkoušku či z jakýchkoli důvodů žádají o prodloužení bakalářského studia nad 3 roky

Studenti, kteří nesložili státní závěrečnou zkoušku či z jakýchkoli důvodů žádají o prodloužení bakalářského studia nad 3 roky, mají pro úspěšné dokončení studia dvě možnosti:

 1. Přerušení:
  • Studentovi bude doporučeno písemně požádat o přerušení studia1. Výhodou tohoto řešení pro studenta je, že se mu nezapočítává doba studia pro případnou pozdější možnou platbu za studium delší než je standardní doba studia (Studijní a zkušební řád ČVUT, čl. 17 odst. 6).
 2. Individuální studijní plán (ISP):
  • Na základě písemné žádosti studenta může proděkan povolit absolvování individuálního studijního plánu, jehož průběh a podmínky zároveň stanoví. Součástí podmínek ISP bude stanovena povinnost úspěšně absolvovat nejméně jeden povinný předmět (Předpis pro provádění studijních programů na FEL, čl. 7 odst. 1).
  • Proděkan na základě písemné žádosti studenta schválí řádné zapsání obvykle 1 - 2 předmětů jako povinných, které studentovi napomohou k úspěšnému dokončení bakalářského studia2 (Studijní a zkušební řád ČVUT, čl. 17, odst. 9).
  • V případě, že student neabsolvuje povinné předměty stanovené ISP, bude to považováno za neplnění požadavků stanovených studijním plánem. To může být považováno za důvod k ukončení studia (Zákon č 111/1998, § 56 odst. 1 písm. b), Studijní a zkušební řád ČVUT, čl. 13, odst. 5).
  • Zápis těchto předmětů stanovených ISP bude umožněn až v prvních dvou týdnech semestru se souhlasem vedoucího katedry v případě volné kapacity (Předpis pro provádění studijních programů na FEL, čl. 6 odst. 5, 6).

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

1 Případné neznalosti si může doplnit formou Celoživotního vzdělávání (čl. 6 odst. 10 Předpisu FEL).
2 V případě, že student nemá ještě ukončen svůj studijní plán, součástí ISP budou především předměty jeho studijního plánu. Tyto předměty si studenti zapisujíi v běžných termínech a běžným způsobem.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.