Zápisy a rušení předmětů

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 6 pro akad. r. 2007/2008

Upozorňuji na platnost Článku 6, odstavce 6 Předpisu pro provádění studijních programů na ČVUT FEL, kde se praví:

"Po dvou týdnech se všechny zapsané předměty stávají závaznými pro tento semestr a žádný další předmět již nelze zapsat. Zápis předmětu lze pak v průběhu semestru úředně zrušit jen z vážných a prokazatelných důvodů a se souhlasem vedoucího katedry, která předmět zajišťuje."

Za rozumnou toleranci k rušení předmětu lze uvažovat první třetinu semestru.

16. října 2007

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.