Zápis do rozvrhu letního semestru 2007/08

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 1/2008

Harmonogram zápisů na letní semestr:

 • 19. 11. 2007 - 7. 12. 2007 - předběžné zápisy, podle zájmu studentů katedry odhadnou svou výukovou kapacitu1
 • 21. 1. 2008 - 22. 2. 2008 - vlastní zápis předmětů a zápis do rozvrhu - dne 22. února 2008 tedy:
  • skončí všem studentům možnost změny zápisu předmětů pomocí funkcí KOSu
  • všem studentům, kteří nemají potvrzený zápis předmětů, budou předběžné zápisy předmětů automaticky zrušeny.
 • 25. 2. 2008 - 7. 3. 2008 (první dva týdny semestru) - "doladění" zápisu předmětů a zápisů do rozvrhu. Jejich rušení bude možné jen prostřednictvím Pedagogického oddělení podle Čl. 6, odst. 6 [1]
 • 7. 3. 2008 po skončení úředních hodin PEO - konec zápisu do rozvrhu studenty:
  • konec možnosti provádět změny v osobním rozvrhu pomocí funkcí KOS
  • všechny zapsané předměty se stávají pro studenta závaznými bez ohledu na to, zda student je či není dosud zapsán v jejich rozvrhu.

Postup pro úspěšný zápis do rozvrhu

Zápis do rozvrhu probíhá ve třech krocích:

 1. Úpravy zápisu předmětů - Od 12.00 hod. dne 21.1.2008 si mohou všichni studenti měnit svůj zápis předmětů na příští semestr podle nastavených kapacit předmětů.
 2. Zápis do rozvrhu - možnost zapisovat se do rozvrhu pomocí funkcí KOSu získává student individuálně splněním těchto podmínek:
  1. Splnění dynamicky stanoveného váženého součtu kreditů2
  2. Zisk minimálního počtu kreditů pro pokračování ve studiu na ČVUT podle v článku 18, odst. 5 Studijního a stipendijního řádu ČVUT
  3. Počet kreditů zapsaných předmětů je minimálně:
   - 15 pro studenty 1. ročníku bakalářských programů
   - 20 pro ostatní studenty.
  Poznámka 1: O splnění 1. a 2. podmínky bude student informován automaticky emailem. Cestu do rozvrhu si student musí otevřít použitím funkce KOS, která splnění obou podmínek zkontroluje.
 3. Potvrzení zápisu předmětů referentkou PeO - Student je povinen do 7 dnů od prvního vstupu do rozvrhu se dostavit na PeO a nechat si zápis předmětů potvrdit referentkou PEO. Při nedodržení této lhůty se studentovi automaticky zruší jeho osobní rozvrh.
  Poznámka 2: Potvrzením zápisu pedagogickým oddělením skončí studentovi možnost si sám měnit zápis předmětů pomocí funkcí KOS. Možnost změn v osobním rozvrhu pomocí funkcí KOS tím pro něj ale neskončí až do 7. 3. 2008.

1 studentům byly automaticky zapsány předměty, které měli mít splněny v minulosti či jsou jim doporučeny pro příští semestry

2 Vážený součet kreditů je součtem součinů (pro vyšší ročníky za poslední dva semestry, pro 1. ročníky za 1. semestr násobeno dvěma):
- při ukončení předmětu známkou 1 se počet kreditů za předmět vynásobí třemi,
- při ukončení předmětu známkou 2 se počet kreditů za předmět vynásobí dvěma,
- při ukončení předmětu známkou 3 se počet kreditů za předmět vynásobí jednou,
- při ukončení předmětu jen zápočtem se počet kreditů vynásobí jednou.


Princip postupného otvírání přístupu k zápisu

Zápis do rozvrhu letního semestru 2007/08 bude studentům prezenční formy otevírán postupně počínaje dnem 21.1.2008 - 12.00 hod. v závislosti na váženém součtu kreditů2. Cílem postupného otvírání přístupu k zápisu je jednoznačná motivace k odpovědnému přístupu ke studiu.

Na základě takto průběžně získávaného váženého součtu kreditů bude postupně automaticky otvírán přístup k zápisu pro studenty s největší hodnotou váženého součtu kreditů v závislosti na technických možnostech KOSu.

Všem studentům, kterým byl otevřen zápis do rozvrhu, bude zaslán email s odpovídající zprávou. Zpráva bude odeslána na adresu "studentovo_UN@fel.cvut.cz". Je třeba, aby student svou poštu na této adrese pravidelně četl, případně aby si posílání zpráv z této adresy přesměroval na jemu dostupnou aktuální adresu v souladu s čl.35 odst. 5 [1]

Studenti jsou žádáni, aby v době od 21.1.2008 nevstupovali do KOSu za účelem zápisu do rozvrhu dříve, než obdrží zprávu o tom, že zápis je jim umožněn. Pokud tato žádost nebude studenty respektována, nelze vyloučit přetížení KOSu.

Automatické otvírání pro další skupinu studentů proběhne od 22.1.2008 každý den až do 10.2.2008 v 6:00 ráno. Hodnota váženého součtu kreditů bude bezprostředně po jeji aktualizaci zveřejněna na webu FEL.

Od 11.2.2008 bude zápis umožněn všem dosud nezapsaným studentům, kteří splnili podmínky (viz další odstavec) pro pokračování ve studiu.

Detaily k potvrzení zápisu předmětů na PeO

Po prvním zápisu do rozvrhu je student povinen do 7 kalendářních dnů si nechat referentkou PEO v Dejvicích potvrdit zápis předmětů v KOSu a do indexu. Pokud zápis předmětů nebude do této lhůty referentkou potvrzen, bude vytvořený osobní rozvrh studenta automaticky zrušen. O této skutečnosti bude student informován automaticky vygenerovaným emailem.

Zápis předmětů bude referentkou potvrzen pouze při splnění všech dále uvedených podmínek:

 • součet kreditů zapsaných předmětů je alespoň
  • 15 pro studenty 1. ročníku bakalářských programů
  • 20 pro ostatní studenty
 • student, který ještě nemá úspěšně absolvované všechny povinné předměty, má zapsán alespoň jeden povinný předmět
 • součet kreditů předmětů, do jejichž rozvrhu je student zapsán, není větší než 37.

Výjimky může povolit proděkan v individuálním studijním plánu studenta.

K potvrzení zápisu předmětů referentkou PeO se studenti dostaví osobně a pouze s řádně vyplněným indexem a při splnění výše uvedených podmínek. Ve výjimečném případě (nemoc doložená potvrzením o neschopnosti, referentce předem oznámený pobyt v zahraničí) může student požádat referentku PEO o potvrzení zápisu předmětů v KOSu emailem a pro potvrzení zápisu předmětů v indexu přijít později. Žádostem o potvrzení zápisu předmětů po telefonu nebude vyhověno a jsou proto bezpředmětné.

Potvrzení zápisu na PeO musí proběhnout v řádném období zápisů do 22.2.2008 (do konce úředních hodin PEO). Skončením zápisů končí doba hájení předběžně zapsaných předmětů a nepotvrzené předběžné zápisy budou hromadně automaticky zrušeny. Cílem tohoto opatření je uvolnění předběžně zabraných míst v plně obsazených předmětech.

Detaily k úpravě zápisu předmětů studentem

V době od zahájení fáze zápisů do rozvrhu 21.1.2008 (12:00 hod.) do potvrzení zápisu předmětů na PeO má student možnost si sám zrušit předběžně zapsané předměty, případně zapsat nové předměty, pokud to dovoluje kapacita předmětu. Po potvrzení zápisu na PeO může zrušit zápis předmětu nebo zapsat nový předmět pouze referentka PeO.

Rušit zapsané předměty a zapisovat si nové může student sám (do konce řádného zápisového období 22.2.2008, do skončení úředních hodin PEO) nebo prostřednictví PeO do konce 2. týdne letního semestru 2007/08, tj. do 7.3.2008, do skončení úředních hodin PEO hod. Po tomto termínu se všechny zapsané předměty stávají závaznými předměty bez ohledu na to, zda student je zapsán do jejich rozvrhu.

Osobní rozvrh si student tedy může upravovat pouze do konce 2. týdne semestru, tj. do 7.3.2008. Po tomto datu je rozvrh závazný.

"Po dvou týdnech se všechny zapsané předměty stávají závaznými pro tento semestr a žádný další předmět již nelze zapsat." - [1] Čl.6, odst. 6. Od 3. týdne semestru může proděkan mimořádně povolit zrušení zápisu předmětu na základě písemné žádosti studenta pouze z prokazatelně závažných důvodů (zejména zdravotních). Žádost musí obsahovat souhlas vedoucího katedry, která předmět zajišťuje. Součet kreditů zapsaných předmětů přitom nesmí klesnout pod minimum 15 resp. 20 - viz výše.

Speciální zápisy

 • Předměty vyučované v angličtině (kód E, XE)
  Zápis předmětů provádí jen PEO ve druhém týdnu semestru podle pravidel pro Studium v angličtině.
 • Zápis do hodin tělesné výchovy
  Zápis do hodin tělesné výchovy do letního semestru 2008 bude otevřen od 1.2.-9.3.2008 na webových stránkách ÚTVS ČVUT. Na těchto stránkách studenti najdou další podrobné informace.
  Upozornění: student si zapisuje předmět do KOSu a indexu pod určeným kódem (viz elektronická Bílá kniha), ale do zvoleného sportu a konkrétní výukové hodiny TV se musí přihlásit na webových stránkách ÚTVS ČVUT.

Úřední hodiny PEO v období řádných zápisů

Od 21. 1. 2008 - 22. 2. 2008

pondělí9 - 1112.30 - 14.30*)
úterý-12.30 - 14.30*)
středa9 - 1113.30 - 15.30*)
čtvrtek-12.30 - 14.30*)
pátek9 - 11-

*) Upozornění: ve dnech pondělí, úterý a čtvrtek odpoledne mezi 13.30 a 14.30 hod. a ve středu od 14.30 - 15.30 hod. budou mít přednost studenti, kteří budou mít vše v pořádku a přijdou si na PEO pouze potvrdit zápis, nebudou tedy potřebovat nechat si referentkou zapsat žádné předměty, kontrolovat svůj studijní plán či jiné konzultace.

Zdroje:

[1] Předpis pro provádění studijních programů na ČVUT FEL

14. 1. 2008

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.