Harmonogram 3. ročníku bakalářského studia E+I a bakalářské státní závěrečné zkoušky (rozšířená informace)

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 4/2008

V souvislosti se zápisem předmětů xxBP a XxxBAP je třeba, aby studenti 3. ročníku věnovali pozornost úpravě harmonogramu, která má za cíl zlepšit podmínky pro odevzdávání bakalářských prací a jejich obhajobu.

Úvodní informace

Podle vyjádření vedoucích kateder, budou katedry poslední dva týdny semestru v maximální míře vypisovat předtermíny a tím rovněž prodlouží období pro vypracování bakalářské práce. Zkouškové období před prázdninami bude prodlouženo na úkor zářijového a bude zahrnovat reálných 7 týdnů před prázdninami (19. 5. 2008 - 30. 5. 2008 - předtermíny, 2. 6. 2008 - 4. 7. 2008) a týden v září (1. 9. 2008 - 5. 9. 2008).

Nemění se řádný prioritní termín pro odevzdání bakalářské práce - 13. 6. 2008 ani termín obhajob - 20. 6. - 4. 7. 2008.

Přesunuje se druhý termín pro odevzdání bakalářské práce z původního nevýhodného srpnového termínu na 11. 7. 2008 a termín následných obhajob se posunuje na 8. 9. - 12. 9. 2008. V obou případech přesný termín obhajob určují katedry.

Informace pro studenty, kteří půjdou k bakalářským státním závěrečným zkouškám v letním semestru 2007/2008

  1. K těmto státním závěrečným zkouškám (SZZ) mohou jít pouze studenti, kteří mají na letní semestr 2007/2008 zapsán předmět XxxBAP nebo xxBP, případně mají termín určen (z důvodu odkladu odevzdání bakalářské práce apod). Každý student musí mít před termínem SZZ splněn svůj studijní plán a uzavřen index referentkou PEO (při uzavírání indexu bude referentkou vybrán poplatek ve výši 240,- Kč za náklady spojené se slavnostním ukončením studia v souladu s Příkazem rektora č. 3/2006).
  2. Studenti si mohou vybrat, ve kterém ze dvou termínů (20.6. - 4.7.2008 nebo 8.-12.9.2008) se ke SZZ přihlásí, pokud příslušná katedra vypíše oba termíny; toto se však netýká studentů, jimž byl např. po předchozí neúspěšné SZZ již konkrétní termín opakované SZZ určen děkanem.
  3. Student se k jednomu z výše uvedených termínů přihlásí vyplněním přihlášky vyvěšené na webu, kterou po vytištění a vyplnění odevzdá na katedře, na níž proběhnou jeho SZZ, a to nejpozději do 9.6.2008.

Upřesnění pouze pro studenty, kteří se přihlásí k prvnímu termínu SZZ (20.6. - 4.7. 2008)

  • jestliže student v prvním termínu neuspěje u odborné části SZZ, ale obhájí bakalářskou práci, pak se souhlasem komise pro obhajoby může opakovat SZZ již v zářijovém termínu.
  • pokud student včas (do 13.6.2008) odevzdá bakalářskou práci, ale z nějakého důvodu se v původně plánovaném prvním termínu nedostaví k SZZ, musí se předem, nejpozději však do 5 dnů od termínu konání SZZ, písemně omluvit děkanovi (prostřednictvím PEO, kopii je třeba zaslat na katedru) a bude mu určen náhradní termín konání SZZ (student bude mít možnost požádat o zářijový termín).
  • jestliže student neodevzdá bakalářskou práci do 13.6.2008, může v souladu se Směrnicí děkana pro BSZZ, čl. 6, písemně požádat děkana (prostřednictvím PEO, kopii je třeba zaslat na katedru) před tímto stanoveným termínem o odklad odevzdání BP o jeden semestr, tedy do 23.1.2009 (nikoli do 11.7.2008; nebude tedy moci jít k SZZ v zářijovém termínu).

Upřesnění pouze pro studenty, kteří se přihlásí k druhému termínu SZZ (8. - 12.9.2008)

  • pokud student včas (do 11.7.2008) odevzdá bakalářskou práci, ale z nějakého důvodu se v původně plánovaném prvním termínu nedostaví k SZZ, musí se předem, nejpozději však do 5 dnů od termínu konání SZZ, písemně omluvit děkanovi (prostřednictvím PEO, kopii je třeba zaslat na katedru) a bude mu určen náhradní termín konání SZZ
  • jestliže student neodevzdá bakalářskou práci do 11.7.2008, může v souladu se Směrnicí děkana pro BSZZ, čl. 6, písemně požádat děkana (prostřednictvím PEO, kopii je třeba zaslat na katedru) před tímto stanoveným termínem o odklad odevzdání BP o jeden semestr, tedy do 23.1.2009.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.