Předběžný zápis předmětů pro zimní semestr 2008/09

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 8/2008

Od 14. 4. 2008, od 17.00 do 9. 5. 2008, do 11.00, proběhnou předběžné zápisy předmětů pro zimní semestr 2008/09.

Upozorňuji na to, že zápis předmětu, který má uvedenu prerekvizitu, referentka PEO nebude moci schválit, aniž by tato podmínka byla splněna. Informace o tom, zda některý předmět má či nemá jiný předmět jako prerekvizitu, je uvedena autory předmětů v anotaci těchto předmětů.

Každému studentovi budou 14.4.2008 hromadně zapsány do příštího semestru všechny ještě neabsolvované závazné předměty, které jsou uvedeny v jeho doporučeném průchodu studijním plánem:

  • pro jeho příští semestr
  • pro jeho aktuální semestr, pokud si je student pro tento semestr nezapsal
  • v minulých semestrech.

Je na studentech, které z hromadně zapsaných závazných předmětů si v množině předběžně zapsaných předmětů ponechají. Dále si případně přidají povinně volitelné a volitelné předměty dle svého výběru.

Předměty typu BAP, DIP, event. DP se v předběžném zápisu nezapisují, jejich kapacita není omezena. Zapisovat se budou až při řádných zápisech.

Definitivní zápisy předmětů pro příští semestr a zápisy do rozvrhu proběhnou v souladu s harmonogramem akademického roku v termínech 16. 6. - 27. 6. 2008 a 25. 8. - 26. 9. 2008. K tomu vyjde speciální vyhláška.

Studenti, kteří jsou v posledním semestru bakalářského studijního programu, se předběžných zápisů neúčastní. Po případném přijetí do navazujícího magisterského studijního programu a zařazení do magisterského oboru jim budou hromadně zapsány všechny předměty, které jsou uvedeny v prvním semestru jejich nového studijního plánu.

Informace pro studenty bakalářského programu STM

V souladu s § 49 Zákona o vysokých školách, garanti jednotlivých oborů navazujícího magisterského programu Elektrotechnika a informatika (MP E+I) zveřejňují pro snadnější vstup do MP E+I pro studenty bakalářského programu STM informaci o doporučených znalostech resp. předmětech pro přijímací řízení do magisterského programu Elektrotechnika a informatika akademického roku 2009/2010.

8. 4. 2008

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.