Zápis do rozvrhu zimního semestru 2008/2009 pro studenty vyšších ročníků studujících v prezenční formě

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 11/2008

 1. Harmonogram zápisů na zimní semestr ak. r. 2008/2009
 2. Postup pro úspěšný zápis do rozvrhu
 3. Princip postupného otvírání přístupu k zápisu
 4. Speciální zápisy (předmětů vyučovaných v angličtině a kurzů tělesné výchovy)
 5. Úřední hodiny PEO v období řádných zápisů

1. Harmonogram zápisů na zimní semestr

 • 14. 4. - 9. 5. 2008 - předběžné zápisy; podle zájmu studentů katedry odhadnou svou výukovou kapacitu
 • 16. 6. - 27. 6. 2008, 1. 9. - 26. 9. 2008 - vlastní zápis předmětů a zápis do rozvrhu prováděný studenty
 • 29. 9. - 10. 10. 2008 (první dva týdny semestru) - "doladění" zápisu předmětů a zápisů do rozvrhu. Rušení předmětů či zápis nových (v případě volné kapacity) bude možné jen prostřednictvím Pedagogického oddělení (podle Čl. 6, odst. 6 Předpisu pro provádění studijních programů na FEL)

Dnem 10. 10. 2008 po skončení úředních hodin PeO končí tedy zápisy do rozvrhu s těmito důsledky:

 • konec možnosti provádět jakékoli změny v osobním rozvrhu
 • všechny zapsané předměty se stávají pro studenta závaznými bez ohledu na to, zda student je či není zapsán v jejich rozvrhu.

2. Postup pro úspěšný zápis do rozvrhu

Zápis do rozvrhu probíhá ve třech krocích:

 1. Volba skladby předmětů - od 12:00 hod. dne 16. 6. 2008 si mohou všichni studenti měnit svou skladbu předmětů na příští semestr podle nastavených kapacit předmětů1.
 2. Zápis zvolených předmětů do rozvrhu - možnost zapisovat se do rozvrhu pomocí funkcí KOSu získává student individuálně splněním těchto podmínek:
  • splnění dynamicky stanoveného váženého součtu kreditů2
  • zisk minimálního počtu kreditů pro pokračování ve studiu na ČVUT (podle v článku 18, odst. 5 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT)
  • celkový počet kreditů zapsaných předmětů je minimálně 20.

  1 studentům byly automaticky zapsány předměty, které měli mít splněny v minulosti či jsou jim doporučeny pro příští semestry

  2 Vážený součet kreditů je součtem součinů:
  - při ukončení předmětu známkou 1 se počet kreditů za předmět vynásobí třemi,
  - při ukončení předmětu známkou 2 se počet kreditů za předmět vynásobí dvěma,
  - při ukončení předmětu známkou 3 se počet kreditů za předmět vynásobí jednou,
  - při ukončení předmětu jen zápočtem se počet kreditů vynásobí jednou.


  O splnění 1. a 2. podmínky bude studentu zaslána informace automaticky e-mailem a cesta do rozvrhu se mu automaticky otevře. V případě, že student získá v průběhu dne nový záznam klasifikace, nemusí čekat až na příští den. Může si kontrolu provést sám a v případě pozitivního výsledku si tím cestu do rozvrhu otevřít.

  V době od prvního vstupu do rozvrhu do potvrzení zápisu předmětů na PeO má student možnost si sám rušit předběžně zapsané předměty, případně zapsat nové, pokud to dovoluje kapacita předmětu. Po potvrzení zápisu na PeO může zrušit zápis předmětu nebo zapsat nový předmět pouze referentka PeO.

 3. Potvrzení zápisu předmětů referentkou PeO - student je povinen do 10 dnů od prvního vstupu do rozvrhu se dostavit na PeO a nechat si zápis předmětů potvrdit referentkou PeO; tím pro něj končí možnost si sám měnit zápis předmětů pomocí funkcí KOS. Při nedodržení této lhůty se studentovi automaticky zruší jeho osobní rozvrh. O této skutečnosti bude student informován automaticky vygenerovaným e-mailem; jeho případné nedoručení nemá pro zrušení rozvrhu odkladný účinek.

Po dobu prázdnin, 28. 6. do 29. 8. 2008, se odpočítávání lhůty pro potvrzení zápisu na PeO pozastavuje a obnoveno bude opět od 1. 9. 2008 s tím, že se každému studentovi začne odpočítávat znovu desetidenní lhůta pro potvrzení zápisu referentkou PeO.

Zápis předmětů bude referentkou potvrzen pouze při splnění všech dále uvedených podmínek:

 • součet kreditů zapsaných předmětů je alespoň 20
 • pokud student ještě nemá úspěšně absolvované všechny povinné předměty ze svého studijního plánu, musí mít zapsán alespoň jeden z nich
 • součet kreditů předmětů, do jejichž rozvrhu je student zapsán, není větší než 37
 • u příslušných předmětů jsou splněny všechny prerekvizity a korekvizity.

Výjimky může povolit proděkan v individuálním studijním plánu studenta.

K potvrzení zápisu předmětů referentkou PeO se studenti dostaví osobně a pouze s řádně vyplněným indexem a při splnění výše uvedených podmínek. Ve výjimečném případě (nemoc doložená potvrzením o neschopnosti či referentce předem oznámený pobyt v zahraničí) může student požádat referentku PEO o potvrzení zápisu předmětů v KOSu e-mailem a pro potvrzení zápisu předmětů v indexu přijít v nejbližším možném termínu, dohodnutém s referentkou. Žádostem o potvrzení zápisu předmětů po telefonu či e-mailem z jiných než výše uvedených důvodů nebude vyhověno, a jsou proto bezpředmětné.

Potvrzení zápisu na PeO musí proběhnout v řádném období zápisů nejpozději do 26. 9. 2008 (do konce úředních hodin PEO). Skončením zápisů končí doba hájení předběžně zapsaných předmětů a nepotvrzené předběžné zápisy budou hromadně zrušeny. Cílem tohoto opatření je uvolnění předběžně zabraných míst v plně obsazených předmětech.

Po uplynutí prvních dvou týdnů semestru (tedy od 13. 10. 2008) se všechny zapsané předměty stávají závaznými pro tento semestr a žádný další předmět již nelze zapsat - viz Předpis pro provádění studijních programů na FEL, čl. 6, odst. 6.

Od 3. týdne semestru (od 13. 10. 2008, nejpozději však do 31. 10. 2008) může proděkan zcela výjimečně povolit zrušení zápisu předmětu na základě písemné žádosti studenta pouze z prokazatelně závažných a řádně doložených důvodů (zejména zdravotních). Žádost musí obsahovat souhlas vedoucího katedry, která předmět zajišťuje. Součet kreditů zapsaných předmětů přitom nesmí klesnout pod minimum 20.

3. Princip postupného otvírání přístupu k zápisu

Zápis do rozvrhu zimního semestru 2008/09 bude studentům prezenční formy otevírán postupně počínaje dnem 16. 6. 2008 - 12.00 hod. v závislosti na váženém součtu kreditů. Cílem postupného otvírání přístupu k zápisu je jednoznačná motivace k odpovědnému přístupu ke studiu.

Na základě takto průběžně získávaného váženého součtu kreditů bude postupně automaticky otvírán přístup k zápisu pro studenty s největší hodnotou váženého součtu kreditů v závislosti na technických možnostech KOSu. Automatické otvírání pro další skupinu studentů proběhne od 17. 6. až do 27. 6. 2008 a dále od 1. 9. - 5. 9. 2008 každý den v 6:00 ráno, hodnota váženého součtu kreditů bude bezprostředně po své aktualizaci zveřejňována na webu FEL. Všem studentům, kterým byl otevřen zápis do rozvrhu, bude zaslán e-mail s odpovídající zprávou.

Zpráva bude odeslána na adresu "studentovo_UN@fel.cvut.cz". Je třeba, aby student svou fakultní poštu pravidelně četl, případně aby si posílání zpráv z implicitní adresy přesměroval na jemu dostupnou aktuální adresu v souladu s čl.35 odst. 5 Předpisu pro provádění studijních programů na FEL.

Studenti jsou žádáni, aby v době od 16. 6. 2008 nevstupovali do KOSu za účelem zápisu do rozvrhu dříve, než obdrží zprávu o tom, že zápis je jim umožněn. Pokud tato žádost nebude studenty respektována, nelze vyloučit přetížení KOSu. Následné potvrzení zápisu referentkou PeO nebude v těchto případech provedeno.

Od 8. 9. 2008 bude zápis umožněn všem dosud nezapsaným studentům, kteří splnili podmínky pro pokračování ve studiu (viz výše).

4. Speciální zápisy

 • Předměty vyučované v angličtině (kód E, XE)
  Zápis předmětů provádí jen PEO ve druhém týdnu semestru podle pravidel pro Studium v angličtině.
 • Zápis do hodin tělesné výchovy
  Zápis do hodin tělesné výchovy do zimního semestru 2008 bude otevřen od 16. 6. - 10. 10. 2008 na webových stránkách ÚTVS ČVUT. Na těchto stránkách studenti najdou další podrobné informace.
  Upozornění: student si zapisuje předmět do KOSu a indexu pod určeným kódem (viz elektronická Bílá kniha), ale do zvoleného sportu a konkrétní výukové hodiny TV se musí přihlásit na webových stránkách ÚTVS ČVUT.

5. Úřední hodiny PEO v období řádných zápisů

Od 16. 6. 2008 - 27. 6. 2008, 1. 9. 2008 - 26. 9. 2008 (2. a 3. 9. 2008 bude PeO uzavřené)

pondělí9 - 1112.30 - 14.30*)
úterý-12.30 - 14.30*)
středa9 - 1113.30 - 15.30*)
čtvrtek-12.30 - 14.30*)
pátek9 - 11-

*) Upozornění: ve dnech pondělí, úterý a čtvrtek odpoledne mezi 13.30 a 14.30 hod. a ve středu od 14.30 - 15.30 hod. budou mít přednost studenti, kteří budou mít vše v pořádku a přijdou si na PEO pouze potvrdit zápis, nebudou tedy potřebovat nechat si referentkou zapsat žádné předměty, kontrolovat svůj studijní plán či jiné konzultace.

10. 6. 2008

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.