Aktualizováno Vyhláškou č. 18/2008

Vyhláška pro studenty 3. ročníku BS, kteří prodlužují studium nad jeho tříletou standardní dobu

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 12/2008 (upravuje Vyhláška 5/2007)

 1. Studenti, kterým chybí absolvovat některé předměty a v předběžném zápise si nevybrali předměty v rozsahu alespoň 20 kreditů za semestr:
  • požádají proděkana o individuální studijní plán (ISP), který bude obsahovat všechny předměty, které studentu chybí z daného semestru;
  • proděkan může nad rámec těchto předmětů na základě žádosti studenta povolit ještě absolvování 1 - 2 předmětů bakalářského programu, které studentovi napomohou k úspěšnému ukončení bakalářského studia;
  • v případě, že student neabsolvuje povinné předměty stanovené ISP, bude to považováno za neplnění požadavků stanovených studijním plánem. To může být důvodem k ukončení studia.
 2. Studenti, kterým chybí pouze bakalářská práce a/nebo absolvování SZZ, mají dvě možnosti:
  1. Přerušení studia:
   • Student písemně požádá o přerušení studia1. Výhodou tohoto řešení pro studenta je, že se mu nezapočítává doba studia pro případnou pozdější možnou platbu za studium delší než je standardní doba studia.
  2. Individuální studijní plán (ISP):
   • Na základě písemné žádosti studenta může proděkan povolit absolvování individuálního studijního plánu, jehož průběh a podmínky zároveň stanoví. Součástí podmínek ISP bude stanovena povinnost úspěšně absolvovat nejméně jeden povinný předmět.
   • Proděkan na základě písemné žádosti studenta může schválit řádné zapsání obvykle 1 - 2 předmětů bakalářského programu jako povinných2, které studentovi napomohou k úspěšnému dokončení bakalářského studia.
   • V případě, že student neabsolvuje povinné předměty stanovené ISP, bude to považováno za neplnění požadavků stanovených studijním plánem. To může být důvodem k ukončení studia.
   • Zápis těchto předmětů stanovených ISP bude umožněn až v prvních dvou týdnech semestru se souhlasem vedoucího katedry v případě volné kapacity.

  16. 6. 2008

  prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., v. r., proděkanka
  doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan


  1 Případné neznalosti si student může doplnit formou Celoživotního vzdělávání (čl. 6 odst. 10 Předpisu FEL).

  2 Při prodloužení studia nad tříletou standardní dobu by student měl vyvinout maximální úsilí na úspěšné zakončení bakalářského studia. Z tohoto důvodu bude případný zápis omezeného počtu magisterských předmětů povolován jen ve zcela výjimečných případech, a to nejvýše dvou a pouze při vynikajícím studijním průměru (do 1,3).

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.