Pokyny pro studenty 1. roku bakalářského studia v akademickém roce 2008/2009

Sdělení Pedagogického odd. FEL č. 16/2008


Vyplnění indexu pro zimní semestr

Rozvrh studenta

V 1. semestru studia bude mít každý nový student automaticky vygenerovaný rozvrh, jenž si vytiskne z webu FEL; rozvrh bude k dispozici nejdříve v posledním zářijovém týdnu. Studentův rozvrh je určen studijní skupinou, která je mu přidělena na základě výsledků vstupních jazykových testů; tato informace bude zveřejněna na nástěnce PEO i na webu FEL.

Výuka bude zahájena dne 29. září 2008.

Tělesná výchova na ČVUT

Sport a hodinu si student vybere na WWW stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu (ÚTVS) ČVUT.

Úspěšný zápis vybraného sportu (postup viz níže) je možný až následující den po zapsání předmětu TV do informačního systému - KOSu (tento předmět zapíše hromadně Pedagogické oddělení v posledním zářijovém týdnu).

Postup:

 • kliknout na záložku VÝUKA
 • pod nabídkou 1. ročník jsou nabízené sporty podle jednotlivých fakult
 • přihlásit se pod nabídkou přihlášení
 • vyplnit jméno a heslo dle návodu
 • vybrat požadovaný sport a v konkrétním cvičení kliknout na "zapsat"
 • zvolená hodina TV se zobrazí v horní části stránky
 • volbu lze smazat a zápis opakovat
 • v určený čas přijít na zapsanou hodinu
 • podrobnější informace obdržíte při zápisu.

Přístup k počítačové síti FEL ČVUT

Na prvním cvičení předmětu X36ALG obdržíte uživatelské jméno a hlavní přístupové heslo pro přístup k počítačové síti FEL ČVUT. Z počítačové sítě FEL ČVUT musíte používat:

 • Komponentu studium (KOS), což je studijní informační systém
 • konto elektronické pošty.

Evidenční list

Vyplní každý student čitelně u zápisu. Adresa trvalého bydliště musí odpovídat adrese v občanském průkazu, v případě cizinců v cestovním pasu. Cizí státní příslušníci vyplní rovněž svou aktuální kontaktní adresu na území ČR; není-li jim dosud známa, dostaví se do PEO a tuto adresu doplní nejpozději do 12. 10. 2008. Vyplnění případné kontaktní adresy doporučujeme i občanům ČR.

Je nutno dále vyplnit mj. číslo bankovního účtu; číslo svého bankovního účtu zadá každý student zároveň sám do KOSu bezprostředně poté, co do něj získá přístup.

Správnost vyplněných údajů stvrdí každý student svým podpisem v evidenčním listu.

Průkaz studenta

Každý student si musí pořídit průkaz studenta. Vydává Výpočetní a informační centrum ČVUT, Vydavatelství průkazů, Bechyňova 3, Praha 6.

Imatrikulace

Dne 7. října 2008 (úterý) se koná imatrikulace studentů 1. ročníku. Účast je povinná, požadován společenský oděv. Místem konání je Betlémská kaple (Betlémské nám., Praha 1). Časové rozvržení imatrikulace bude zveřejněno na nástěnce ve vestibulu v přízemí i na webu FEL zvláštní vyhláškou.

Kde najdete důležité informace

Ubytování na koleji

Je výhradně v kompetenci Správy účelových zařízení ČVUT, Vaníčkova 7, Praha 6.

Stručná informace o organizaci studia na FEL

Základními studijními předpisy jsou Studijní a zkušební řád pro studenty Českého vysokého učení technického v PrazePředpis pro provádění studijních programů na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze.

Studium probíhá podle studijního plánu, který je součástí studijního programu. Studijní plán předepisuje skladbu předmětů povinných, povinně volitelných a volitelných, jejich ohodnocení kredity a dále minimální počty kreditů, které musí student v různých skupinách předmětů získat. Po společném 1. ročníku se studijní plán dělí na 4 obory. Studenti si volí obor v průběhu 2. semestru. Překročí-li počet zájemců o určitý obor kapacitu oboru, přihlíží se ke studijním výsledkům v 1. semestru.

Před každým semestrem si student zapisuje předměty na Pedagogickém oddělení. V průběhu výukové části (14 týdnů) navštěvuje přednášky (účast není povinná, ale doporučená) a cvičení (účast je povinná). Student získá kredity úspěšným ukončením předmětu způsobem, který je dán studijním plánem.

Pro ukončení každého předmětu je třeba získat zápočet do konce zkouškového období (u některých předmětů je zápočet klasifikovaný). Většina předmětů vyžaduje složení zkoušky. Zkoušky se skládají v termínech vypsaných ve zkouškovém období, případně v posledních dvou týdnech výukové části (předtermíny). Po dohodě s examinátorem může vedoucí katedry povolit skládat zkoušku kdykoliv. Student má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny. Pokud student předmět úspěšně neukončí, může si jej zapsat podruhé.

Za 1. semestr 1. roku studia je třeba získat minimálně 15 kreditů, za 1. rok studia minimálně 30 kreditů, za každý další rok pak minimálně 40 kreditů. Celkově je třeba ve strukturovaném bakalářském programu získat 180 kreditů (včetně 7 kreditů za bakalářskou práci) ve skladbě určené studijním plánem. Studium se ukončuje bakalářskou státní závěrečnou zkouškou.

Po úspěšném ukončení bakalářského studijního programu si může každý bakalář podat přihlášku do magisterského studijního programu.

Standardní doba studia jsou 3 roky, maximální doba studia je 6 let (včetně bakalářské státní závěrečné zkoušky). Za pátý a šestý rok studia student platí poplatky stanovené rektorem ČVUT.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan
prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., proděkanka

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.