Prospěchová stipendia

Sdělení Pedagogického odd. FEL č. 17/2008

Přiznávání prospěchových stipendií na ČVUT FEL se řídí Stipendijním řádem ČVUT v Praze ze dne 25. března 2008. O přiznání prospěchového stipendia již není třeba žádat.

Podle čl. 3 odst. 12 stanovuji, že rozhodným úsekem pro stanovení nároku na prospěchové stipendium v zimním semestru 2008/09 jsou studijní výsledky získané během letního semestru 2007/08.

Prospěchové stipendium může být přiznáno pouze studentovi, který v daném semestru nebo akademickém roce, v němž mu vznikne nárok na prospěchové stipendium

  • je studentem ČVUT podle § 61 zákona v prezenční formě studia
  • studuje ve standardní době studia
  • splňuje předepsaná kritéria pro přiznání stipendia

V daném semestru má student nárok na prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky dosažené v předchozím semestru, jestliže v rozhodném úseku tj. v semestru, za který se stipendium uděluje:

  • získal minimálně 30 kreditů,
  • počet klasifikovaných předmětů v semestru měl větší nebo roven 4,
  • vážený studijní průměr za uvedený semestr měl menší nebo roven 1.80,
  • studoval v prezenční formě a standardní době studia podle § 61 a § 44 odst. 4 zákona.

Výše prospěchového stipendia S (Kč/sem.) je dána následující tabulkou, ve které k je kategorie váženého průměru, Φ je vážený průměr a X je základ stipendia:

k Φ (vážený průměr) S (výše stipendia)
1 < 1.50, 1.80 ) 1,00.X
2 < 1.25, 1.50 ) 1,75.X
3 < 1.10, 1.25 ) 3,00.X
4 < 1.00, 1.10 ) 5,25.X

Stipendijní průměr Φ se vypočte podle vzorce

kde Kp je počet kreditů za předmět p ukončený zkouškou nebo klasifikovaným zápočtem s hodnocením Zp a sčítá se přes všechny hodnocené předměty v letním semestru.

Přírůstek stipendia X stanoví děkan fakulty na základě počtu přiznaných stipendií a výše prostředků schválených pro výplatu stipendií v semestru tak, aby:

kde P(k) je počet studentů, jejichž prospěch patří do k-té kategorie, n je počet prospěchových kategorií (n = 4), c jsou finanční prostředky na stipendia (Kč/sem).

prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., proděkanka

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.