Vyhláška pro studenty 3. ročníku BS, kteří prodlužují studium nad jeho tříletou standardní dobu

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 18/2008 (upravuje Vyhlášku 12/2008 ve smyslu upraveného Studijního a zkušebního řád ČVUT, platného od 2. 9. 2008)

 • Studenti, kterým do splnění studijního plánu chybí dosáhnout méně než 20 kreditů:
  • požádají proděkana o individuální studijní plán (ISP), který bude obsahovat všechny předměty, jež studentu chybí a které lze studovat v příslušném semestru, a případné další dle volby studenta (studentu pak vznikne povinnost absolvovat všechny předměty schválené v ISP);
  • v případě, že student neabsolvuje povinné předměty stanovené ISP, bude to považováno za neplnění požadavků stanovených studijním plánem. To může být důvodem k ukončení studia.
 • Studenti, kterým chybí pouze bakalářská práce a/nebo absolvování SZZ, mají dvě možnosti:
  • Přerušení studia1:
   • Student písemně požádá o přerušení studia. Výhodou tohoto řešení pro studenta je, že v případě přerušení studia nevznikne povinnost platby za studium delší než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok.
   • Děkan může studentu z vlastního podnětu přerušit studium, určí-li mu náhradní termín konání nebo termín pro opakování státní závěrečné zkoušky (čl. 17, odst. 6 SZŘ).
  • Individuální studijní plán (ISP):
   • Na základě písemné žádosti studenta může proděkan povolit absolvování individuálního studijního plánu. Součástí podmínek ISP bude stanovena povinnost úspěšně absolvovat nejméně jeden povinný předmět2.
   • V případě, že student neabsolvuje povinné předměty stanovené ISP, bude to považováno za neplnění požadavků stanovených studijním plánem. To může být důvodem k ukončení studia.
   • Zápis předmětů stanovených ISP bude umožněn až v prvních dvou týdnech semestru se souhlasem vedoucího katedry a v případě volné kapacity.

28. 11. 2008

prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., v. r., proděkanka
doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan


1 Případné neznalosti si student může doplnit formou Celoživotního vzdělávání (čl. 6 odst. 10 Předpisu FEL).

2 Při prodloužení studia nad tříletou standardní dobu by student měl vyvinout maximální úsilí na úspěšné zakončení bakalářského studia. Z tohoto důvodu bude případný zápis omezeného počtu magisterských předmětů povolován jen ve zcela výjimečných případech, a to nejvýše dvou.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.