Zápis do letního semestru ak. r. 2009/2010

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 1/2010

 1. Harmonogram zápisů do letního semestru ak. r. 2009/2010
 2. Postup pro úspěšný zápis do rozvrhu
 3. Princip postupného otvírání přístupu k zápisu
 4. Speciální zápisy (předmětů vyučovaných v angličtině a kurzů tělesné výchovy)
 5. Úřední hodiny PEO v období řádných zápisů (18. 1. - 15. 2. 2010)

1. Harmonogram zápisů do letního semestru

 • 18. 1. - 15. 2. 2010: vlastní zápis předmětů a zápis do rozvrhu prováděný studenty. V pondělí 15. 2. 2010 tedy:
  • skončí všem studentům možnost změnit si sami již zapsané předměty pomocí funkcí KOSu (rozvrh zapsaných předmětů si však studenti mohou sami upravovat až do 26. 2. 2010)
  • všem studentům, kteří nemají zápis předmětů potvrzený referentkou PEO v indexu i KOSu, budou předběžné zápisy předmětů automaticky zrušeny.
 • 16. 2. - 26. 2. 2010 (první dva týdny semestru) - "doladění" zápisu předmětů a zápisů do rozvrhu. Rušení předmětů či zápis nových (v případě volné kapacity) bude pro již zapsané studenty v této době možné jen prostřednictvím Pedagogického oddělení (podle čl. 6, odst. 6 Předpisu pro provádění studijních programů na FEL) po zaplacení poplatku 60 Kč za zápis každého nového předmětu či za vyškrtnutí již zapsaného předmětu (v souladu Příkazem rektora č. 3/2009).

  Studenti, kteří se přijdou na PEO bez předchozí omluvy dodatečně zapsat do semestru mimo termín řádných zápisů, zaplatí v souladu s výše uvedeným Příkazem rektora poplatek 500 Kč za zápis mimo řádný termín.

  Dnem 26. 2. 2010 po skončení úředních hodin PeO (tj. od 11,30 hod.) končí tedy zápisy do letního semestru s těmito důsledky:

  • konec možnosti provádět jakékoli změny v osobním rozvrhu
  • všechny zapsané předměty se stávají pro studenta závaznými bez ohledu na to, zda student je či není zapsán v jejich rozvrhu. Pozor: pro případné zrušení zápisu předmětu nestačí zrušit pouze jeho zápis do rozvrhu, je třeba zároveň zrušit zápis samotného předmětu v KOSu i indexu.

2. Postup pro úspěšný zápis do rozvrhu

Zápis do rozvrhu probíhá ve třech navazujících krocích:

 1. Volba skladby předmětů: od 16:00 hod. dne 18. 1. 2010 si mohou všichni studenti měnit svou skladbu předběžně zapsaných předmětů na příští semestr podle nastavených kapacit předmětů1.

  Žádáme studenty, aby si nejprve sami zkontrolovali plnění svého studijního plánu - v KOSi je tato funkce zavedena, a to v menu "Předměty / Zápis předmětu / Dle studijního plánu". Pomocí této funkce lze zároveň zapsat chybějící předměty či zrušit některé z předmětů hromadně vygenerovaných v předběžných zápisech. Referentky PEO nebudou při schvalování zápisu provádět kontrolu, jaké předměty ze studijního plánu studentovi ještě chybí - je to na odpovědnosti studenta.

 2. Zápis zvolených předmětů do rozvrhu: možnost zapisovat se do rozvrhu pomocí funkcí KOSu získává student individuálně splněním těchto podmínek:

  1. splnění dynamicky stanoveného váženého součtu kreditů2 (vysvětlení níže v odstavci 3)
  2. zisk minimálního počtu kreditů pro pokračování ve studiu na ČVUT podle článku 18, odst. 4 a 5 Studijního a zkušebního řádu ČVUT
  3. celkový součet kreditů zapsaných předmětů je minimálně:
   • 15 pro studenty 1. ročníku bakalářských programů
   • 20 pro ostatní studenty.

  O splnění 1. a 2. podmínky bude studentu zaslána informace automaticky e-mailem a cesta do rozvrhu se mu automaticky otevře. V případě, že student získá v průběhu dne nový záznam klasifikace, nemusí čekat až na příští den. Může si kontrolu provést sám a v případě pozitivního výsledku si tím cestu do rozvrhu otevřít.

  V době od prvního vstupu do rozvrhu do potvrzení zápisu předmětů na PeO má student možnost si sám rušit předběžně zapsané předměty, případně zapsat nové, pokud to dovoluje kapacita předmětu. Po potvrzení zápisu na PeO (viz další krok) může zrušit zápis předmětu nebo zapsat nový předmět pouze referentka PeO.

 3. Potvrzení zápisu předmětů referentkou PeO: student je povinen do 7 dnů od prvního vstupu do rozvrhu (tzn. zápisu do některé rozvrhové paralelky), nejpozději však do 15. 2. 2010, se dostavit na PeO a nechat si zápis předmětů potvrdit referentkou PeO; tím pro něj končí možnost si sám měnit zápis předmětů pomocí funkcí KOS. Při nedodržení této lhůty se studentovi automaticky zruší jeho osobní rozvrh. O této skutečnosti bude student informován automaticky vygenerovaným e-mailem; jeho případné nedoručení nemá pro zrušení rozvrhu odkladný účinek.

  Pro potvrzení zápisu je nezbytné splnit všechny následující podmínky:

  • součet kreditů zapsaných předmětů je alespoň 15, resp. 20
  • pokud student ještě nemá úspěšně absolvované všechny povinné předměty ze svého studijního plánu, musí mít zapsán alespoň jeden z nich
  • součet kreditů předmětů, do jejichž rozvrhu je student zapsán, není větší než 45
  • u příslušných předmětů jsou splněny všechny prerekvizity a korekvizity.

  Výjimky může povolit proděkan v individuálním studijním plánu studenta.

  K potvrzení zápisu předmětů referentkou PeO se studenti dostaví osobně a pouze s řádně vyplněným indexem (v indexu i v KOSu musí být zapsané stejné předměty) a při splnění výše uvedených podmínek. Ve výjimečném případě (nemoc doložená potvrzením lékaře či referentce předem oznámený pobyt v zahraničí) může student požádat referentku PEO o potvrzení zápisu předmětů v KOSu e-mailem a pro potvrzení zápisu předmětů v indexu přijít v nejbližším možném termínu, dohodnutém s referentkou. Žádostem o potvrzení zápisu předmětů po telefonu či e-mailem z jiných než výše uvedených důvodů nebude vyhověno, a jsou proto bezpředmětné.

  Potvrzení zápisu na PeO musí proběhnout v řádném období zápisů nejpozději do 15. 2. 2010 (do konce úředních hodin PEO, tj. do 15,30 hod.). Skončením zápisů končí doba hájení předběžně zapsaných předmětů a nepotvrzené předběžné zápisy budou hromadně zrušeny. Cílem tohoto opatření je uvolnění předběžně zabraných míst v plně obsazených předmětech.

  Po uplynutí prvních dvou týdnů semestru (tedy od 1. 3. 2010) se všechny zapsané předměty stávají závaznými pro tento semestr a žádný další předmět již nelze zapsat ani zrušit - viz Předpis pro provádění studijních programů na FEL, čl. 6, odst. 6.

  Od 3. týdne semestru (od 1. 3. 2010, nejpozději však do 12. 3. 2010) může proděkan zcela výjimečně povolit zrušení zápisu předmětu na základě písemné žádosti studenta pouze z prokazatelně závažných a řádně doložených důvodů (zejména zdravotních) - viz Předpis pro provádění studijních programů na FEL, čl. 6, odst. 6. Žádost musí obsahovat souhlas vedoucího katedry, která předmět zajišťuje. Součet kreditů zapsaných předmětů přitom nesmí klesnout pod minimum 15, resp. 20.


1 Studentům byly automaticky zapsány závazné předměty, které měli mít splněny v minulosti či jsou jim doporučeny pro příští semestr.

2 Vážený součet kreditů je součtem součinů (pro vyšší ročníky za poslední dva semestry, pro 1. ročníky za 1. semestr násobeno dvěma):
U předmětu se zakončením známkou ze zkoušky nebo klasifikovaný zápočtem:
<vážený zisk kreditů za předmět> = <kredity předmětu> * (4 - <číselný ekvivalent známky>)
U předmětu se zakončením zápočtem:
<vážený zisk kreditů za předmět> = <kredity předmětu> * 1;

ZnámkaČíselný ekvivalent známky
11.0
22.0
33.0
A1.0
B1.5
C2.0
D2.5
E3.0

3. Princip postupného otvírání přístupu k zápisu

Zápis do rozvrhu letního semestru ak.r. 2009/2010 bude studentům prezenční formy otevírán postupně počínaje dnem 18. 1. 2010 od 16.00 hod. v závislosti na váženém součtu kreditů2. Cílem postupného otvírání přístupu k zápisu je jednoznačná motivace k odpovědnému přístupu ke studiu.

Na základě takto průběžně získávaného váženého součtu kreditů bude postupně automaticky otvírán přístup k zápisu pro studenty s největší hodnotou váženého součtu kreditů. Automatické otvírání pro další skupinu studentů proběhne každý den v 6,00 hod. ráno ve dnech od 18. 1. 2010 až do 30. 1. 2010, hodnota váženého součtu kreditů bude bezprostředně po své aktualizaci zveřejňována na webu FEL. V závislosti na technických možnostech KOSu bude všem studentům, kterým se otevře zápis do rozvrhu, zaslán e-mail s odpovídající zprávou.

Zpráva bude odeslána na adresu "studentovo_UN@fel.cvut.cz". Je třeba, aby student svou fakultní poštu pravidelně četl, případně aby si posílání zpráv z implicitní adresy přesměroval na jemu dostupnou aktuální adresu v souladu s čl.35 odst. 5 Předpisu pro provádění studijních programů na FEL.

Studenti jsou žádáni, aby v době od 18. 1. do 30. 1. 2010 (30. 1. pouze do 10,00 hodin dopoledne) nevstupovali do KOSu za účelem zápisu do rozvrhu dříve, než obdrží zprávu o tom, že zápis je jim umožněn. Pokud tato žádost nebude studenty respektována, nelze vyloučit přetížení KOSu.

Od 30.1. 2010 od 10,00 hodin bude zápis umožněn všem dosud nezapsaným studentům, kteří splnili podmínky pro pokračování ve studiu (viz odstavec 2B).

4. Speciální zápisy

 • Předměty vyučované v angličtině (kód E, XE)
  Zápis předmětů provádí jen PEO ve druhém týdnu semestru podle pravidel pro studium v angličtině.
 • Zápis do hodin tělesné výchovy a na letní kurzy
  Zápis do hodin tělesné výchovy do letního semestru ak. r. 2009/2010 bude otevřen od 1. 2. 2010 na webových stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT. Na těchto stránkách studenti najdou další podrobné informace.
  Upozornění: student si zapisuje předmět do KOSu a indexu pod určeným kódem (viz elektronická Bílá kniha), ale do zvoleného sportu a konkrétní výukové hodiny TV se musí přihlásit na webových stránkách ÚTVS ČVUT.
  V případě zájmu o letní tělovýchovné kurzy postupuje student stejným způsobem. Zápis na konkrétní kurzy bude otevřen od 1. 3. 2010.

5. Úřední hodiny PEO v Dejvicích v období řádných zápisů

Od 18. 1. - 15. 2. 2010

pondělí9:00 - 11:3013:00 - 15:00*)
úterý-13:00 - 15:00*)
středa9:00 - 11:3013:30 - 15:30*)
čtvrtek-13:00 - 15:00*)
pátek9:00 - 11:30-

*) Upozornění: ve dnech pondělí, úterý a čtvrtek odpoledne mezi 14.00 a 15.00 hod. a ve středu od 14.30 - 15.30 hod. budou mít přednost studenti, kteří budou mít vše v pořádku a přijdou si na PEO pouze potvrdit zápis, nebudou tedy potřebovat nechat si referentkou zapsat žádné předměty, konzultovat svůj studijní plán či jiné záležitosti.

11. 1. 2010

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.