Předběžné zápisy do zimního semestru 2010/2011

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 5/2010

Ve dnech 19. 4. (od 17.00 hod.) do 7. 5. 2010 (do 16.00 hod.) proběhnou předběžné zápisy předmětů pro zimní semestr akad. r. 2010/2011. Předběžným zápisem předmětů v KOSu student deklaruje svůj zájem o studium předmětů v tomto semestru. Při předběžných zápisech je vypnuta kontrola kapacity vypsaných předmětů a na základě vyhodnocení výsledků předběžných zápisů i kapacitních možností kateder bude poté stanovena kapacita předmětů a sestaven rozvrh na zimní semestr ak. r. 2010/2011.

Studentovi, který si předmět předběžně nezapsal, bude v období závazných zápisů umožněno si jej zapsat jen v případě volné kapacity tohoto předmětu; může tak nastat problém se vůbec zapsat do zimního semestru ak. r. 2010/2011.

Každému studentovi budou předem hromadně zapsány do zimního semestru 2010/2011 všechny ještě neabsolvované závazné předměty, které jsou uvedeny v jeho doporučeném průchodu studijním plánem:

  • pro jeho příští semestr
  • pro jeho aktuální semestr, pokud si je student pro tento semestr nezapsal
  • neabsolvované v minulých semestrech.

To umožní studentům snadněji splnit požadavek Předpisu pro provádění studijních programů, podle kterého je student povinen si přednostně zapsat povinné a povinně volitelné předměty potřebné pro úspěšné ukončení studia. Je na studentech, které z hromadně zapsaných závazných předmětů si v množině předběžně zapsaných předmětů ponechají; dále si případně přidají povinně volitelné a volitelné předměty dle svého výběru.

Upozornění: Studentům, kteří se předběžných zápisů s využitím KOSu vůbec nezúčastní, budou tyto předměty po skončení předběžných zápisů hromadně zrušeny.

Skladba předběžně zapsaných předmětů by měla být volena s ohledem na to, že součet jejich kreditů je shora omezen hodnotou 45 kreditů na semestr. Dolní limit se při předběžných zápisech nekontroluje (je na studentovi, aby respektoval svůj studijní plán), horní ano.

Studenti si mohou zapsat pouze předměty, které jsou pro příští semestr příslušnou katedrou vypsané a jsou určeny pro jejich studijní program a formu studia. Předmět mimo svůj studijní program si student může zapsat prostřednictvím referentky PEO. Pro studenta bude tento předmět v roli volitelný a jeho uznání v jiné roli nebude povolováno.

Zápis předmětu, který má uvedenu prerekvizitu, referentka PEO při řádném zápisu nepotvrdí, když tato podmínka nebude splněna. Informace o tom, zda některý předmět má či nemá jiný předmět jako prerekvizitu, je uvedena autory předmětů v oddílu Požadavky u popisu jednotlivých předmětů.

Předměty Bakalářská práce, event. Diplomová práce se v předběžném zápisu nezapisují, jejich kapacita není omezena. Zapisovat se budou až při řádných zápisech.

Studenti, kteří jsou v posledním semestru bakalářského studijního programu, se předběžných zápisů neúčastní. Po případném přijetí do navazujícího magisterského studijního programu a zařazení do magisterského oboru jim budou hromadně zapsány všechny předměty, které jsou uvedeny v prvním semestru jejich nového studijního plánu.

Upozornění:
Pokud po vyhodnocení předběžných zápisů překročí zájem studentů o některé předměty kapacitní možnosti kateder, rozhodnou o zrušení předběžného zápisu konkrétního předmětu vybraným studentům vždy vedoucí kateder a zrušení provede rozvrhář příslušné katedry1. Referentky PEO nemají právo takovéto zrušení zápisu předmětu zvrátit, nemá tudíž význam se na ně obracet se žádostmi o obnovení zápisu předběžně zapsaného a následně katedrou zrušeného předmětu - tyto žádosti je případně třeba adresovat rozvrhářům příslušných kateder.

Řádné zápisy předmětů pro příští semestr a zápisy do rozvrhu proběhnou v souladu s harmonogramem akademického roku v termínech 14. 6. - 30. 6. a 30. 8. - 17. 9. 2010. K tomu vyjde speciální vyhláška.

V Praze 15. 4. 2010

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan


1 Hlavním použitým kritériem pro zařazení studentů na předmět je role předmětu ve studentově studijním plánu. Nejvyšší prioritu mají studenti, pro něž je předmět povinným, následují role povinně volitelný a volitelný. Nejnižší prioritu mají studenti, v jejichž plánu předmět není vůbec uveden (je bez role).

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.