Informace pro studenty, kteří se budou hlásit k bakalářské státní závěrečné zkoušce v letním termínu akad. r. 2009/2010

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 7/2010

 • Termín pro odevzdání bakalářské práce i přihlášky ke státní závěrečné zkoušce (dále SZZ) je 28. května 2010 s následným termínem státních závěrečných zkoušek 21. - 30. června 2010.
 • Přesný termín konání SZZ určují katedry.
 1. K bakalářským státním závěrečným zkouškám (SZZ) se mohou přihlásit pouze studenti, kteří mají na letní semestr 2009/2010 zapsán předmět XxxBAP nebo xxBP, nebo již z předmětu XxxBAP nebo xxBP obdrželi v některém z minulých semestrů zápočet, případně mají termín určen (z důvodu určení náhradního termínu odevzdání bakalářské práce ["odkladu odevzdání BP"] apod.).

  Vyplněnou přihlášku odevzdají studenti nejpozději do 28. května 2010 na katedře, na níž proběhnou jejich SZZ. Studenti, jimž byl konkrétní termín opakované SZZ či náhradní termín SZZ určen děkanem, přihlášku k SZZ podávat nemusejí.

 2. Děkan v souladu se Směrnicí děkana pro bakalářské SZZ určí termín SZZ těm studentům (což znamená, že ke státnicím budou moci jít pouze ti studenti), kteří současně:
  1. v termínu odevzdají vyplněnou přihlášku (podrobnosti viz odst. 1)
  2. do tří pracovních dnů před prvním dnem příslušného termínu státnic (tj. do 16. 6. 2010 včetně) splní svůj studijní plán. Teprve splněním studijního plánu nabývá tedy již dříve podaná přihláška platnost (pokud student studijní plán nesplní, nemusí o stažení přihlášky žádat).
 3. Splnění studijního plánu zkontroluje příslušná studijní referentka PEO, která zároveň studentovi uzavře index. Studenty žádáme, aby si na PEO přišli uzavřít index neprodleně po absolvování své poslední zkoušky.
 4. Pokud student včas odevzdá bakalářskou práci (do 28. května 2010), ale z nějakého důvodu se v původně plánovaném termínu nedostaví k SZZ, ač splnil podmínky uvedené v odst. 2, musí se předem, nejpozději však do 5 dnů od termínu konání SZZ, písemně omluvit děkanovi (prostřednictvím PEO po předchozím vyjádření katedry) a bude mu určen náhradní termín konání SZZ.
 5. Jestliže student neodevzdá bakalářskou práci do 28. května 2010 (a nebyl mu tento termín určen děkanem jako náhradní po prvním zápisu předmětu Bakalářská práce), může student před 28. květnem 2010 v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT, čl. 22, odst. 3, písemně požádat děkana (prostřednictvím PEO po předchozím vyjádření katedry) o náhradní termín odevzdání BP o jeden semestr ("odklad odevzdání BP"), tedy o odevzdání bakalářské práce do 7. 1. 2011. Další podrobnosti viz Směrnice děkana pro bakalářské SZZ, čl. 3).
 6. Jestliže student neuspěje u SZZ (případně neuspěje pouze v odborné části SZZ, ale obhájí bakalářskou práci, nebo naopak), bude mu děkanem určen termín pro opakování SZZ. SZZ musí student absolvovat nejpozději do jednoho roku ode dne splnění svého studijního plánu (za tento den se považuje poslední den zkouškového období posledního semestru, v němž měl student zapsané předměty).
 7. Státní závěrečnou zkoušku nebo její poslední část musí student bakalářského studia na FEL absolvovat nejpozději do šesti let od jeho zahájení.
 8. Studenti všech oborů bakalářského programu "Elektrotechnika a informatika" musejí SZZ absolvovat nejpozději v červnu r. 2012 z důvodu končící akreditace tohoto studijního programu.

V Praze 18. 5. 2010

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.