Zápis do zimního semestru 2010/2011 pro studenty druhých a vyšších ročníků studujících v prezenční formě

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 8/2010

 1. Harmonogram zápisů na zimní semestr 2010/2011
 2. Postup pro úspěšný zápis do rozvrhu
 3. Princip postupného otvírání přístupu k zápisu
 4. Speciální zápisy (předmětů vyučovaných v angličtině a kurzů tělesné výchovy)
 5. Úřední hodiny PEO v období řádných zápisů

1. Harmonogram zápisů na zimní semestr

 • 14. 6. - 30. 6. 2010 a dále 30. 8. - 17. 9. 2010: vlastní zápis předmětů a zápis do rozvrhu prováděný studenty. V pátek 17. 9. 2010 v 11,30 hod. tedy:
  • skončí všem studentům možnost změnit si sami skladbu již zapsaných předmětů pomocí funkcí KOSu (rozvrh zapsaných předmětů si však studenti mohou sami upravovat až do 1. 10. 2010)
  • všem studentům, kteří nemají potvrzený zápis předmětů, budou předběžné zápisy předmětů automaticky zrušeny. Cílem tohoto opatření je uvolnění předběžně zabraných míst v předmětech i v jejich rozvrhových paralelkách.
 • 20. 9. - 1. 10. 2010 (první dva týdny semestru) - "doladění" zápisu předmětů a zápisů do rozvrhu. V tomto období si studenti mohou sami měnit již jen rozvrh dříve zapsaných předmětů. Rušení předmětů či zápis nových (v případě volné kapacity) bude pro již zapsané studenty v této době možné jen prostřednictvím Pedagogického oddělení (podle čl. 6, odst. 6 Předpisu pro provádění studijních programů na FEL) po zaplacení poplatku 60 Kč za zápis každého nového předmětu či za vyškrtnutí již zapsaného předmětu (v souladu s Příkazem rektora č. 2/2010). Pozor: pro případné zrušení zápisu předmětu nestačí zrušit pouze jeho zápis do rozvrhu, je třeba zároveň zrušit zápis samotného předmětu v KOSu i indexu.

  Studenti, kteří se přijdou na PEO dodatečně bez předchozí omluvy zapsat po termínu řádných zápisů, zaplatí v souladu s výše uvedeným Příkazem rektora poplatek 500 Kč za zápis mimo řádný termín.

  Dnem 1. 10. 2010 po skončení úředních hodin PeO (tj. od 11,30 hod.) končí tedy zápisy s těmito důsledky:

  • konec možnosti provádět jakékoli změny v osobním rozvrhu
  • všechny zapsané předměty se stávají pro studenta závaznými bez ohledu na to, zda student je či není zapsán v jejich rozvrhu, a žádný předmět již nelze zapsat ani zrušit (viz Předpis pro provádění studijních programů na FEL, čl. 6, odst. 6).
 • Od 3. týdne semestru (od 4. 10. 2010, nejpozději však do 15. 10. 2010) může proděkan zcela výjimečně povolit zrušení zápisu předmětu na základě písemné žádosti studenta pouze z prokazatelně závažných a řádně doložených důvodů (zejména zdravotních) - viz Předpis pro provádění studijních programů na FEL, čl. 6, odst. 6. Žádost musí obsahovat souhlas vedoucího katedry, která předmět zajišťuje. Součet kreditů zapsaných předmětů přitom nesmí klesnout pod minimum 20.

2. Postup pro úspěšný zápis do rozvrhu

Zápis do rozvrhu probíhá ve třech navazujících krocích:

 1. Volba skladby předmětů: od 16:00 hod. dne 14. 6. 2010 si mohou všichni studenti měnit svou skladbu předběžně zapsaných předmětů1 na příští semestr v závislosti na nastavených kapacitách předmětů.

  Žádáme studenty, aby si nejprve sami zkontrolovali plnění svého studijního plánu - v KOSi je tato funkce zavedena, a to v menu "Předměty / Zápis předmětu / Dle studijního plánu". Pomocí této funkce lze zároveň zapsat chybějící předměty či zrušit některé z předmětů hromadně vygenerovaných v předběžných zápisech. Referentky PEO nebudou při schvalování zápisu provádět kontrolu, jaké předměty ze studijního plánu studentovi ještě chybí - je to na odpovědnosti studenta.

 2. Zápis zvolených předmětů do rozvrhu: možnost zapisovat se do rozvrhu pomocí funkcí KOSu získává student individuálně splněním těchto podmínek:

  1. splnění dynamicky stanoveného váženého součtu kreditů2
  2. zisk minimálního počtu kreditů pro pokračování ve studiu na ČVUT podle článku 18, odst. 4 a 5 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT
  3. celkový počet kreditů zapsaných předmětů je minimálně 20.

  O splnění 1. a 2. výše uvedené podmínky bude studentu zaslána informace automaticky e-mailem a cesta do rozvrhu se mu automaticky otevře. V případě, že student získá v průběhu dne nový záznam klasifikace, nemusí čekat až na příští den. Může si kontrolu provést sám a v případě pozitivního výsledku si tím cestu do rozvrhu otevřít.

  V době od prvního vstupu do rozvrhu (tzn. zápisu do některé rozvrhové paralelky) do potvrzení zápisu předmětů na PeO má student možnost si sám rušit předběžně zapsané předměty, případně zapsat nové, pokud to dovoluje kapacita předmětu. Po potvrzení zápisu na PeO (viz další krok) může zrušit zápis předmětu nebo zapsat nový předmět pouze referentka PeO.

 3. Potvrzení zápisu předmětů referentkou PeO - (pouze v Dejvicích, nikoli na pobočce PEO na Karlově náměstí): student je povinen do 8 dnů od prvního vstupu do rozvrhu, nejpozději však do 17. 9. 2010 (do konce úředních hodin PEO, tj. do 11,30 hod.), se dostavit na PeO a nechat si zápis předmětů potvrdit referentkou PeO; tím pro něj končí možnost si sám měnit skladbu předmětů pomocí funkcí KOS. Při nedodržení této lhůty se studentovi automaticky zruší jeho osobní rozvrh. O této skutečnosti bude student informován automaticky vygenerovaným e-mailem; jeho případné nedoručení nemá pro zrušení rozvrhu odkladný účinek.

  V době od 1. 7. do 29. 8. 2010 se odpočítávání lhůty pro potvrzení zápisu na PeO pozastavuje a obnoveno bude opět od 30. 8. 2010 s tím, že se každému studentovi začne odpočítávat od tohoto data znovu osmidenní lhůta (nejpozději však do 17. 9. 2010) pro potvrzení zápisu referentkou PeO.

  Pro potvrzení zápisu je nezbytné splnit všechny následující podmínky:

  • součet kreditů zapsaných předmětů je alespoň 20
  • pokud student ještě nemá úspěšně absolvované všechny povinné předměty ze svého studijního plánu, musí mít zapsán alespoň jeden z nich
  • součet kreditů předmětů, do jejichž rozvrhu je student zapsán, není větší než 40
  • u příslušných předmětů jsou splněny všechny prerekvizity a korekvizity.

  Výjimky může povolit proděkan v individuálním studijním plánu studenta.

  K potvrzení zápisu předmětů referentkou PeO se studenti dostaví osobně a pouze s řádně vyplněným indexem (v indexu i v KOSu musí být zapsané stejné předměty) a při splnění výše uvedených podmínek. Ve výjimečném případě (nemoc doložená potvrzením lékaře či referentce předem oznámený pobyt v zahraničí) může student požádat referentku PEO o potvrzení zápisu předmětů v KOSu e-mailem a pro potvrzení zápisu předmětů v indexu přijít v nejbližším možném termínu, dohodnutém s referentkou. Žádostem o potvrzení zápisu předmětů po telefonu či e-mailem z jiných než výše uvedených důvodů nebude vyhověno, a jsou proto bezpředmětné.

3. Princip postupného otvírání přístupu k zápisu

Cílem postupného otvírání přístupu k zápisu je jednoznačná motivace k odpovědnému přístupu ke studiu.

Na základě průběžně získávaného váženého součtu kreditů2 bude od 16,00 hod. dne 14. 6. 2010 postupně automaticky otvírán přístup k zápisu pro studenty s největší hodnotou váženého součtu kreditů2. Automatické otvírání pro další skupiny studentů bude probíhat od následujícího dne až do 30. 6. 2010 a poté od 30. 8. - 3. 9. 2010 každý den v 6,00 hod. ráno; hodnota váženého součtu kreditů bude bezprostředně po své aktualizaci zveřejňována na webu FEL. V závislosti na technických možnostech KOSu bude všem studentům, kterým se otevře zápis do rozvrhu, zaslán e-mail s odpovídající zprávou.

Zpráva bude odeslána na adresu "studentovo_UN@fel.cvut.cz". Je třeba, aby student svou fakultní poštu pravidelně četl, případně aby si posílání zpráv z implicitní adresy přesměroval na jemu dostupnou aktuální adresu v souladu s čl.35 odst. 5 Předpisu pro provádění studijních programů na FEL.

Studenti jsou žádáni, aby v době od 14. 6. 2010 nevstupovali do KOSu za účelem zápisu do rozvrhu dříve, než obdrží zprávu o tom, že zápis je jim umožněn. Pokud tato žádost nebude studenty respektována, nelze vyloučit přetížení KOSu.

Od 6. 9. 2010 bude zápis umožněn všem dosud nezapsaným studentům, kteří splnili podmínky pro pokračování ve studiu (viz odst. 2B výše).

Studentům, kteří v letním semestru akad. r. 2009/2010 studují v zahraničí nebo mají pro stávající akademický rok či následující semestr schválený individuální studijní plán, umožní vstup do rozvrhu jejich studijní referentka na základě žádosti (nejlépe prostřednictvím e-mailu).

4. Speciální zápisy

 • Předměty vyučované v angličtině (kód E, XE)
  Zápis předmětů provádí jen PEO ve druhém týdnu semestru podle pravidel pro studium v angličtině.
 • Zápis do hodin tělesné výchovy a zimního TV kurzu
  Zápis do hodin tělesné výchovy do zimního semestru 2010/2011 bude otevřen od 1. 9. 2010 na webových stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT. Na těchto stránkách studenti najdou další podrobné informace.
  Upozornění: student si zapisuje předmět do KOSu a indexu pod určeným kódem (viz elektronická Bílá kniha), ale do zvoleného sportu a konkrétní výukové hodiny TV se musí přihlásit na webových stránkách ÚTVS ČVUT.

5. Úřední hodiny PEO v období řádných zápisů

Od 14. 6. 2010 - 30. 6. 2010 a dále 30. 8. - 17. 9. 2010 (1. a 2. 9. 2010 bude PeO uzavřené):

Pondělí9:00 - 11:3013:00 - 15:00*)
Úterý-13:00 - 15:00*)
Středa9:00 - 11:3013:30 - 15:30*)
Čtvrtek-13:00 - 15:00*)
Pátek9:00 - 11:30-

*) Upozornění: ve dnech pondělí, úterý a čtvrtek odpoledne mezi 14.00 a 15.00 hod. a ve středu od 14.30 - 15.30 hod. budou mít přednost studenti, kteří budou mít vše v pořádku a přijdou si na PEO pouze potvrdit zápis, nebudou tedy potřebovat nechat si referentkou zapsat žádné předměty, kontrolovat svůj studijní plán či jiné konzultace.

9. 6. 2010

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan


1 Studentům byly automaticky zapsány závazné předměty, které měli mít splněny v minulosti či jsou jim doporučeny pro příští semestr.

2 Vážený součet kreditů je součtem součinů (pro vyšší ročníky za poslední dva semestry, pro 1. ročníky za 1. semestr násobeno dvěma):
U předmětu se zakončením známkou ze zkoušky nebo klasifikovaný zápočtem:
<vážený zisk kreditů za předmět> = <kredity předmětu> * (4 - <číselný ekvivalent známky>)
U předmětu se zakončením zápočtem:
<vážený zisk kreditů za předmět> = <kredity předmětu> * 1;

ZnámkaČíselný ekvivalent známky
11.0
22.0
33.0
A1.0
B1.5
C2.0
D2.5
E3.0
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.