Zápisy do 1. ročníku prezenční formy studia v bakalářských studijních programech

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 11/2010


Řádné termíny zápisu do 1. ročníku prezenční formy bakalářských programů

  1. Řádné zápisy do 1. ročníku prezenční formy bakalářských programů se konají ve dnech 1. září a 2. září 2010 od 9:00 hodin. Konkrétní den a místnost zápisu do příslušného programu byly uvedeny v rozhodnutí o přijetí, které bylo studentovi zasláno poštou. Nebude zapsán student, který ke dni řádného zápisu nepředložil maturitní vysvědčení; v případě cizích státních příslušníků (kromě občanů SR) dále rovněž potvrzení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení a dále potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka.
  2. K zápisu je nezbytné přinést občanský průkaz (v případě cizích státních příslušníků cestovní pas), 2 fotografie, psací potřeby.
  3. V den zápisu se student od 13,00 hodin zúčastní rozřazovacího testu z cizího jazyka. Studenti, kteří absolvovali některou z mezinárodních a státních jazykových zkoušek, si přinesou příslušný certifikát, aby mohli být osvobozeni od rozřazovacího testu.
  4. Student, který se nemůže (nemohl) dostavit k řádnému zápisu, musí zaslat písemnou omluvu na PEO FEL spolu s žádostí o náhradní termín nejpozději do 5 dnů po termínu řádného zápisu a dostavit se v náhradním termínu zápisu. Pokud tak neučiní, nebude do studia zapsán.

Náhradní termín zápisu do 1. ročníku prezenční formy bakalářských programů

  1. Náhradní termín zápisu do bakalářských programů v prezenční formě bude 14. 9. 2010 v 9:00 v posluchárně č. T2:C3-340.
  2. Náhradního termínu zápisu se mohou zúčastnit studenti, kteří se písemně omluvili z řádného termínu zápisu a požádali o náhradní termín.

Zápisy do kombinované formy studia

  1. Zápis do kombinované formy studia proběhne v den první konzultace.
  2. Náhradní termín zápisu do kombinované formy studia je třeba domluvit s referentkou PEO pí Kytnarovou.

Praha 18. 8. 2010

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.