Zápis do letního semestru ak. r. 2012/2013

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 1/2013

Č.j.:20/13922/š/13

 1. Zápisy v kostce
 2. Harmonogram zápisů do letního semestru ak. r. 2012/2013
 3. Postup pro úspěšný zápis do rozvrhu
 4. Princip postupného otvírání přístupu k zápisu
 5. Speciální zápisy
 6. Úřední hodiny PEO v období řádných zápisů (14. 1. - 11. 2. 2013)
Návod pro úpravu seznamu zapsaných předmětů a zápis do rozvrhu v KOSu

A. Zápisy v kostce

14. 1. (od 16.00)- 11. 2. 2013

Zápis studentů do letního semestru a zápis/rušení předmětů - bezplatně; tvorba rozvrhu:

 • zapsat si zvolené předměty do KOSu i indexu (v KOSu i indexu musí být zapsány stejné předměty!)
 • vytvořit si rozvrh u všech zapisovaných předmětů; ostatní předměty zrušit
 • do 8 dnů od prvního vstupu do rozvrhu, po splnění všech podmínek pro zápis do letního semestru, se osobně přijít na PEO zapsat a nechat si potvrdit zápis předmětů v KOSu i indexu
 • po potvrzení zápisu na PEO může zapisovat/rušit předměty jen referentka PEO; rozvrh si nadále může upravovat či tvořit student sám
 • studentům, kteří se nejpozději dne 11. 2. 2013 nepřijdou na PEO zapsat, budou zrušeny všechny předměty včetně jejich rozvrhu!
12. 2. - 22. 2. 2013

Zápis studentů do letního semestru i zápis/rušení předmětů za poplatek; tvorba rozvrhu:

 • zapisovat/rušit předměty může již jen referentka PEO; rozvrh si nadále může upravovat či tvořit student sám
od 25. 2. 2013

Nelze se již zapsat do semestru, zapisovat/rušit předměty ani tvořit rozvrh!

Studentům pobývajícím na zahraniční studijní stáži umožní vstup do rozvrhu jejich studijní referentka na základě e-mailové žádosti.

B. Harmonogram zápisů do letního semestru

 • 14. 1. - 11. 2. 2013: termín řádných zápisů do letního semestru - vlastní zápis studenta a zápis předmětů včetně tvorby jejich rozvrhu.
  V pondělí 11. 2. 2013:
  • je poslední možnost zapsat se bezplatně do letního semestru
  • je poslední možnost změnit si bezplatně skladbu již zapsaných předmětů (rozvrh zapsaných předmětů si však studenti mohou sami upravovat až do 22. 2. 2013)
  • všem studentům, kteří nemají zápis potvrzený referentkou PEO v indexu i KOSu (tedy studentům nezapsaným do letního semestru), budou automaticky zrušeny jimi zapsané předměty včetně rozvrhu. Cílem tohoto opatření je uvolnění předběžně zabraných míst v předmětech i v jejich rozvrhových paralelkách.

  Upozornění: pro případné zrušení zápisu předmětu nestačí zrušit pouze jeho zápis do rozvrhu, je třeba zároveň zrušit zápis samotného předmětu v KOSu a na PEO i v indexu.

 • 12. 2. - 22. 2. 2013 (první dva týdny semestru) - "doladění" zápisu předmětů a zápisů do rozvrhu. V tomto období si studenti mohou sami měnit již jen rozvrh dříve zapsaných předmětů. Rušení předmětů či zápis nových (v případě volné kapacity) bude v této době možné jen prostřednictvím Pedagogického oddělení (podle čl. 6, odst. 6 Předpisu pro provádění studijních programů na FEL) po zaplacení poplatku 60 Kč za zápis každého nového předmětu či za vyškrtnutí již zapsaného předmětu (v souladu s Příkazem rektora č. 2/2012).

  Studenti, kteří se přijdou na PEO bez předchozí omluvy zapsat až v tomto období, tj. po termínu řádných zápisů (nejpozději však do 22. 2. 2013), zaplatí v souladu s výše uvedeným Příkazem rektora poplatek 500 Kč.

  Dnem 22. 2. 2013 po skončení úředních hodin PEO (tj. od 11,30 hod.) končí tedy zápisy do letního semestru s těmito důsledky:

  • konec možnosti zapsat se do letního semestru ak. r. 2012/2013
  • všechny zapsané předměty se stávají pro studenta závaznými bez ohledu na to, zda student je či není zapsán v jejich rozvrhu, a žádný předmět již nelze zapsat ani zrušit (viz Předpis pro provádění studijních programů na FEL, čl. 6, odst. 6).
  • konec možnosti jakkoli měnit osobní rozvrh.
 • Od 25. 2. 2013 může proděkan zcela výjimečně povolit zrušení zápisu předmětu na základě písemné žádosti studenta pouze z prokazatelně závažných a řádně doložených důvodů (zejména zdravotních) - viz Předpis pro provádění studijních programů na FEL, čl. 6, odst. 6. Žádost musí obsahovat souhlas vedoucího katedry, která předmět zajišťuje. Součet kreditů zapsaných předmětů přitom nesmí klesnout pod minimum 20.4

C. Postup pro úspěšný zápis předmětů a tvorbu rozvrhu

Zápis předmětů a tvorba rozvrhu probíhají ve třech navazujících krocích:

 1. Volba skladby předmětů a jejich zápis do KOSu: od 16:00 hod. dne 14. 1. 2013 si mohou všichni studenti měnit svou skladbu předběžně zapsaných předmětů na letní semestr (v závislosti na nastavených prerekvizitách/korekvizitách a kapacitách předmětů).

  Žádáme studenty, aby si nejprve sami zkontrolovali plnění svého studijního plánu - v KOSi je tato funkce zavedena, a to v menu "Předměty / Zápis předmětu / Dle studijního plánu". Pomocí této funkce lze zároveň zapsat chybějící předměty či zrušit některé z předmětů hromadně vygenerovaných v předběžných zápisech1. Referentky PEO nebudou při potvrzování zápisu provádět kontrolu, jaké předměty ze studijního plánu studentovi ještě chybí - je to na odpovědnosti studenta.

  V době od prvního vstupu do rozvrhu (tzn. zápisu do některé rozvrhové paralelky) do potvrzení zápisu předmětů na PEO má student možnost si sám rušit předběžně zapsané předměty, případně zapisovat nové, za těchto podmínek:

  • předmět je určen pro jeho program a formu studia
  • není naplněna kapacita předmětu,
  • je splněna prerekvizita či korekvizita.

  Není-li některá z uvedených podmínek splněna, může předmět eventuálně zapsat pouze referentka PEO; v případech b) či c) však výhradně na základě písemného souhlasu příslušné katedry.

  Po potvrzení zápisu na PEO (viz odstavec 3) může zrušit zápis předmětu nebo zapsat nový předmět už jen referentka PEO.

  Problémy se zápisem předmětu s naplněnou kapacitou

 2. Zápis zvolených předmětů do rozvrhu: přístup k tvorbě rozvrhu v KOSu bude studentům umožňován postupně (podrobnosti viz odstavec D).
  Možnost zapisovat se do rozvrhu pomocí funkcí KOSu získává student současným splněním těchto podmínek:

  1. dosažení příslušného váženého součtu kreditů2, stanoveného pro konkrétní den
  2. zisk minimálního počtu kreditů pro pokračování ve studiu na ČVUT podle článku 18, odst. 4 a 5 Studijního a zkušebního řádu ČVUT
  3. celkový součet kreditů zapsaných předmětů je nejméně:
   • 15 pro studenty 1. ročníku bakalářských programů
   • 20 pro ostatní studenty3.

  O splnění 1. a 2. podmínky bude studentu zaslána informace automaticky e-mailem a cesta do rozvrhu se mu automaticky otevře. V případě, že student získá v průběhu dne nový záznam klasifikace, nemusí čekat až na příští den. Může si kontrolu provést sám a v případě pozitivního výsledku si tím cestu do rozvrhu otevřít.

  Studenti, kteří si v zimním semestru akad. r. 2012/2013 podruhé zapsali jeden či více povinných či povinně volitelných předmětů, budou do letního semestru zapsáni až po jeho/jejich absolvování3. Doporučujeme proto při volbě strategie pro první vstup do rozvrhu zvážit i toto opatření. Studenti, jimž u podruhé zapsaného předmětu zbývá alespoň jeden opravný termín a splňují ostatní podmínky pro zápis do semestru, budou zapsáni pouze v případě souhlasu vedoucího příslušné katedry s vypsáním termínu pro absolvování zkoušky z tohoto předmětu v letním semestru - podrobnosti sdělí vaše studijní referentka.

 3. Potvrzení předmětů referentkou PEO - (pouze v Dejvicích, nikoli na pobočce PEO na Karlově náměstí): student je povinen do 8 dnů od prvního vstupu do rozvrhu (tzn. zápisu do některé rozvrhové paralelky), nejpozději však do 11. 2. 2013 (do konce úředních hodin PEO, tj. do 15,00 hod.), se dostavit na PEO a nechat si zápis předmětů potvrdit referentkou PEO; bude tak zároveň zapsán do letního semestru. Při nedodržení této lhůty se studentovi automaticky zruší jeho osobní rozvrh. O této skutečnosti bude student informován automaticky vygenerovaným e-mailem; jeho případné nedoručení nemá pro zrušení rozvrhu odkladný účinek.

  Pro potvrzení zápisu předmětů (a zároveň pro zápis studenta do letního semestru) je nezbytné splnit všechny následující podmínky:

  • studenti prvních ročníků musejí získat alespoň minimální počet kreditů, stanovený pro postup do druhého semestru studia (bakalářští - 15, magisterští - 20)
  • všechny povinné či povinně volitelné předměty zapsané v zimním semestru 2012/2013 na druhé zapsání byly absolvovány3
  • součet kreditů zapsaných předmětů je alespoň 15, resp. 204 (viz odstavec 2c)
  • pokud student ještě nemá úspěšně absolvované všechny povinné předměty ze svého studijního plánu, musí mít zapsán alespoň jeden z nich
  • součet kreditů předmětů, do jejichž rozvrhu je student zapsán, není větší než 40
  • u příslušných předmětů jsou splněny všechny prerekvizity a korekvizity
  • případný poplatek za delší studium byl uhrazen.

  Výjimky může povolit proděkan v individuálním studijním plánu studenta.

  K potvrzení zápisu předmětů referentkou PEO se studenti dostaví osobně a pouze s řádně vyplněným indexem (v indexu i v KOSu musí být zapsané stejné předměty) a při splnění výše uvedených podmínek. Ve výjimečném případě (nemoc doložená potvrzením lékaře či referentce předem oznámený pobyt v zahraničí) může student požádat referentku PEO o potvrzení zápisu předmětů v KOSu e-mailem a pro potvrzení zápisu předmětů v indexu přijít v nejbližším možném termínu, dohodnutém s referentkou. Žádostem o potvrzení zápisu předmětů po telefonu či e-mailem z jiných než výše uvedených důvodů nebude vyhověno, a jsou proto bezpředmětné.

D. Princip postupného otvírání vstupu do rozvrhu

Cílem postupného otvírání vstupu do rozvrhu je jednoznačná motivace k odpovědnému přístupu ke studiu.

Od 16,00 hod. dne 14. 1. 2013 bude postupně automaticky otvírán vstup do rozvrhu pro studenty s nejvyšší hodnotou váženého součtu kreditů2. Automatické otvírání pro další skupiny studentů bude probíhat každý následující den až do 25. 1. 2013, vždy v brzkých ranních hodinách, hodnota váženého součtu kreditů bude bezprostředně po své aktualizaci zveřejňována na webu FEL. V závislosti na technických možnostech KOSu bude všem studentům, kterým se otevře zápis do rozvrhu, zaslán e-mail s odpovídající zprávou.

Zpráva bude odeslána na adresu "studentovo_UN@fel.cvut.cz". Je třeba, aby student svou fakultní poštu pravidelně četl, případně aby si posílání zpráv z implicitní adresy přesměroval na jemu dostupnou aktuální adresu v souladu s čl.35 odst. 5 Předpisu pro provádění studijních programů na FEL.

Vyzýváme studenty, aby v době od 14. 1. do 25. 1. 2013 (25. 1. pouze do 10,00 hodin dopoledne) nevstupovali do KOSu kvůli tvorbě rozvrhu dříve, než obdrží zprávu o tom, že je jim vstup do rozvrhu umožněn.

Od 25. 1. 2013 od 10,00 hodin bude zápis umožněn všem dosud nezapsaným studentům, kteří splnili podmínky uvedené v odstavci C, bodu 2b a c).

E. Speciální zápisy

 • Předměty vyučované v angličtině (kód začínající AE, XE…)
  Zápis předmětů provádí jen PEO v prvním a druhém týdnu semestru podle pravidel pro studium v angličtině.
 • Zápis do hodin tělesné výchovy a na letní kurzy
  Zápis do hodin tělesné výchovy do letního semestru ak. r. 2012/2013 bude otevřen od 1. 2. 2013 na webových stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT. Na těchto stránkách studenti najdou další podrobné informace.
  Upozornění: student si zapíše nejprve předmět do KOSu a indexu s příslušným kódem (viz elektronická Bílá kniha), do zvoleného sportu a konkrétní výukové hodiny TV se pak přihlásí na webových stránkách ÚTVS ČVUT, a to nejdříve následující den.
  V případě zájmu o letní tělovýchovné kurzy postupuje student stejným způsobem. Zápis na konkrétní kurzy bude otevřen od 1. 3. 2013.
 • Zápis volitelného předmětu vyučovaného jinou fakultou

F. Úřední hodiny PEO v Dejvicích v období řádných zápisů

Od 14. 1. - 11. 2. 2013

pondělí9:00 - 11:3013:00 - 15:00
úterý-13:00 - 15:00
středa9:00 - 11:3013:30 - 15:30
čtvrtek-13:00 - 15:00
pátek9:00 - 11:30-

7. 1. 2013

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan


1 Studentům byly automaticky zapsány závazné předměty, které měli mít splněny v minulosti či jsou jim doporučeny pro příští semestr.

2 Vážený součet kreditů je součtem součinů (pro vyšší ročníky za poslední dva semestry, pro 1. ročníky za 1. semestr násobeno dvěma):
U předmětu se zakončením známkou ze zkoušky nebo klasifikovaný zápočtem:
<vážený zisk kreditů za předmět> = <kredity předmětu> * (4 - <číselný ekvivalent známky>)
U předmětu se zakončením zápočtem:
<vážený zisk kreditů za předmět> = <kredity předmětu> * 1;

ZnámkaČíselný ekvivalent známky
11.0
22.0
33.0
A1.0
B1.5
C2.0
D2.5
E3.0

3 Studentům, kteří neabsolvovali některý z povinných či povinně volitelných předmětů na druhý zápis, bude studium ukončeno podle § 56, odst. 1, pís. b zákona č. 111/1998 Sb. Studium bude rovněž ukončeno těm studentům, kterým sice zbývá alespoň jeden opravný termín, ale zkoušející již nemá v úmyslu studenta zkoušet, resp. vedoucí katedry nesouhlasí se zkouškovým termínem v letním semestru (podle čl. 4, odst. 2 Předpisu pro provádění studijních programů na FEL).

4 Výjimku tvoří studenti, jimž do splnění jejich studijního plánu chybí absolvovat pouze ty předměty, jejichž celkový součet kreditů (bez započítání kreditů za předmět Bakalářská/Diplomová práce) je nižší než 20; tito studenti, aniž by žádali o individuální studijní plán:

 • zapíší si pouze všechny chybějící předměty vypsané v příslušném semestru, případně i další předměty dle své volby
 • pro postup do dalšího ročníku jim bude stanovena povinnost dosáhnout v akademickém roce 2012/2013 minimálně 2/3 ze součtu kreditů všech zapsaných předmětů v tomto akad. roce (do tohoto počtu se nezahrnou kredity za předmět Bakalářská/Diplomová práce).

V případě, že studenti potřebný počet kreditů nedosáhnou, bude jejich studium ukončeno pro nesplnění studijních povinností v souladu s čl. 7 zmíněného Předpisu FEL.


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.