Informace k zápisu do 1. ročníku prezenční formy magisterských programů

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 10/2013

Č.j.: 607/13922/š/13

Výuka bude zahájena dne 23. září 2013.

Zápis do 1. ročníku prezenční formy magisterských programů se koná dne 5. září 2013*.

Konkrétní časy a místnosti zápisu do příslušného programu jsou uvedeny v následující tabulce:

Elektrotechnika, energetika a management: v 9,00 hodin, posluchárna T2:D3-309
Komunikace, multimédia a elektronika: v 9,00 hodin, posluchárna T2:C3-337
Kybernetika a robotika: v 9,00 hodin, posluchárna T2:C3-340
Otevřená informatika: v 9,00 hodin, posluchárna T2:D3-209
Inteligentní budovy: ve 14,00 hodin, posluchárna T2:C3-340
Biomedicínské inženýrství a informatika: ve 14,00 hodin, posluchárna T2:C3-337

Řádní studenti navštíví PeO pro zápis pouze jedenkrát za semestr!

Podmínky pro zápis do studia

Nebude zapsán uchazeč, který nejpozději v den svého zápisu do studia nepředloží:

K zápisu je nezbytné přinést občanský průkaz (případně cestovní pas), 2 fotografie, psací potřeby. Každý student obdrží nový index.

Studenti, kteří se zapisují po neúspěšném ukončení svého předchozího magisterského studia na FEL, musí mít toto předchozí studium řádně ukončeno.

Přístup k počítačové síti FEL ČVUT

Administrativa týkající se studia je významnou měrou vedena s využitím informačního systému ČVUT (KOSu). Po zápisu do studia se každý student stane jeho uživatelem.

V případě, že jste ještě nestudoval/a na ČVUT, bude Vaším inicializačním heslem heslo uvedené v rozhodnutí o Vašem přijetí ke studiu. Máte-li kladné rozhodnutí pro několik programů, můžete použít kterékoliv heslo z těchto rozhodnutí bez ohledu na to, pro který program jste se nakonec rozhodli. Podrobné informace naleznete na http://intranet.cvut.cz/informace-pro-studenty/is/ssu/prvni-heslo.

Z počítačové sítě FEL ČVUT můžete:

  • prohlížet svůj osobní rozvrh na stránkách fakulty
  • používat funkce Informačního systému ČVUT (Komponenta studium - KOS)
  • používat elektronickou poštu.

Při používání počítačové sítě je každý student povinen se řídit Příkazem rektora č. 8/1999.

Zápis předmětů a tvorba rozvrhu

Povinné předměty budete mít v KOSu vloženy hromadně předem. Případné další předměty dle své volby si budete do KOSu moci zadat již 4. 9. 2013 (pozor: ne dříve!). Následující den si pak můžete začít tvořit rozvrh, a to až do 4. 10. 2013.

Případné další předměty je možné si zapsat (ve vašem případě bez poplatku) nejpozději do 4. 10. 2013. Je třeba si je připsat do indexu a jejich dodatečný zápis si nechat potvrdit na Pedagogickém oddělení (rovněž do 4. 10. 2013).

Vložení čísla účtu a kontaktní adresy do KOSu

Všichni studenti (tedy i ti, kteří v předchozím bakalářském studiu studovali na FEL) si sami zadají do KOSu číslo svého bankovního účtu vedeného u banky se sídlem v České republice (pokud účet vlastní) a případně rovněž svou kontaktní adresu, je-li jiná než adresa trvalého bydliště. Zadání údajů musí případně proběhnout nejpozději do 31. 10. 2013. Podrobnosti viz Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 12/2011.

Ubytování na koleji

Je výhradně v kompetenci Správy účelových zařízení ČVUT, Vaníčkova 7, Praha 6.

18. 6. 2013

prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., v. r., proděkanka


* Individuální zájemci mohou být zapsáni do studia již v průběhu prázdnin v úředních hodinách PEO, tedy každou středu od 9,00 - 11,00 hodin, počínaje 10. 7. 2013. Zápis předmětů bude však možný až 5. září 2013 ve výše uvedených posluchárnách a časech.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.