Informace pro studenty nastupující do 1. ročníku prezenční formy studia v bakalářských studijních programech

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 11/2013

Č.j.: 1158/13922/š/13

Základní informace o studiu v bakalářských programech

Výuka bude zahájena dne 23. září 2013.


Zápis do prezenční formy bakalářského studia

 1. Zápis do 1. ročníku prezenční formy všech bakalářských programů proběhne dne 28. června 2013 od 9:00 hodin.

  Zápisy se budou konat v následujících posluchárnách:

  Konkrétní místnost konání svého zápisu do příslušného programu si můžete ověřit také v elektronické přihlášce ke studiu, kde si výše uvedený řádný termín zápisu můžete případně sami změnit na 3. 9. 2013.

 2. Nebude zapsán uchazeč, který nejpozději v den svého zápisu do studia nepředložil:
 3. K zápisu je dále nezbytné přinést občanský průkaz (případně cestovní pas), 2 fotografie, psací potřeby.
 4. V den zápisu se zapsaní studenti od 12,00 hodin zúčastní rozřazovacího testu z angličtiny. Ti, kteří absolvovali některou z mezinárodních a státních jazykových zkoušek, si přinesou příslušný certifikát, aby mohli být od rozřazovacího testu případně osvobozeni.
 5. V den zápisu se studenti programu "Softwarové technologie a management" sami rozhodnou, zda mají zájem navštěvovat pokročilejší variantu výuky předmětu "Programování". K tomuto rozhodnutí jim může napomoci test.
 6. Uchazeč, který se nemůže (nemohl) dostavit k řádnému zápisu a pomocí elektronické přihlášky si termín zápisu sám nezměnil na 3. 9. 2013, musí zaslat písemnou omluvu na pedagogické oddělení FEL spolu s žádostí o náhradní termín nejpozději do 5 dnů po termínu řádného zápisu a dostavit se k zápisu v náhradním termínu.

Náhradní termíny zápisu do bakalářských programů v prezenční formě budou:

 • 3. září 2013 v 9:00 hodin v posluchárně č. 209
 • 17. září 2013 (pouze však ve výjimečných případech) v 9:00 hodin v posluchárně č. 209.

Náhradního termínu zápisu se mohou zúčastnit pouze uchazeči, kteří si buď sami termín zápisu změnili na 3. 9. 2013 nebo se včas písemně omluvili z řádného termínu zápisu a o náhradní termín požádali.

Zápis předmětů do indexu a KOSu

Index (výkaz o studiu) obdržíte a budete si vyplňovat při zápisu do studia. Můžete si přinést k zápisu seznam předmětů 1. semestru příslušného studijního programu (viz níže), případně seznam dalších předmětů vašeho programu, které si chcete zapsat navíc pro zimní semestr ak. r. 2013/2014; všechny tyto předměty si do indexu zapíšete v den svého zápisu do studia. Pokud byste se rozhodli zapsat si ještě nějaký další předmět později, nejpozději však do 20. 9. 2013, musíte si jej sami připsat jak do indexu, tak do informačního systému KOS a dodatečný zápis předmětu si přijít potvrdit na pedagogické oddělení ke své studijní referentce (rovněž do 20. 9. 2013). Seznam povinných předmětů vyučovaných v 1. semestru příslušného programu najdete na následujících webových stránkách:

Do informačního systému (Komponenta Studium, tzv. KOS) vám budou výše uvedené povinné předměty 1. semestru studia zapsány hromadně. Studenti níže uvedených programů si budou sami navíc zapisovat některý vybraný předmět:

Všechny předměty, které si budete případně zapisovat navíc, si musíte do informačního systému KOS zapsat ve dnech 15. 7. - 20. 9. 2013, vytvořit jejich rozvrh (se zohledněním v té době již hromadně vytvořeného rozvrhu) a následně zapsat do indexu a přijít potvrdit ke své studijní referentce (rovněž do 20. 9. 2013). Při vstupu do KOSu se musíte prokázat uživatelským jménem a heslem.

Rozvrh studenta (k dispozici od 15. 7. 2013)

V prvním semestru studia vám bude hromadně vytvořen rozvrh pro všechny povinné předměty 1. semestru studia, nikoli však pro předměty, které si případně budete zapisovat navíc; pro tyto předměty si musíte rozvrh vytvořit sami (viz výše). Hromadně vytvořený rozvrh nebude možné měnit.

Rozvrh vám bude k dispozici v týdnu od 15. července 2013. Můžete si jej prohlédnout na WWW stránkách FEL (vstupní bod je https://udb.feld.cvut.cz/). Stránka s vaším rozvrhem má chráněný přístup. Z domény FELD a FELK máte přístup automaticky otevřený; budete-li ale chtít vstoupit na tuto stránku odjinud (například z domova), budete se muset přihlásit. Informace o tom, jak získat autentikační údaje, je popsána níže v odstavci Přístup k počítačové síti FEL ČVUT a uvedena na stránce ČVUT (vstupní bod je https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/informacni-system-cvut/uzivatele-a-pristup-do-is-cvut/heslo-cvut/).

Přístup k počítačové síti FEL ČVUT

Administrativa týkající se vašeho studia je významnou měrou vedena s využitím informačního systému ČVUT. Jeho uživatelem se stanete od 15. 7. 2013. V případě, že jste ještě nestudoval/a na ČVUT, bude Vaším inicializačním heslem heslo uvedené v rozhodnutí o Vašem přijetí ke studiu. Máte-li kladné rozhodnutí pro několik programů FEL, můžete použít kterékoliv heslo z uvedených na těchto rozhodnutích bez ohledu na to, pro který program jste se nakonec rozhodli. Podrobné informace naleznete na https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/informacni-system-cvut/uzivatele-a-pristup-do-is-cvut/heslo-cvut/.
V případě problému kontaktujte pracovníky Střediska vědecko-technických informací FEL v místnosti č. 118 (1. patro bloku A3).

Z počítačové sítě FEL ČVUT můžete:

 • prohlížet svůj osobní rozvrh na stránkách fakulty
 • používat funkce informačního systému ČVUT (Komponenta studium - KOS)
 • používat elektronickou poštu.

Při používání počítačové sítě je každý student povinen se řídit Příkazem rektora č. 8/1999.

Zadání čísla bankovního účtu a kontaktní adresy do KOSu

Číslo bankovního účtu vedeného u banky se sídlem v České republice i případnou kontaktní adresu, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště (při shodě nevyplňujte), zadá každý student sám do KOSu bezprostředně poté, co do něj získá přístup, nejpozději však do 31. 10. 2013. Podrobnosti viz Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 12/2011

Průkaz studenta

Každý student si musí pořídit průkaz (kartu) studenta ČVUT. Vydává Výpočetní a informační centrum ČVUT, Vydavatelství průkazů, Bechyňova 3, Praha 6, a to nejdříve od 15. 7. 2013. S ohledem na možné fronty doporučujeme se přes internet objednat. Bez tohoto průkazu není možný vstup do zařízení ČVUT, účast na výuce apod.

Imatrikulace

Dne 15. října 2013 (úterý) se koná imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studia. Účast je povinná, požadován je společenský oděv. Místem konání je Betlémská kaple (Betlémské nám., Praha 1). Časové rozvržení imatrikulace bude zveřejněno na webu FEL. Studenti budou omluveni z výuky.

Ubytování na koleji

Je výhradně v kompetenci Správy účelových zařízení ČVUT, Vaníčkova 7, Praha 6.

Tělesná výchova na ČVUT

Zápis předmětu "Tělesná výchova" není povinný. Pokud máte zájem zapsat se do některého ze sportů nabízených Ústavem tělesné výchovy a sportu (ÚTVS) ČVUT od 2. září do 20. září 2013, zapište si po 2. 9. 2013 do indexu i KOSu jeden z následujících dvou předmětů (současný zápis obou není povolen):

 • A003TV (za dva kredity), v rámci skupiny Humanitních předmětů
 • 03TV (za jeden kredit), jako volitelný předmět

a následně si zápis přijďte potvrdit ke své studijní referentce (opět do 20. 9. 2013).

Úspěšný zápis do rozvrhu zvoleného sportu je možný až následující den po zapsání předmětu "Tělesná výchova" do informačního systému KOS. Zápočet za předmět "Tělesná výchova" získáte účastí na rozvrhovaných hodinách některého z vybraných sportů.

Při výběru konkrétního sportu je třeba postupovat podle pokynů uvedených na stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu. Podrobnější informace obdržíte při zápisu.

Kde najdete důležité informace

Přípravné kurzy z matematiky a fyziky pro studenty nastupující do 1. ročníku bakalářského studia

Praha 5. 6. 2013

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.