Tematické okruhy ke státní bakalářské zkoušce pro bakalářský studijní program Softwarové technologie a management

Teoretická část společná pro všechny obory

 1. Řešení soustav lineárních rovnic, Gaussův eliminační algoritmus. Vektorový prostor řešení homogenní soustavy. Lineární závislost a nezávislost vektorů, báze vektorového prostoru. (Y01ALG)
 2. Matice, základní operace s maticemi. Hodnost matice a Frobeniova věta o řešitelnosti soustavy lineárních rovnic. Inverzní matice, determinant. Lineární zobrazení, jeho reprezentující matice v dané bázi. (Y01ALG)
 3. Funkce jedné proměnné, limita a spojitost. Derivace, její vlastnosti a význam. Souvislost derivace s průběhem funkce. Lokální a globální extrémy. Asymptotické chování funkcí. (Y01MA1)
 4. Primitivní funkce, určitý integrál. Metody výpočtu: substituce a per partes. Užití a význam integrálu. (Y01MA1)
 5. Výroková logika, formule výrokové logiky a jejich pravdivostní ohodnocení, splnitelné formule, tautologie, kontradikce, sémantický důsledek, tautologicky ekvivalentní formule. Binární relace a operace s binárními relacemi. Relace ekvivalence, třídy ekvivalence, faktorová množina. Relace uspořádání. (Y01MLO)
 6. Predikátová logika, formule predikátové logiky, sentence, interpretace jazyka predikátové logiky, splnitelné sentence, tautologie, kontradikce, tautologicky ekvivalentní formule. (Y01MLO)
 7. Matematická indukce a rekurse. Řešení rekurentních (diferenčních) rovnic s konstantními koeficienty. (Y01DMA)
 8. Dělitelnost celých čísel. Eukleidův algoritmus pro nalezení největšího společného dělitele a jeho zobecnění. Relace modulo n, zbytkové třídy a operace s nimi. Binární operace na množině, pologrupy, monoidy a grupy. (Y01DMA)
 9. Základní principy organizace počítačů. Struktura počítače, funkce hlavních jednotek. Instrukce a jejich struktura; způsoby adresace základní operace. Přerušení. Sběrnice. Paměti, jejich typy a organizace. Skrytá paměť (cache) a virtuální paměť. V/V jednotky a jejich řízení; DMA. Řadič a jeho organizace. Proudové zpracování informace (pipelining). Procesory typu CISC a RISC. (Y36SAP)
 10. Logické obvody. Logické funkce, formy jejich popisu. Kombinační obvody a jejich návrh. Sekvenční systém jako konečný automat. Synchronní a asynchronní sekvenční obvody a jejich návrh. (Y36SAP)
 11. Zobrazení dat a operace. Číselné soustavy. Sčítání, odčítání, posuvy, násobení a dělení ve dvojkové soustavě a zapojení příslušných obvodů. Zobrazení čísel se znaménkem a operace s nimi. Pohyblivá řádová čárka. Alfanumerické kódy. (Y36SAP)
 12. Metody řazení ve vnitřní a vnější paměti. Algoritmy řazení výběrem, vkládáním a zaměňováním. Heapsort, Shell-sort, Radix-sort, Quick-sort. Řazení sekvenčních souborů. Řazení souborů s přímým přístupem. Operační a paměťová složitost algoritmů řazení. (Y36ALG, Y36DSA)
 13. Metody vyhledávání. Adresní vyhledávání (přímý přístup, zřetězené a otevřené rozptylování, rozptylovací funkce). Asociativní vyhledávání (sekvenční, binárním půlením, interpolační, binární vyhledávací stromy). Operační a paměťová složitost algoritmů vyhledávání. Vícerozměrné vyhledávání, geometrické vyhledávání a geometrické algoritmy. (Y36ALG, Y36DSA)
 14. Techniky návrhu algoritmů. Rekurze, algoritmy prohledávání s návratem, dynamické programování. Zametací technika, metoda "rozděl a panuj" a "prořezávej a hledej". (Y36DSA)
 15. Složitost algoritmů. Operační a paměťová složitost, operační složitost v průměrném, nejhorším a nejlepším případě, asymptotická složitost. (Y36DSA)
 16. Principy databázových systémů. Systém řízení bází dat, databáze, datový slovník, víceuživatelský přístup, kategorie DB uživatelů, architektura DB stroje. (Y36DBS)
 17. Datové modely. Konceptuální datový model, databázové modely, fyzický pohled na data. Relační model, relace, relační algebra, normální formy. (Y36DBS)
 18. Dotazovací jazyky. QBE, SQL, DDL, DML. Integritní omezení. Transakční zpracování, vlastnosti transakcí. (Y36DBS)
 19. Návrh relačního schématu. Normalizace schématu formou dekompozice. Kritéria kvality dekompozice. Návrh schématu relační databáze přímou transformací z konceptuálního schématu. (Y36DBS)
 20. Relační DB struktury sloužící k optimalizaci dotazů - indexy, clustery, indexem organizované tabulky. (Y36DBS)
 21. Základy kryptografie. Teorie složitosti, teorie informace a pravděpodobnost. Základy kryptoanalýzy šifer. Proudové šifry, blokové šifry a symetrické šifrování. Hašovací funkce. Základní principy asymetrického šifrování a výměny klíčů. Digitální podpisy. Kryptografie eliptických křivek. (Y36BEZ)
 22. Aplikovaná kryptografie a bezpečnost. Adresáře veřejných klíčů. Revokace klíče a revokační certifikáty. Vztahy důvěry. Autentizace uživatele v systému, autentizace stanice v síti. LDAP, Kerberos. Šifrované síťové protokoly. Bezpečnost ukládání dat. (Y36BEZ)
 23. Třídy, generické třídy, instance, skládání, statické metody a proměnné. Zapouzdření, konstruktory, konzistence objektu, zpřístupnění vnitřní implementace, modifikátory public a private. Polymorfismus, dědičnost, překrývání, abstraktní třídy a metody. (Y36OMO)
 24. Oddělení struktury a grafické prezentace dokumentu, grafické formáty ve webových technologiích. (Y36WMM)
 25. Přístupnost (accessibility) ve webové prezentaci. Typy webových dokumentů, jazyk HTML a XHTML, DTD, XML, CSS a jejich vztahy. (Y36WMM)
 26. Přenosové a datové sítě. Vlastnosti přenosových kanálů, metody kódování a modulace. Metalické a optické spoje. Ochrana proti chybám přenosu, potvrzovací schémata. Metody přístupu ke sdílenému médiu. (Y36PSI)
 27. Počítačová komunikace. Algoritmy a mechanismy směrování v sítích. Řízení toku v uzlech sítě a koncových zařízeních. Protokoly Internetu, adresace, programové rozhraní. Propojování sítí a funkce propojovacích prvků. (Y36PSI)
 28. Architektura OS Unix. Interpret příkazů Bourne Again Shell.Souborový systém OS Unix (Y38UOS)
 29. Identita uživatelů, procesů a souborů v OS Unix. Přístupová práva a jejich nastavení. (Y38UOS)
 30. Výjimky, jejich vznik, vyhození, odchyt a zpracování. (Y36PJV)
 31. Vlákna, jejich atributy, metody, organizace a stavy. Možnosti synchronizace. (Y36PJV)
 32. Právní předpisy v oblasti podnikání - obchodní právo, živnostenské právo. (Y16PAP)
 33. Typy obchodních společností. (Y16PAP)
 34. Občanské a pracovní právo. (Y16PAP)
 35. Majetková a kapitálová struktura podniku. (Y16EPD)
 36. Kalkulace nákladů, vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. (Y16EPD)
 37. Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (Y16EPD)

Odborné tematické okruhy státní zkoušky bakalářského oboru Softwarové inženýrství

 1. Životní cyklus programového díla, analýza, návrh, implementace, provoz a metodiky vývoje SW. (Y36SIN)
 2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. (Y36SIN)
 3. Modelem řízený vývoj. Doménový (business), konceptuální (analytický) a logický (návrhový) model. Vize projektu. (Y36SIN)
 4. Analýza - hledání analytických tříd, hledání atributů a stavů, analýza chování a odpovídající diagramy v UML. (Y36SIN)
 5. Návrh - návrhové třídy a jejich transformace z analytických tříd, použití návrhových vzorů, návrh rozhraní, komponenty a nasazení, odpovídající diagramy v UML. (Y36SIN)
 6. Základní principy, formáty a nástroje založené na technologii XML. Definice struktury pomocí schématu zapsaného v jazyce DTD nebo XML Schema. Reprezentace XML dat a dokumentů, rozhraní DOM a SAX. (Y36XML)
 7. Jazyk XPath, Dotazovací jazyk XQuery, XML databáze a jejich vztah k jiným databázovým systémům. (Y36XML)
 8. Strategie testování, validace a verifikace. Testování v průběhu životního cyklu SW díla. Testování jednotek, integrační testování, validační testování, systémové testování, ladění. Principy testování, testovatelnost, návrh testů, návrh testovacích dat, testování podle struktury dat (black-box) versus testování podle struktury programu (white-box). Akceptační testy, testy použitelnosti (usability tests). (Y36SI2)
 9. Datový typ ukazatel, přetěžování funkcí, typ reference, vstup a výstup, třídy, staticky vázané metody, dědění, dynamicky vázané metody, abstraktní třídy, polymorfní datové struktury. (Y36PJC)
 10. Objektově orientované programování v C++. Přetěžování operátorů, generické funkce a třídy, výjimky, knihovny. (Y36PJC)
 11. Kvalita SW, jak zajistit kvalitu SW a jak ji ověřit. Zabezpečení kvality, techniky řízení kvality SW. Potřeba kultivovat kvalitu. Cena za jakost. Procesy pro řízení kvality, harmonogram řízení kvality. (Y36SI2)
 12. Projekt, správa projektů, správa požadavků. Odhad pracnosti, zdrojů, času a nákladů. SW metriky. Dekomposiční techniky, použití empirických vzorců. Plánování, projektů, řízení projektů podle plánu a změn. (Y36SI2)
 13. Proces plánování projektů, proces řízení realizace projektu, projektový tým. Nástroje pro řízení projektů. Rozvrhování a sledování projektu. Analýza rizik, rizikové komponenty, zmírnění, sledování a řízení rizik. (Y36SI2)
 14. Modelování a návrh architektury software. Klient-Server. Třívrstvá architektura a její zobecnění na vícevrstvou architekturu. Architektonické vzory, Model-View-Controller (MVC). Základy modelem řízené architektury (MDA). Doménově specifické jazyky (DSL). (Y36SI3)
 15. Návrhové vzory. Komponentový návrh, volná vazba versus těsná vazba. Oddělení politiky od mechanismu. Návrh distribuovaných systémů s použitím webových služeb a servisně orientované architektury (SOA). (Y36SI3)
 16. Disciplinované přístupy ke změnám software (SCM). Nástroje pro správu a verzování zdrojového kódu. Řešení konfliktů v nástrojích pro správu zdrojového kódu. Slučování změn (operace merge). Stavový diagram požadavku. Integrace nástroje pro správu zdrojového kódu s nástrojem pro správu požadavků. (Y36SI3)
 17. Kvalita zdrojového kódu. Duplikace kódu a duplikace dat, příčiny a jak jim předcházet. Princip DRY. Deméteřin zákon pro třídy. Generátory kódu, pasivní generátory kódu, aktivní generátory kódu. Refaktoring. Zpětné inženýrství. (Y36SI3)
 18. Klasifikace dat do tříd. Metoda k-nejbližších sousedů, lineární separace, Perceptronový algoritmus, neuronové sítě (Y336VD)
 19. Shlukování dat. Metoda k-středů, hierarchické (aglomerativní) shlukování, Kohonenova mapa SOM (Y336VD)

Odborné tematické okruhy státní zkoušky bakalářského oboru Web a Multimedia

 1. Reprezentace grafické informace ve 2D, základní grafické formáty, rastrová a vektorová grafika, klasifikace grafických aplikací. (Y36MGA)
 2. Principy 3D modelování, způsoby texturování, metody osvětlování a stínování. (Y36MGA)
 3. Architektura webových aplikací, klientská strana webové aplikace, skriptování na straně klienta, aplikační logika, Ajax. (Y36TW1)
 4. Serverová strana webových aplikací, webové servery, architektura serverové strany, přístup k databázím. (Y36TW1)
 5. Bezpečnost webových aplikací, správa webových serverů, životní cyklus formulářů, prostředí RAD (Y36TW1)
 6. Metody návrhu uživatelského rozhraní, formální popis, modely (Y36TUR)
 7. Obecné metody vyhodnocování uživatelských rozhraní (Y36TUR)
 8. Kolaborativní a multimodální rozhraní (Y36TUR)
 9. Datové formáty pro ukládání obrazové a zvukové informace, ztrátové a bezeztrátové typy komprese obrazu. (Y36MM1)
 10. Technická zařízení pro snímání, záznam a reprodukci zvuku, techniky zpracování zvuku, digitální efekty. (Y36MM1)
 11. Technická zařízení pro snímání, záznam a reprodukci obrazu, techniky zpracování obrazu, digitální efekty. Technologie DVD, proces tvorby DVD. (Y36MM1)
 12. Životní cyklus programového díla, analýza, návrh, implementace, provoz a údržba. (Y36SIN)
 13. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. (Y36SIN)
 14. Reprezentace 3D objektů a graf scény. Kamera, světlo, barva. Transformace ve 3D. (Y36MVR)
 15. Modelování 3D scén ve VRML/X3D. Efektivita zpracování 3D dat. Manipulace, interakce a animace ve VRML/X3D. Používání skriptovacích jazyků. (Y36MVR)
 16. Klasifikace systémů pro virtuální realitu a prezentaci 3D dat. Panoramatická reprezentace a další systémy. Víceuživatelská VR. (Y36MVR)
 17. Zvuk, popis a vnímání zvuku, prostorová akustika, hudební akustika. (Y37MM2)
 18. Vnímání obrazové informace, lidský zrakový systém, snímání obrazu a fotografie, snímání a reprodukce stereoskopického obrazu. Studiová technika, výroba multimediálních pořadů.(Y37MM2)

Odborné tematické okruhy státní zkoušky bakalářského oboru Manažerská informatika

 1. Hrubý domácí produkt - tvorba, užití hrubého domácího produktu. (Y16MME)
 2. Vládní regulace cen a její důsledky (v mikrosféře a makrosféře). (Y16MME)
 3. Hospodářský cyklus, fiskální politika, úloha bank. (Y16MME)
 4. Majetková a kapitálová struktura podniku. (Y16EKP)
 5. Kalkulace nákladů, vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. (Y16EKP)
 6. Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (Y16EKP)
 7. Podstata a cíle účetnictví, účetní zásady. Náklady, výnosy a zisk. (Y16UCE)
 8. Účetní bilance a výkazy. Rozvaha, výsledovka, cash flow. (Y16UCE)
 9. Finanční analýza firmy. (Y16UCE)
 10. Kritéria hodnocení investic. Čistá současná hodnota. Vnitřní výnosové procento. Doba splacení prostá a diskontovaná. (Y16FIP)
 11. Vztah výnosu a rizika. Volba portfolia. Model CAPM. (Y16FIP)
 12. Zahrnutí inflace a daní do rozhodování, diskont. Citlivostní analýza projektů. (Y16FIP)
 13. Základní popisné charakteristiky jednorozměrných statistických souborů. (Y16STA)
 14. Měření závislostí - odhad parametrů regresních funkcí a míry intenzity závislosti. (Y16STA)
 15. Vyrovnávání časových řad - volba funkcí a odhad parametrů. (Y16STA)
 16. Metodika návrhu informačního systému. (Y16INS)
 17. Typy informačních systémů a jejich nasazení v praxi. (Y16INS)
 18. Postup při výběru a implementaci informačního systému. (Y16INS)
 19. Povaha a podmínky vzniku autorských práv, subjekty a objekty autorských práv, výkon práv a povinnosti oprávněných osob. Správa autorských práv. (Y16PPP)
 20. Správní soudnictví. Náležitosti správní žaloby, opravné prostředky. (Y16PPP)
 21. Pracovní skupina a tým. Role a pravomoci. Formování a dynamika týmu. (Y16PSY)
 22. Životní cyklus programového díla, analýza, návrh, implementace, provoz a údržba. (Y36SIN)
 23. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. (Y36SIN)

Odborné tematické okruhy státní zkoušky bakalářského oboru Inteligentní systémy

 1. Funkce více proměnných, jejich extrémy, optimalizace. (Y33MSS)
 2. Druhy integrálů funkcí více proměnných, jejich význam a použití. (Y33MSS)
 3. Fourierova řada a Fourierova transformace, jejich vlastnosti a použití. (Y33MSS)
 4. Systém a model, modelování jednoduchých mechanických a elektrických obvodů, vzájemná analogie. (Y35MAS)
 5. Modelování diskrétních systémů, diferenční rovnice a stavová reprezentace, dynamika systému, odezva systému na základní typy signálů. (Y35MAS)
 6. Modelování přenosu tepla, modelování chemických dějů, modely v ekonomii, modelování biologických systémů. (Y35MAS)
 7. Vestavěný systém - definice, motivace pro návrh těchto systémů, příklady typických aplikací. Přehled procesorové techniky pro práci s vestavěnými systémy. Procesory pro vestavěné systémy. Mikrokontroléry. (Y35PES)
 8. Architektury a filozofie jádra ARM. Správy paměti, základní registry, základní instrukce. Práce s přerušením, priority přerušení, blok VIC. (Y35PES)
 9. Struktura programu v jazyce C, práce s ukazateli a jejich využití. Pole a řetězce v jazyce C. Bezpečnost programů, paralelismus. Požadavky na práci v reálném čase. (Y35PES)
 10. Stavový prostor a řešení úloh prohledáváním. Neinformované a informované metody prohledávání. (Y33ZUI)
 11. Reprezentace znalostí a logika. Logické programování a Prolog, rezoluční metoda, Znalostní a expertní systémy. (Y33ZUI)
 12. Adaptivní a učící se systémy, evoluční algoritmy a umělý život. (Y33ZUI)
 13. Přehled znalostních systémů. Sémantické sítě a rámce. Získávání znalostí, znalostní inženýrství a management znalostí. (Y33ZSY)
 14. Ontologie a "Topic Maps". Deskripční logika, inference. Sémantický web - jazyky XML, RDF, OWL, SWRL a další. Konceptuální grafy. Sémantické anotace elektronických odkazů. (Y33ZSY)
 15. Způsoby reprezentace neurčitosti. Pravděpodobnostní reprezentace, fuzzy logika, posibilistická teorie, Dempster-Shaferova teorie. Bayesovské sítě. (Y33ZSY)
 16. Kategorizace systémů pro sběr a přenos dat, specifické požadavky jednotlivých aplikací. Základní typy fyzických médií, jejich vlastnosti a parametry. Inteligentní transducer, standard IEEE1451. Model ISO/OSI, modely datové komunikace, koncept VFD. (Y38SPD)
 17. EIA standardy, základní vlastnosti a rozdíly mezi nimi. Standardy distribuovaných systémů pro sběr a přenos dat, jejich parametry, vlastnosti a omezení. Modemy (PSTN, GSM, kabelové,.), princip funkce, aplikační omezení. (Y38SPD)
 18. Centralizované systémy pro sběr dat. Vzdálený přístup k SPD systémům, technologie a zabezpečení. Integrace SPD systémů do řídicích a informačních systémů. Elektromagnetická kompatibilita SPD v průmyslovém prostředí. (Y38SPD)
 19. Základní pojmy teorie grafů. Optimalizační problémy založené na hledání nejlevnější kostry. Toky v sítích. Formulace problémů pomocí lineárního programování, algoritmy pro lineární programování. (Y35OIS)
 20. Časová a paměťová náročnost algoritmů. Řešení kombinatorických problémů metodami větví a mezí, heuristikami a metodami umělé inteligence. Aproximační algoritmy a jejich vlastnosti. (Y35OIS)
 21. Aplikace úloh rozvrhování na jednom procesoru, na paralelních procesorech a na dedikovaných procesorech. Převod rozvrhovacích úloh na grafové problémy. (Y35OIS)

23. 11. 2009

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.