Bakalářský studijní program Komunikace, multimedia a elektronika strukturovaného studia 3letý v presenční formě

Bakalářský studijní program Komunikace, multimédia a elektronika (10302004) pokrývá rozsáhlou oblast moderních elektronických technologií zpracování informace, a to jak z hlediska hardwaru, tak i softwaru. Tato oblast se týká přenosu (komunikace), interakce s lidským subjektem a fyzikální realitou (multimédia) a konstrukce těchto zařízení (elektronika). Studium tohoto interdisciplinárního programu přináší absolventům kompetitivní výhodu a univerzalitu na pracovním trhu s ohledem na synergetické působení jednotlivých částí. Obory tohoto programu jsou:

Program je tvořen studijním plánem, který je souborem povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů. Pro optimální průchod programem je vypracován doporučený časový průběh studia.

Program je ukončen státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářského projektu. Absolvent studijního programu získá akademický titul Bc.

První rok programu je společný pro všechny studenty. Na konci 2. semestru (dle doporučeného časového průběhu studia) se studenti dělí do bakalářských oborů.

Ukončení bakalářského studijního programu je dáno dosažením nejméně 180 kreditů ve skladbě předepsané učebním plánem a státní závěrečnou bakalářskou zkouškou, která sestává z obhajoby bakalářského projektu a zkoušky z odborné problematiky oboru. Skladba kreditů předepsaná studijním plánem je v tabulce. Pro zkoušku z odborné problematiky byly na jednotlivých oborech vypracovány tematické okruhy.

Informace k ukončení bakalářského studia

OborCelkový min. počet kreditů Povinné předměty programuPovinné předměty oboruHumanitní (event. ekonomicko-manažerské) předmětyVolitelné předměty odborné
Komunikační technika1801442484
Multimediální technika1801442484
Aplikovaná elektronika1801442484
Síťové a informační technologie1801442484
Komunikace a elektronika1801443084
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.