Bakalářský studijní program Softwarové technologie a management 3letý v presenční formě

Cílem studia v bakalářském programu Softwarové technologie a management (běžící pro 3. ročníky (10241104) či upraveného podle doporučení ECTS (B2650/4713) pro 1. a 2. r.) je příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v oborech Softwarové inženýrství, Web a multimédia, Inteligentní systémy a Manažerská informatika. Studenti tohoto programu jsou vedeni k osvojení si principů jmenovaných oborů s využitím soudobých poznatků oborů, důkladnou znalostí diskrétní matematiky a logiky a nezbytným minimem znalostí elektrotechniky a technického vybavení počítačů. Na základě těchto znalostí jsou pak schopni samostatného odborného rozhodování a tvůrčí práce na úrovni výrobních podniků a služeb. Obory bakalářského programu Softwarové technologie a management:

Program má společný 1. ročník.

Program je tvořen studijním plánem, který je souborem povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů. Pro optimální průchod programem je vypracován doporučený časový průběh studia.

Program je ukončen státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářského projektu. Absolvent studijního programu získá akademický titul Bc.

První rok programu je společný pro všechny studenty. Na konci 2. semestru (dle doporučeného časového průběhu studia) se studenti dělí do bakalářských oborů.

Ukončení bakalářského studijního programu je dáno dosažením nejméně 180 kreditů ve skladbě předepsané učebním plánem a státní závěrečnou bakalářskou zkouškou, která sestává z obhajoby bakalářského projektu a zkoušky z odborné problematiky oboru. Skladba kreditů předepsaná studijním plánem je v tabulce. Pro zkoušku z odborné problematiky byly na jednotlivých oborech vypracovány tematické okruhy.

Informace k ukončení bakalářského studia

OborPovinné předměty (Z)Pov. volitelné oboru (S)Angl. jazyk (J)Humanitní (H)Humanitní a jazyky (H)Volitelné předměty
Softwarové inženýrství134
(121)
16
(34)
64614
(21)
Web a multimédia135
(34)
15
(34)
64614
(21)
Manažerská informatika138
(116)
12
(38)
64614
(22)
Inteligentní systémy134
(121)
16
(34)
64614
(21)

Pozn.: v závorce jsou uvedeny počty kreditů pro program STM-ECTS, který nabíhá od 2010-11.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.