Popis předmětu - XP32EKT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP32EKT Elektromagnetická kompatibilita teleinformatických systémů
Role:S Rozsah výuky:3P + 0S
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:Vojtěch L. Zakončení:ZK
Přednášející:Vojtěch L. Kreditů:4
Cvičící:Vojtěch L. Semestr:L

Anotace:

Předmět poskytuje průřez oborem Elektromagnetická kompatibilita - EMC, a to zejména z hlediska telekomunikačních a výpočetních zařízení a systémů. Zabývá se problematikou EMC interferencí i EMC odolností a jejich měřením a testováním. Dále však obsahuje i nové přístupy k problematice EMC pevných instalací, zejména pro budování a provoz inteligentních budov, EMC normalizaci pro technická zařízení i EMC hygienické normy.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP32EKT

Cíle studia:

Studenti doktorského studia všech elektrotechnických oborů by měli získat základní přehled o problematice "ekologie elektrotechniky". Jde zejména o metody zkoušení výrobků z hlediska jejich rušivého vyzařování a elektromagnetické odolnosti, EMC analýzu a prognostiku, EMC pevných instalací a EMC hygienických doporučení.

Osnovy přednášek:

Základní pojmy, rušivé zdroje, šíření rušení po vedeních a ve volném prostoru, metody omezování rušení, měření rušení na straně zdrojů (přístroje a metody), elektromagnetická odolnost dálkových, lokálních a přístrojových systémů, metody testování elektromagnetické odolnosti, normalizace EMC, EMC zkušebnictví v českých telekomunikacích, EMC analýza a prognostika, EMC biologických objektů a EMC hygienické normy. Problematika "pevných instalací" z hlediska EMC.

Osnovy cvičení:

Cvičení nejsou. Organizuje se exkurze do EMC laboratoře na KTT FEL ČVUT.

Literatura:

Vaculíková a kol. Elektromagnetická kompatibilita elektrotechnických systémů, GRADA, Praha 1998 Habiger u. a. Elektromagnetische Vertraglichkeit, Verlag Technik Berlin - Munchen,1992 Svoboda, J. EMC stavebních objektů, Didaktický program v rámci inovace předmětu FRVŠ ČVUT FEL KTT, prosinec 2010 Svoboda, J. EMC biologických systémů, Didaktický program v rámci inovace předmětu FRVŠ, ČVUT FEL KTT, prosinec 2010

Požadavky:

Studenti dostanou úkol ve formě překladu odborného článku z problematiky EMC. Překlad je prováděn z cizího jazyka do českého jazyka. Kontroluje se též správné užívání českého názvosloví. Překlad je nutno odevzdat do termínu zkoušky. Pak je nutné absolvovat o daném tématu diskuzi, která musí potvrdit zvládnutí této problematiky. Předmět je zakončen úspěšně složenou zkouškou.

Poznámka:

Zatím se nepředpokládá výuka v angličtině

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz

Klíčová slova:

Elektromagnetická kompatibilita - EMC, Elektromagnetické rušení, Elektromagnetická odolnost, EMC analýza a prognostika, Biologické aspekty EMC

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.