Popis předmětu - AD1M14ESZ

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1M14ESZ Energetická strojní zařízení
Role:P, V Rozsah výuky:14+6c
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Zabývá se rozborem základních funkcí a provozními vlastnostmi strojních zařízení, používaných v energetice, seznamuje studenty s kvantitativními a kvalitativními energetickými bilancemi těchto zařízení v míře, umožňující získat technické podklady jak pro ekonomické hodnocení, tak i pro provozní optimalizaci systému. Dále se zabývá rozborem vlivu poruch jednotlivých strojních prvků energetického systému na provozně technické ukazatele a ekonomii provozu a metodami regulace výkonu nejdůležitějších strojních zařízení energetických provozů z hlediska jejich provozní optimalizace.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M14ESZ

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M14ESZ

Osnovy přednášek:

1. Základní typy oběhů využívaných v energetice, energetické bilance, stanovení základních provozních parametrů.
2. Kvalitativní hodnocení základních tepelně technických procesů, metody carnotizace tepelných oběhů v energetice.
3. Energetická náročnost při dopravě kapalin a plynů, pracovní bod, energetické posouzení regulačních metod.
4. Parní turbíny, fyzikální princip, základní bilance, regulační a výkonové možnosti základních typů parních turbín.
5. Způsoby regulace výkonu kondenzačního a protitlakého tepelného oběhu. Turbíny s regulovaným odběrem páry.
6. Kondenzace, chladící okruhy, rozbor provozních poruch kondenzačních systémů. Vliv na ekonomii provozu bloku.
7. Součinnost a vzájemné provozní a regulační vazby nejdůležitějších strojních zařízení v energetických systémech.
8. Základní typy parogenerátorů, energetická bilance, provozní vlastnosti a způsoby regulace.
9. Ekonomické a ekologické efekty kogenerační výroby, vývojové trendy, " malá kogenerace".
10. Paroplynové oběhy, vývojové trendy, možnosti a hranice využití v středoevropském regionu. Ekologický efekt.
11. Dálková dodávka tepla, provozní problematika, energetická náročnost. Technicko-ekonomické efekty.
12. Sekundární okruh JE, rozbor funkce, provozní a regulační vlastnosti, bezpečnostní a ekologická problematika.
13. Odpadní energie v energetice, tepelná čerpadla, bilance, provozní možnosti a praktické hranice použitelnosti.
14. Vodní elektrárny, základní typy vodních turbín, energetické bilance, provozní a regulační vlastnosti.

Osnovy cvičení:

1. Orientační výpočet základních technicko-ekonomických ukazatelů energetického oběhu s kondenzační turbínou.
2. Kvalitativní hodnocení základních energetických transformací tepelného energetického oběhu s parní turbínou.
3. Hodnocení vlivu poruch v systému regeneračního ohřevu na základní ukazatele provozní ekonomie bloku.
4. Energetická náročnost čerpacích systémů v energetice, energetické posouzení používaných regulačních metod.
5. Energetická náročnost dopravy spalin a vzduchu, energetické úspory vyvolané volbou optimální regulace.
6. Energetická bilance parní turbíny s neregulovanými odběry, chování turbíny při změně průtoku páry.
7. Výpočet vlivu regulace výkonu turbíny na ukazatele provozní ekonomie bloku pro základní regulační metody.
8. Posouzení vlivu nejčastějších poruch v kondenzaci a chladícím okruhu na technicko ekonomické ukazatele bloku.
9. Základní kvantitativní a kvalitativní energetická bilance parogenerátoru, spalné teplo, výhřevnost, hlavní ztráty.
10. Orientační výpočet parametrů, potřebných pro stanovení ekonomických a ekologických efektů malé kogenerace.
11. Energetická bilance paroplynového oběhu, seznámení s moderními paroplynovými oběhy.
12. Orientační výpočet energetické náročnosti při dálkové dopravě plynu. Rozbor vlivu provozních parametrů.
13. Seznámení se sekundárním oběhem JETE. Základní energetická a hmotnostní bilance separátoru o přehříváku.
14. Základní energetická a hmotnostní bilance oběhu tepelného čerpadla, využívajícího odpadní teplo.

Literatura:

1. Šťastný,J.: Energetická strojní zařízení ČVUT 2006
2. Kadrnožka,J.,Skála,Z:Paroplynové elektrárny a teplárny. SNTL 1981
3. Rédr,M.,Příhoda,M:Základy tepelné techniky.SNTL Praha 1991

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MKKME5 Komunikační systémy V 1
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MKKME3 Elektronika V 1
MKKME2 Multimediální technika V 1
MKOI1 Umělá inteligence V 1
MKOI5 Softwarové inženýrství V 1
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 1
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 1
MKOI2 Počítačové inženýrství V 1
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky P 1
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 1
MKKYR1 Robotika V 1
MKKYR3 Systémy a řízení V 1
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1


Stránka vytvořena 10.7.2020 17:50:15, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.