Popis předmětu - AD2B02FY1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD2B02FY1 Fyzika 1 pro KME Rozsah výuky:14+6L
Garanti:  Role:P,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13102 Kreditů:4 Semestr:Z

Anotace:

V rámci tohoto předmětu jsou studenti uvedeni do vybraných partií fyziky. Úvodní partie se týká klasické mechaniky. V rámci klasické mechaniky, která je pomyslnou vstupní bránou do studia fyziky vůbec, se studenti seznámí s kinematikou hmotného bodu, dynamikou hmotného bodu, soustavy hmotných bodů či tuhého tělesa. Studenti by si měli osvojit takové znalosti z klasické mechaniky, aby byli schopni řešit základní úlohy spojené s popisem mechanických soustav, se kterými se setkají v průběhu dalšího studia. Dále by studenti měli získat základní přehled o kvantové mechanice a z pásové teorie pevných látek. Na těchto znalostech budou stavět další povinné předměty zejména teorie elektronických prvků a teorie elektromagnetického pole. Na těchto znalostech navíc staví navazující předmět Fyzika II. Znalosti z předmětu mají studentům sloužit při studiu řady odborných oblastí, se kterými se setkají během dalšího studia.

Osnovy přednášek:

1. Fyzikální veličiny, rozměrová analýza, typografie, vektory, inerciální souřadnicová soustava.
2. Kinematika hmotného bodu (přímočarý pohyb, pohyb po kružnici a obecný křivočarý pohyb).
3. Newtonovy pohybové zákony, inerciální a neinerciální vztažné soustavy.
4. Pohybové rovnice v inerciálních i neinerciálních soustavách.
5. Práce, výkon, konzervativní silová pole, kinetická a potenciální energie. Zákon zachování mechanické energie.
6. Využití potenciální a kinetické energie při sestavování pohybových rovnic.
7. Centrální silové pole, pohyb v centrálním silovém poli, Keplerovy zákony.
8. Newtonův gravitační zákon, gravitační pole soustavy hmotných bodů a těles se spojitě rozloženou hmotou. Intenzita a potenciál gravitačního pole. Energie gravitačního pole.
9. Mechanické kmitavé soustavy. Netlumený a tlumený mechanický lineární oscilátor. Vynucené kmity. Rezonance výchylky a rychlosti.
10. Soustava hmotných bodů, izolovaná a neizolovaná soustava hmotných bodů, I. a II. věta impulzová, zákon zachování hybnosti, momentu hybnosti a mechanické energie pro soustavu hmotných bodů. Hmotný střed a těžišťová soustava.
11. Tuhé těleso, obecný pohyb tuhého tělesa, pohybové rovnice tuhého tělesa, otáčení tělesa kolem pevné osy a pevného bodu.
12. Úvod do kvantové mechaniky - záření absolutně černého tělesa, fotoelektrický jev, Comptonův jev, Bohrův model atomu.
13. Vlnové vlastnosti částic, Schrödingerova rovnice, Heisenbergovy relace neurčitosti, částice v potenciálové jámě, tunelový jev.
14. Kvantová čísla, pásová teorie pevných látek, základní struktury pevných látek

Osnovy cvičení:

1. Úvodní výklad (bezpečnost práce, seznámení s úlohami a laboratorním řádem).
2. Měření vybraných úloh podle seznamu, uvedeného v textu pokynů k předmětu na http://fyzika.feld.cvut.cz/~plocek/AD2B02FY1_zs2015.doc

Literatura:

1. Kubeš P., Kyncl Z., FYZIKA I, Vyd. ČVUT Praha, 2003,třetí vydání
2. Jelen J., FYZIKA II, Vyd. ČVUT Praha, 1998, vydání druhé přepracované
3. Pekárek S., Murla M., Fyzika I - semináře, Vyd. ČVUT Praha, 1997, druhé vydání
4. Kulhánek P., Malinský K., Murla M., Pekárek S., Plocek J.: Fyzika 2 - Semináře, Vyd.ČVUT Praha, 2002, první vydání
5. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, VUTIUM-PROMETHEUS, 2000.
6. Kvasnica, J., Havránek, A., Lukáč, P., Sprášil, B.: Mechanika, ACADEMIA, 2004.
7. Sedlák, B., Štoll, I.: Elektřina a magnetismus, ACADEMIA, 2002.

Požadavky:

Zkoušku lze skládat po udělení zápočtu. Podmínkou získání zápočtu je: Účast na laboratorních cvičeních, vypracování a odevzdání protokolů z měření a vypracování zápočtové písemné práce. Podrobnější informace na http://fyzika.feld.cvut.cz/~plocek/AD2B02FY1_zs2015.doc

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AD2B02FY1

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 1
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 1
BKOI3 Softwarové systémy V 1
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 1
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 1
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V 1
BKEEM2 Elektrotechnika a management V 1
BKKME1 Komunikační technika P 1
BKKME5 Komunikace a elektronika P 1
BKKME_BO Před zařazením do oboru P 1
BKKME4 Síťové a informační technologie P 1
BKKME3 Aplikovaná elektronika P 1
BKKME2 Multimediální technika P 1
BKKYR1 Robotika V 1
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 1
BKKYR3 Systémy a řízení V 1
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 1
BKSTMWM Web a multimedia V 1
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 1
BKSTMMI Manažerská informatika V 1
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 1
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 1
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 1
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 1
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 1


Stránka vytvořena 6.12.2019 17:50:54, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.