Popis předmětu - AD1B13MVE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1B13MVE Materiály pro výkonovou elektrotechniku Rozsah výuky:14KP+6KL
Garanti:  Role:P,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13113 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

V předmětu se student seznámí s fyzkálním popisem základních vlastností a základními typy materiálů pro elektrotechniku. Jsou uvedeny typy vodičů, supravodičů, izolantů, magnetik a polovodičů, které se používají ve výkonové elektrotechnice. Důraz je kladen na souvislosti mezi vlastnostmi, technologií a využitím. Hlouběji se student seznámí s vybranými typy organických a anorganických izolantů, zejména s elektrotechnickou keramikou, s vlastnostmi slídy a slídových izolanů, skla a jeho aplikacemi, s ekologickým vodivým spojováním v elektrotechnice, s materiály pro tenké a tlusté vrstvy a s vybranými nanomateriály a jejich aplikacemi.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1B13MVE

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B13MVE

Cíle studia:

Cílem je poznat strukturu a vlastnosti základních materiálů používaných ve výkonové elektrotechnice a seznámit se s měřením těchto vlastností. Získané znalosti jsou nezbytné pro navazující předměty technologického charakteru.

Osnovy přednášek:

1. Vodivé a supravodivé vlastnosti materiálů. Plošné spoje.
2. Izolační vlastnosti materiálů. Izolační systémy elektrických strojů.
3. Vodivé spojování v elektrotechnice. Bezolovnaté pájky, elektricky vodivá lepidla. Wirebonding.
4. Materiály pro tenké a tlusté vrstvy.
5. Vláknové optické vlnovody.
6. Magnetické vlastnosti materiálů a jejich souvislost s technologií.
7. Materiály pro magnetické obvody ve výkonových aplikacích.
8. Polovodivé vlastnosti materiálů a jejich souvislost s technologií. Základní polovodivé materiály.
9. Příprava polovodivých materiálů.
10. Izolační a dielektrické vlastnosti materiálů a jejich souvislost s technologií.
11. Keramika a keramické izolanty. Slída a sklo.
12. Organické izolanty ve výkonové elektrotechnice, kompozity.
13. Příprava a aplikace vybraných typů organických materiálů. Stárnutí organických izolantů.
14. Nanomateriály, smart materiály.

Osnovy cvičení:

1. Objasnění jednotlivých úloh.
2. Demonstrace vybraných typů úloh.
3. Měření anizotropie Si plechů.
4. Měření vlastností polovodičového křemíku.
5. Mechanické vlastnosti tuhých látek.
6. Dielektrické vlastnosti tuhých látek v závislosti na teplotě.
7. Test.
8. Dielektrické vlastnosti tuhých látek v závislosti na kmitočtu.
9. Měření resistivity izolantů.
10. Měření elektrické pevnosti izolačních fólií.
11. Měření kvality kontaktů mezi tenkými a tlustými vrstvami.
12. Měření vybraných vlastností tlustých vrstev.
13. Rezerva, doměřování.
14. Zápočet.

Literatura:

1. Webovské stránky předmětu: https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=25
2. Shukla, R. K., Sigh, A.: Electrical Engineering Materials. Tata McGraw Hill Education Private LTD. 2012
3. Pokharel B. P., Karki, N. R.: Electrical Engineering Materials. Alpha Science International LTD. 2007
4. Basak, T. K.: Electrical Engineering Materials. New Age Science LTD. 2009
5. MIT OpenCourseWare, http://ocw.mit.edu/courses/find-by-topic/
6. Zachariason, R.: Electrical Materials, Delmar Cengage Learning, 2007
7. Kučeová E.: Elektrotechnické materiály, FEL ZČU Plzeň, 2002

Požadavky:

Účast na cvičení je povinná. Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. U zkoušky bude požadována znalost odpřednášené látky, vybraných studijních materiálů (viz Moodle) a látky probrané ve cvičeních.

Poznámka:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B13MVE

Klíčová slova:

Vodiče, polovodiče, izolanty, magnetické materiály, supravodiče,

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 3
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 3
BKOI3 Softwarové systémy V 3
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 3
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 3
BKEEM_BO Před zařazením do oboru P 3
BKEEM2 Elektrotechnika a management P 3
BKKYR1 Robotika V 3
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 3
BKKYR3 Systémy a řízení V 3
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3
BKKME1 Komunikační technika V 3
BKKME_BO Před zařazením do oboru V 3
BKKME4 Síťové a informační technologie V 3
BKKME3 Aplikovaná elektronika V 3
BKKME2 Multimediální technika V 3
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 3
BKSTMWM Web a multimedia V 3
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 3
BKSTMMI Manažerská informatika V 3
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 3
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 3
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 3
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 3
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 3


Stránka vytvořena 22.11.2019 05:50:52, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.