Popis předmětu - AD2B02FY2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD2B02FY2 Fyzika 2 pro KME Rozsah výuky:14+3L
Garanti:  Role:P,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13102 Kreditů:3 Semestr:Z

Anotace:

Předmět Fyzika II navazuje na předmět Fyzika I. V rámci tohoto předmětu se studenti nejprve seznámí se základy relativistické mechaniky, poté následují základní pojmy a vztahy z hydrodynamiky a termodynamiky. Na hydrodynamiku navazuje úvod do teorie vln. Studenti budou seznámeni se základními vlastnostmi vlnění a jeho popisu, přičemž výuka je vedena tak, aby si studenti uvědomili univerzálnost popisu vlnění, bez ohledu na jeho charakter. Na teorii vln navazují partie, které se věnují konkrétním druhům vlnění, tj. akustickému a optickému. Závěrečné přednášky jsou věnovány fyzice atomového jádra a radioaktivitě.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2B02FY2

Osnovy přednášek:

1. Základní postuláty speciální teorie relativity, Lorentzova transformace, relativistická kinematika a dynamika.
2. Úvod do mechaniky tekutin - hydrostatika a hydrodynamika.
3. Teplota, teplo, kinetická teorie plynů, stavová rovnice.
4. Práce, vnitřní energie, 1. a 2. věta termodynamiky, entropie.
5. Druhy vln, základní pojmy (fázová rychlost, grupová rychlost, disipace a disperze vln, disperzní relace),
6. Obecná vlnová rovnice a její řešení (vlny postupné a stojaté, vlny rovinné, kulové, válcové).
7. Skládání vlnění, Huygensův-Fresnelův princip, blízké a vzdálené pole, difrakce vln, Dopplerův jev.
8. Akustické vlny, základní akustické veličiny, lineární vlnová rovnice akustiky, hladina akustického tlaku a intenzity.
9. Geometrická optika - světelný paprsek, Fermatův princip, odraz a lom, kritický odraz, tenké čočky.
10. Vlnová optika - difrakce, Fresnelův a Fraunhoferův ohyb, interference světla.
11. Základy fotometrie (svítivost, světelný tok, jas, zářivost, absorpce světla).
12. Polarizace světla a jeho disperze. Anizotropní prostředí, aplikace polarizace, kapalné krystaly.
13. Základní pojmy z fyziky atomového jádra, radioaktivita. Subjaderné částice.
14. Urychlovače, štěpení jader, termojaderná fúze.

Osnovy cvičení:

Laboratorní úlohy:
1. Měření ohniskových vzdáleností čoček a studium jejich vad
2. Měření Dopplerova jevu
3. Stanovení součinitele tepelné vodivosti kovů
4. Studium ohybu světla - Fraunhoferův a Fresnelův ohyb
5. Absorpce ionizujícího záření v materiálech
6. Měření teplotní roztažnosti kovů
7. Měření vlnových délek relativní metodou goniometrem
8. Stanovení Boltzmannovy konstanty pomocí voltampérové charakteristiky PN přechodu
9. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů
10. Měření na Peltierově článku

Literatura:

1. Kubeš P., Kyncl Z., FYZIKA I, Vyd. ČVUT Praha, 2003, třetí vydání
2. Jelen J., FYZIKA II, Vyd. ČVUT Praha, 1998, vydání druhé přepracované a veškerá následná vydání
3. Pekárek S., Murla M., Fyzika I - semináře, Vyd. ČVUT Praha, 1997, 2001, 2003, 2006
4. Kulhánek P., Malinský K., Murla M., Pekárek S., Plocek J.: Fyzika 2 - Semináře, Vyd. ČVUT Praha, 2002, první vydání
5. Červenka, M.: 234 problémů z mechaniky, elektřiny a magnetizmu
6. Červenka, M.: Zpracování fyzikálních měření
7. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, VUTIUM-PROMETHEUS, 2000.
8. Kvasnica, J., Havránek, A., Lukáč, P., Sprášil, B.: Mechanika, ACADEMIA, 2004.

Požadavky:

Znalosti z předmětu Fyzika I, zvládnutí diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných a lineární algebry. Podmínkou získání klasifikovaného zápočtu pro kombinované studium je: Účast na laboratorních cvičeních, vypracování a odevzdání protokolů z měření, vypracování zápočtové písemné práce a její obhájení při zápočtovém řízení. Podrobnější informace na http://fyzika.feld.cvut.cz/~plocek/AD2B02FY2_zs2013.doc

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+3l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AD2B02FY2

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 3
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 3
BKOI3 Softwarové systémy V 3
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 3
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 3
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V 3
BKEEM2 Elektrotechnika a management V 3
BKKME1 Komunikační technika P 3
BKKME5 Komunikace a elektronika P 3
BKKME_BO Před zařazením do oboru P 3
BKKME4 Síťové a informační technologie P 3
BKKME3 Aplikovaná elektronika P 3
BKKME2 Multimediální technika P 3
BKKYR1 Robotika V 3
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 3
BKKYR3 Systémy a řízení V 3
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 3
BKSTMWM Web a multimedia V 3
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 3
BKSTMMI Manažerská informatika V 3
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 3
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 3
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 3
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 3
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 3


Stránka vytvořena 9.12.2019 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.