Popis předmětu - AD1B02FY2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1B02FY2 Fyzika 2 pro EEM Rozsah výuky:14+6L
Garanti:  Role:P,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13102 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Předmět Fyzika II navazuje na předmět Fyzika I. V rámci tohoto předmětu se studenti seznámí se základními pojmy a vztahy z termodynamiky a hydrodynamiky. Na hydrodynamiku navazuje úvod do teorie vln. Studenti budou seznámeni se základními vlastnostmi vlnění a jeho popisu, přičemž výuka je vedena tak, aby si studenti uvědomili univerzálnost popisu vlnění, bez ohledu na jeho charakter. Na teorii vln navazují partie, které se věnují konkrétním druhům vlnění, tj. akustickému a optickému. Závěrečné přednášky jsou věnovány relativistické mechanice, kvantové mechanice a fyzice atomového jádra. Znalosti z předmětu Fyzika II mají studentům sloužit při studiu řady odborných oblastí, se kterými se setkají během studia, zejména v měřicí technice, šíření elektromagnetických vln, elektroakustice či optických komunikacích. Nabyté znalosti z oblasti kvantové mechaniky a jaderné fyziky mají studentům pomoci orientovat se v nových technologiích a v základních principech fungování některých elektronických prvků.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1B02FY2

Osnovy přednášek:

1. Základní postuláty speciální teorie relativity, Lorentzova transformace, relativistická kinematika a dynamika.
2. Teplota, teplo, kinetická teorie plynů, stavová rovnice.
3. Práce, vnitřní energie, 1. a 2. věta termodynamiky, entropie.
4. Úvod do mechaniky tekutin - Eulerova pohybová rovnice, barometrická formule, Bernoulliova rovnice, Pascalův a Archimédův zákon.
5. Druhy vln, základní pojmy (fázová rychlost, grupová rychlost, disipace a disperze vln, disperzní relace),
6. Obecná vlnová rovnice a její řešení (vlny postupné a stojaté, vlny rovinné, kulové, válcové).
7. Skládání vlnění, Huygensův-Fresnelův princip, blízké a vzdálené pole, difrakce vln, Dopplerův jev, paprsková aproximace.
8. Akustické vlny, základní akustické veličiny, lineární vlnová rovnice akustiky, hladina akustického tlaku a intenzity.
9. Geometrická optika - světelný paprsek, Fermatův princip, odraz a lom, kritický odraz, tenké čočky.
10. Vlnová optika - difrakce, Fresnelův a Fraunhoferův ohyb, interference světla.
11. Základy fotometrie (svítivost, světelný tok, jas, zářivost, absorpce světla).
12. Polarizace světla a jeho disperze. Anizotropní prostředí, aplikace polarizace, kapalné krystaly.
13. Základní pojmy z fyziky atomového jádra, radioaktivita. Subjaderné částice.
14. Urychlovače, štěpení jader, termojaderná fúze.

Osnovy cvičení:

Laboratorní úlohy: http://fyzika.feld.cvut.cz/~plocek/AD1B02FY2_zs2015.doc

Literatura:

1. Kubeš P., Kyncl Z., FYZIKA I, Vyd. ČVUT Praha, 2003, třetí vydání
2. Jelen J., FYZIKA II, Vyd. ČVUT Praha, 1998, vydání druhé přepracované
3. Pekárek S., Murla M., Fyzika I - semináře, Vyd. ČVUT Praha, 1997, druhé vydání
4. Kulhánek P., Malinský K., Murla M., Pekárek S., Plocek J.: Fyzika 2 - Semináře, Vyd. ČVUT Praha, 2002, první vydání
5. Červenka, M.: 234 problémů z mechaniky, elektřiny a magnetizmu
6. Červenka, M.: Zpracování fyzikálních měření
7. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, VUTIUM-PROMETHEUS, 2000.
8. Kvasnica, J., Havránek, A., Lukáč, P., Sprášil, B.: Mechanika, ACADEMIA, 2004.
9. Sedlák, B., Štoll, I.: Elektřina a magnetismus, ACADEMIA, 2002.

Požadavky:

Znalosti z předmětu Fyzika I, zvládnutí diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných a lineární algebry. Zkoušku lze skládat po udělení zápočtu. Podmínkou získání zápočtu je: Účast na laboratorních cvičeních, vypracování a odevzdání protokolů z měření, vypracování zápočtové písemné práce a její obhájení při zápočtovém řízení. Podrobnější informace na http://fyzika.feld.cvut.cz/~plocek/AD1B02FY2_zs2015.doc

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AD1B02FY2

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 3
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 3
BKOI3 Softwarové systémy V 3
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 3
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 3
BKEEM_BO Před zařazením do oboru P 3
BKEEM2 Elektrotechnika a management P 3
BKKYR1 Robotika V 3
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 3
BKKYR3 Systémy a řízení V 3
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3
BKKME1 Komunikační technika V 3
BKKME_BO Před zařazením do oboru V 3
BKKME4 Síťové a informační technologie V 3
BKKME3 Aplikovaná elektronika V 3
BKKME2 Multimediální technika V 3
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 3
BKSTMWM Web a multimedia V 3
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 3
BKSTMMI Manažerská informatika V 3
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 3
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 3
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 3
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 3
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 3


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.