Popis předmětu - AD1M16FIU

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1M16FIU Finanční účetnictví
Role:P, V Rozsah výuky:14+6s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Účetní zásady dle IFRS. Aktiva, pasiva, náklady a výnosy. Oceňování majetku a závazků v účetnictví dle IFRS. Účtování o základních hospodářských operacích. Daně a účetnictví. Rozvaha, výsledovka, jejich struktura a analýza. Výkaz o peněžních tocích - cash flow. Konsolidovaná účetní závěrka. Analýza finanční situace firmy, benchmarking. Regulace cen. Audit.

Osnovy přednášek:

1. Cíle a význam účetnictví. Účetní zásady dle IFRS a metodické prvky účetnictví.
2. Oceňování majetku a závazků. Účtování o dlouhodobém majetku. Reálné a historické ceny.
3. Náklady a výnosy, přechodné účty. Leasing.
4. Kapitálové účty. Rezervy. Bilance - rozvaha, výsledovka, cash flow.
5. Výsledovka, její sestavení a rozbor. IFRS a ČR - porovnání.
6. Cash flow - přímý a nepřímý výpočet. Výkaz cash flow. Volný cash flow.
7. Účetní závěrka a její sestavení. Konsolidovaná účetní závěrka a její sestavení.
8. Daňová soustava a účetnictví-
9. Finanční analýza firmy, metody a cíle.
10. Finanční analýza firmy, benchmarking.
11. Přeměny firem.
12. Deriváty a opce v účetnictví.
13. Regulace cen
14. Mezinárodní účetní standardy - srovnání s ČR. Rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Základní pojmy (má dáti dal, příklady), Test základních znalostí (neklasifikován)
2. Účetní knihy, účetní skupiny, příklady
3. Majetek HM i NHM, goodwill, odpisy
4. Zásoby, rezervy a přechodné položky
5. Leasing, malý test
6. Odložená daň, otevření a uzavření účtů, rozdělení zisku
7. Odpadá (státní svátek)
8. Výsledovka, rozvaha
9. Cash Flow
10. Finanční analýza
11. Free CF, EVA, WACC, finanční páka, rozklad ukazatele zisku
12 Konzultace 13 Konsolidace 14 Test, zápočet

Literatura:

1. Kovanicová, D.: Finanční účetnictví - světový koncept, Polygon
2. Dvořáková D.: Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, BizBooks, Brno. 2014
3. Mezinárodní účetní standardy (IFRS), české vydání (www.kacr.cz)
4. Mládek, R.: Světové účetnictví - GAAP a IFRS. Linde
5. Ryneš, P.: Podvojné účetnictví pro podnikatele, Anag, 2012
6. Platná legislativa účetnictví v ČR
Materiály k předmětu viz: https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/financni-ucetnictvi

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/financni-ucetnictvi

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/financni-ucetnictvi

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MKKME5 Komunikační systémy V 1
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MKKME3 Elektronika V 1
MKKME2 Multimediální technika V 1
MKOI1 Umělá inteligence V 1
MKOI5 Softwarové inženýrství V 1
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 1
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 1
MKOI2 Počítačové inženýrství V 1
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky P 1
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky P 1
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 1
MKKYR1 Robotika V 1
MKKYR3 Systémy a řízení V 1
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1


Stránka vytvořena 10.7.2020 17:50:15, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.