Popis předmětu - AD1M16DES

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1M16DES Dopravní energetické systémy
Role:PO, V Rozsah výuky:14+6s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Ekonomické aspekty dopravy energie, doprava elektřiny po vedeních, teplovody, plynovody a ropovody. Univerzální dopravní systémy jako železnice, silnice a lodní doprava s ohledem na dopravu energetických médií. Problematika optimalizace dimenzování přepravních cest pro dopravu jednotlivých forem energie. Hospodárný průřez vedení, optimální tloušťka izolace pro dopravu tepla.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M16DES

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M16DES

Cíle studia:

Připravit absolventy k řešení praktických úkolů ve firmách distribuujících a přenášejících elektřinu, plyn a teplo (CZT)

Osnovy přednášek:

1. Systémy dopravy elektřiny, tepla, plynu, ropy a uhlí
2. Elektrické parametry vedení, výpočty stejnosměrných vedení
3. Odstupňovaný průřez a teorie uzlu pro řešení uzavřených sítí
4. Střídavá vedení nn, vn, vvn
5. Stabilita přenosu
6. Oceňování ztrát elektřiny, marginální náklady
7. Hospodárný průřez elektrického vedení
8. Optimalizace provozu a návrhu transformovny
9. Hospodárná kompenzace účiníku
10. Centrální zásobování teplem
11. Optimální tloušťka tepelné izolace teplovodu
12. Potrubní systémy pro dopravu plynu a ropy
13. Klasické dopravní systémy - silniční, železniční a vodní doprava paliv
14. Elektrické stanice, zkraty a přepětí

Osnovy cvičení:

1. Jednoduchá stejnosměrná vedení
2. Stejnosměrná vedení napájená ze dvou stran, řešení rozvětveného vedení
3. Řešení složité uzavřené sítě
4. Střídavá vedení nn, vn a vvn, Breitfeldova metoda
5. Vzorec marginálních nákladů na elektřinu, hospodárný průřez vedení 110 kV
6. Podnikání v rozvodu elektřiny
7. Hospodárná velikost nových transformoven
8. Hospodárná kompenzace účiníku
9. MAXITEST
10. Optimalizace a kontrola světlosti trubky teplovodu
11. Optimalizace tepelné izolace teplovodu
12. Technickohospodářské ukazatele plynovodu
13. Technickohospodářské ukazatele ropovodu a uhlovodu
14. Dopravní náklady zelezniční, silniční, vodní a lanopásové dopravy paliv

Literatura:

1. Vítek M.: Ekonomika dopravních energetickych systémů. 2.vydání, ČVUT Praha 2008.
2. Cikhart, J.: Soustavy centralizovaného zásobování teplem. SNTL, Praha 1989.
3. Snytr P. a kol.: Inženýrské sítě. Skriptum ČVUT FSV, Praha 1992.
4. Ibler Z. a kol.: Energetika 1. a 2. dil. BEN, Praha 2003.
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/dopravni-energeticke-systemy

Požadavky:

Základy elektrotechniky, elektrické stroje a přístroje, mechanika a termodynamika, ekonomika podnikání. https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/dopravni-energeticke-systemy

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/dopravni-energeticke-systemy

Klíčová slova:

doprava, přenos, distribuce, forma energie, nositel, vodič, trubka, izolace, dlouhodobé marginální náklady, špičkové zatížení, ztráty v transformátoru, úbytek napětí na vedení, sdružené napětí, fázové napětí, přirozený výkon vedení, vlnová impedance, příčná admitance, hospodárný průřez, hospodárná kompenzace účiníku, přechodový výkon

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky PO 1
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MKKME5 Komunikační systémy V 1
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MKKME3 Elektronika V 1
MKKME2 Multimediální technika V 1
MKOI1 Umělá inteligence V 1
MKOI5 Softwarové inženýrství V 1
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 1
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 1
MKOI2 Počítačové inženýrství V 1
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 1
MKKYR1 Robotika V 1
MKKYR3 Systémy a řízení V 1
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1


Stránka vytvořena 6.8.2020 15:50:23, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.