Popis předmětu - A1M13JAS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1M13JAS Jakost a spolehlivost Rozsah výuky:2P+2C
Garanti:  Role:P,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13113 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Pojmy a definice z oblasti jakosti a spolehlivosti a jejího řízení, filosofie jakosti, systémy řízení jakosti ve světě. Spolehlivost jako součást jakosti. Základní pojmy z oblasti spolehlivosti, základní rozdělení užívaná ve spolehlivosti a jejich charakteristiky a aplikace. Spolehlivost prvků a systémů, výpočet spolehlivosti systémů metodou kompozice a dekompozice a metodou seznamu. Zálohování teplou a studenou zálohou, typy teplých a studených záloh. Základní statistické metody a nástroje spojené s řízením jakosti, manažerské nástroje pro řízení jakosti. Techniky FMEA a QFD, dům jakosti. Způsobilost procesu. Taguchiho ztrátová funkce. Audity. Statistická přejímka.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M13JAS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M13JAS

Cíle studia:

Student se seznámí se základními systémy řízení jakosti a spolehlivosti a charakteristikami těchto parametrů. Naučí se základním postupům při výpočtu parametrů jakosti a spolehlivosti a používání základních nástrojů pro řízení těchto parametrů.

Osnovy přednášek:

1. Terminologie a definice z oblasti řízení jakosti a spolehlivosti. Systémy TQM, Kaizen, ISO 9000:2000, Poka-Yoke, Six Sigma.
2. Spolehlivost jako součást jakosti. Základní pojmy ze spolehlivosti. Základní normy ze spolehlivosti.
3. Typy spolehlivostních dat. Teorie tolerancí. Matematické vyrovnání. Rozdělení užívaná ve spolehlivosti pro diskrétní proměnnou. Příklady aplikací.
4. Rozdělení užívaná ve spolehlivosti pro spojitou proměnnou. Příklady aplikací.
5. Spolehlivost prvků a systémů, metoda kompozice a dekompozice, metoda seznamu.
6. Testování normality dat, transformace dat.
7. Techniky exploratorní analýzy, ověřování předpokladů o datech.
8. Zrychlené testy spolehlivosti, Arrheniův a Eyringův vztah.
9. Odvození spolehlivosti zařízení, intenzita poruch, intenzita oprav.
10. Pohotovost, intervalová využitelnost, koeficient využití, koeficient prostojů. Systémy s mezioperačními zásobníky.
11. Studená a teplá záloha, změna základních charakteristik systému zálohováním. Strom poruch, jeho konstrukce a využití.
12. FMEA, QFD a dům jakosti.
13. Statistická přejímka srovnáváním, typy přejímek.
14. Statistická přejímka měřením. Audity. Průběh certifikace firmy podle ISO 9000:2000.

Osnovy cvičení:

1. Příklady systémů řízení jakosti. Náklady spojené s nízkou jakostí, náklady na řízení jakosti. Struktura příručky jakosti.
2. Zadání týmových projektů. Struktura případové studie.
3. Práce nad případovou studií.
4. Praktické použití teorie tolerancí. Praktické použití matematického vyrovnání.
5. Příklady na použití rozdělení pro diskrétní proměnnou ve spolehlivosti.
6. Příklady na použití rozdělení pro spojitou proměnnou ve spolehlivosti.
7. Příklady kompozice a dekompozice systému. Metoda seznamu.
8. Testování normality pomocí programu QC Expert, test šikmost-špičatost. Použití exploratorní analýzy.
9. Zrychlené testování spolehlivosti.
10. Vypracování případové studie
11. Vypracování případové studie.
12. Vypracování případové studie.
13. Obhajoby projektů.
14. Obhajoby projektů. Zápočet.

Literatura:

1. Montgomery, D. C.: Introduction to Statistical Quality Control. J. Wiley and Sons, 2005
2. Goetsch, D. L., Davis, B. D.: Quality Management: Introduction to Total Quality Management for Production, Processing, and Services, Prentice Hall, 2003
3. Dodson, B., Nolan, D.: Reliability Engineering Handbook, QA Publishing, LCA, 2002
4. Kupka, K.: Statistické řízení jakosti, TriloByte, 2001

Požadavky:

Účast na cvičení je povinná. Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. U zkoušky bude požadována znalost odpřednášené látky, vybraných studijních materiálů (viz Moodle) a látky probrané ve cvičeních.

Poznámka:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1M13JAS

Klíčová slova:

Kvalita, spolehlivost, DOE, Ishikawovy nástroje, strom poruch, zálohování

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MPKME5 Komunikační systémy V 1
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MPKME3 Elektronika V 1
MPKME2 Multimediální technika V 1
MPEEM1 Technologické systémy P 1
MPEEM3 Elektroenergetika P 1
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 1
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 1
MPKYR1 Robotika V 1
MPKYR3 Systémy a řízení V 1
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1


Stránka vytvořena 5.12.2019 17:50:44, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.