Popis předmětu - A1M16FIU

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1M16FIU Finanční účetnictví Rozsah výuky:2+2s
Garanti:  Role:P,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13116 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Účetní zásady dle IFRS. Aktiva, pasiva, náklady a výnosy. Oceňování majetku a závazků v účetnictví dle IFRS. Účtování o základních hospodářských operacích. Daně a účetnictví. Rozvaha, výsledovka, jejich struktura a analýza. Výkaz o peněžních tocích - cash flow. Konsolidovaná účetní závěrka. Analýza finanční situace firmy, benchmarking. Regulace cen. Audit.

Osnovy přednášek:

1. Cíle a význam účetnictví. Účetní zásady dle IFRS a metodické prvky účetnictví.
2. Oceňování majetku a závazků. Účtování o dlouhodobém majetku. Reálné a historické ceny.
3. Náklady a výnosy, přechodné účty. Leasing.
4. Kapitálové účty. Rezervy. Bilance - rozvaha, výsledovka, cash flow.
5. Výsledovka, její sestavení a rozbor. IFRS a ČR - porovnání.
6. Cash flow - přímý a nepřímý výpočet. Výkaz cash flow. Volný cash flow.
7. Účetní závěrka a její sestavení. Konsolidovaná účetní závěrka a její sestavení.
8. Daňová soustava a účetnictví-
9. Finanční analýza firmy, metody a cíle.
10. Finanční analýza firmy, benchmarking.
11. Přeměny firem.
12. Deriváty a opce v účetnictví.
13. Regulace cen
14. Mezinárodní účetní standardy - srovnání s ČR. Rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Základní pojmy (má dáti dal, příklady), Test základních znalostí (neklasifikován)
2. Účetní knihy, účetní skupiny, příklady
3. Majetek HM i NHM, goodwill, odpisy
4. Zásoby, rezervy a přechodné položky
5. Leasing, malý test
6. Odložená daň, otevření a uzavření účtů, rozdělení zisku
7. Odpadá (státní svátek)
8. Výsledovka, rozvaha
9. Cash Flow
10. Finanční analýza
11. Free CF, EVA, WACC, finanční páka, rozklad ukazatele zisku
12 Konzultace 13 Konsolidace 14 Test, zápočet

Literatura:

1. Kovanicová, D.: Finanční účetnictví - světový koncept, Polygon
2. Dvořáková D.: Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, BizBooks, Brno. 2014
3. Mezinárodní účetní standardy (IFRS), české vydání (www.kacr.cz)
4. Mládek, R.: Světové účetnictví - GAAP a IFRS. Linde
5. Ryneš, P.: Podvojné účetnictví pro podnikatele, Anag, 2012
6. Platná legislativa účetnictví v ČR
Materiály k předmětu viz: https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/financni-ucetnictvi

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/financni-ucetnictvi

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/financni-ucetnictvi

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky P 1
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky P 1
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MPKME5 Komunikační systémy V 1
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MPKME3 Elektronika V 1
MPKME2 Multimediální technika V 1
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 1
MPKYR1 Robotika V 1
MPKYR3 Systémy a řízení V 1
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1


Stránka vytvořena 21.1.2020 09:50:41, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.