Popis předmětu - A1M16CTR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1M16CTR Controlling
Role:PO, V Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Controlling jako moderní přístup k řízení organizace. Vývoj od funkcionálního pojetí, přes reporting až po celistvý koncept podnikového řízení v kontextu aktuálních publikací i špičkové podnikové praxe. Kurz zdůrazňuje klíčová propojení jednotlivých funkčních oblastí, ale také určujících procesů, resp. činností v podnikovém systému řízení. Prezentuje metody a další manažerské nástroje, které lze využít pro řízení jednotlivých součástí (entit) ve vzájemné interakci. Pro prezentaci určujících principů, které jsou vysvětlovány v průběhu kurzu, slouží ilustrační úlohy. Pro výuku jsou připraveny modely, které demonstrují klíčové integrační vazby s využitím vhodných manažerských nástrojů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M16CTR

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M16CTR

Cíle studia:

Cílem kurzu je prezentovat controlling jako soudobý, ucelený přístup k řízení podniku (organizace, instituce) a současně jako přístup k řízení projektů, které podnik realizuje, ať již jako produkty či na podporu interních procesů. Ukázat jeho vývoj od funkcionálního pojetí, přes reporting až po celistvý koncept řízení podniku v kontextu aktuálních publikací i špičkové praxe. Kurz zdůrazňuje klíčová integrační propojení jednotlivých funkčních oblastí, ale také určujících procesů, resp. činností v systému řízení podniku. Prezentuje metody a další manažerské nástroje, které lze využít pro řízení jednotlivých součástí (entit) ve vzájemné interakci. Pro prezentaci určujících principů, které jsou vysvětlovány v průběhu kurzu, slouží ilustrační úlohy. Značný důraz je kladen na řízení nákladů, protože to je integračním a současně zásadním prvkem podnikového řízení a je základem controllingového řízení ve většině podniků. Posluchači v seminární části sestavují vlastní úlohy, které musí splňovat stanovené cíle. Určující pro řešení úloh je splnit zadané cíle úlohy. Pro výuku jsou též připraveny modely, které demonstrují klíčové integrační vazby s využitím vhodných manažerských nástrojů. Kurz navazuje zejména na kurzy zaměřené na management podniku, projektové řízení a finanční management. Na seminářích, při přípravě a prezentaci zadaných úloh, se předpokládá práce zpravidla ve 2-3 členných týmech. Při testech je práce striktně individuální.

Osnovy přednášek:

1. Řízení organizace, přístupy k řízení, role controllingu a nástrojů manažerského účetnictví. Základní entity řízení organizace a jejich vazby.
2. Konvergenční controllingovy koncept. Základní controllingová linka.
3. Technicko-finanční integrace. Integrace věcného a finančního plánu. Úvod k interaktivním modelům pro prezentaci klíčových integračních vazeb.
4. Procesní řízení. Role činností v řízení organizace. Activity based management (ABM).
5. Řízení nákladů jako součást řízení podniku. Role rozpočtu, kalkulace a operativní evidence a jejich interakce.
6. Manažerské nástroje controllingové aplikace. Metoda hodinové nákladové sazby (HNS).
7. Manažerský efekt metody HNS a jejích alternativ.
8. Metodologie okruhu výkonů. Target costing.
9. Integrační vlastnosti manažerských nástrojů I: Metoda HNS, vícestupňový příspěvek na úhradu, provozní rozpočty
10. Integrační vlastnosti manažerských nástrojů II: Balanced scorecard, řízení vztahu se zákazníky (CRM).
11. Role času v současném řízení. Určující časová optima. Řízení výkonnosti.
12. Nákladová analýza. Náklady jako důsledek rozhodnutí.
13. Struktura plánové soustavy organizace v kontextu současných podmínek pro řízení. Role ex-ante propočtů a ex-post vyhodnocení. Vývoj kvalifikace a role controllera.
14. Závěrečné shrnutí a rekapitulace hlavního poselství kurzu.

Osnovy cvičení:

1. Pravidla práce na cvičeních. Úvodní test znalostí z návazných předmetů. Zadání 1. prezentační úlohy na controllingovou linku.
2. Prezentace 1.úlohy posluchači s důrazem na controllingové charakteristiky řízení. Zadání 2.prezentační úlohy s využitím modelu NFP.
3. Prezentace výchozí verze 2. úlohy posluchači a diskuse ke klíčovým technicko-finančním vazbám.
4. Rozbor a diskuse nad prezentacemi 2. úlohy posluchači. Simulace změn finančního plánu v důsledku změn nefinančních faktorů. Průbězný test 1. Zadání úlohy 3 - Sestavení rozpočtu s důrazem na činnosti.
5. Prezentace 3. úlohy posluchači - první část. Rozbor a diskuse ke tvorbě a vyhodnocování rozpočtů v kontextu řízení činností a řízení nákladů.
6. Prezentace 3. úlohy posluchači - druhá část. Zadání úlohy 4 - Řízení nákladů na produkt (s využitím Metody HNS: vertikální nebo controllingová alternativa).
7. Prezentace 4. úlohy posluchači - první část. Rozbor a diskuse k využití Metody HNS při řízení nákladů činností, procesů, útvarů, produktů.
8. Prezentace 4. úlohy posluchači - druhá část.
9. Průběžný test 2. Zadání úlohy 5 - Řízení nákladů na produkt pro předvýrobní, výrobní a povýrobní etapu životního cyklu produktu s využitím Modelu-3P (+ lze využít zpracovanou úlohu 4, případně i úlohu 2).
10. Prezentace výchozí verze 5. úlohy posluchači a diskuse ke klíčovým vazbám.
11. Prezentace výchozí verze 5. úlohy posluchači a diskuse ke klíčovým vazbám - druhá část. Simulace změn pro dosazení nákladového limitu/produkt.
12. Simulace změn pro dosazení nákladového limitu/produkt - pokračování. Průběžný test 3.
13. Prezentace kompletní úlohy 2 a kompletní úlohy 5 s využitím Modelu-NFP a Modelu-3P. Rozbor a diskuse ke controllingovym faktorům.
14. Prezentace kompletní úlohy 2 a kompletní úlohy 5. Rozbor a diskuse ke controllingovym faktorům. Zápočet.

Literatura:

1. Zralý, M.: Podklady ke kurzu: Texty, prezentace, vzorové úlohy, připravené modely
2. Zralý, M.: Vývoj pojetí controllingu, Controlling, 4/2003, ISSN 1801-6251, Společnost pro controlling a podnikové řízení, Praha
3. Eschenbach, R.: Controlling, Codex Praha, 2000
4. Horváth, P.: Controlling, Vahlen, München, 2002
5. Kaplan, R.S., Norton D.P.: Alignment, Harvard Business School Press, Boston, 2006

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/controlling

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/controlling

Klíčová slova:

Controlling, Management Control, Performance, Konvergenční controllingový koncept, Řízení nákladů, Motivace

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 3
MPKME5 Komunikační systémy V 3
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 3
MPKME3 Elektronika V 3
MPKME2 Multimediální technika V 3
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky PO 3
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 3
MPKYR1 Robotika V 3
MPKYR3 Systémy a řízení V 3
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3


Stránka vytvořena 5.6.2020 17:49:48, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.