Popis předmětu - A1M32TSY

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1M32TSY Telekomunikační systémy Rozsah výuky:2P + 2L
Garanti:  Role:P,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13132 Kreditů:4 Semestr:Z

Anotace:

Předmět se zabývá telekomunikačními sítěmi z různých hledisek, od fyzikálních základů přes strukturu až po aplikace. Seznamuje se základními pojmy a principy v oblasti sdělování. Využití těchto principů a metod je doloženo na konkrétních sdělovacích sítích - ISDN, přenosu dat, pevných i mobilních. Důraz je kladen na aplikace související s energetikou a silnoproudými sítěmi.

Cíle studia:

Student si osvojí základní znalosti týkající se procesu sdělování a jeho technických principů na všech úrovních, počínaje přenosem signálu v příslušném fyzikálním prostředí a konče službami poskytovanými v sítích elektronických komunikací, včetně standardizace a legislativních i organizačních opatření, s důrazem na aplikace pro oblast energetiky a jejího řízení.

Osnovy přednášek:

1. Základní pojmy. Regulace a standardizace v oblasti elektronických komunikací.
2. Sdělovací řetězec. Síť a její vlastnosti. Topologie.
3. Vrstvové modely komunikace. RM-OSI, TCP/IP.
4. Způsoby přenosu informace a jejího zabezpečení.
5. Metody vícenásobného využití přenosových prostředků. Modulace.
6. Přenosová prostředí a jejich využití. Přenosové a spojovací systémy.
7. Sítě ISDN, IN, NGN. Ethernet.
8. Mobilní telekomunikační sítě.
9. Možnosti přenosu dat v přístupových sítích.
10. Principy komunikace po silnoproudých vedeních. PLC, BPL.
11. Systémy HDO. Smart Metering.
12. Sítě ICT v energetice. Smart Grid.
13. Inteligentní budovy a inteligentní domácnosti.
14. Vývojové trendy a budoucnost komunikačních technologií.

Osnovy cvičení:

1. Úvodní cvičení. Bezpečnost práce v laboratoři. Plán semestru, požadavky.
2. Elektromagnetická kompatibilita (EMC), vlivy přepětí na komunikační systémy
3. Úvod k cyklu laboratorních úloh
4. Laboratorní úloha č. 1: Lokalizace telekomunikačních vedení
5. Laboratorní úloha č. 2: Modulace a modulační metody
6. Laboratorní úloha č. 3: Vlastnosti systémů xDSL
7. Laboratorní úloha č. 4: Přenos dat v hostitelských sítích
8. Laboratorní úloha č. 5: Rušení a elektromagnetická kompatibilita
9. Laboratorní úloha č. 6: Přenos sdělovacích signálů silnoproudým vedením
10. Laboratorní úloha č. 7: Dálkový odečet stavu elektroměru
11. Laboratorní úloha č. 8: Systémy HDO
12. Kontrolní test.
13. Náhradní laboratorní měření, náhradní test
14. Zápočet

Literatura:

1. Vodrážka, J. - Pravda. I.: Principy telekomunikačních systémů. Vydavatelství ČVUT, Praha. 2006.
2. Svoboda, J. a kol.: Telekomunikační technika (I. až III. díl), nakladatelství Sdělovací technika, Praha, 2002.

Požadavky:

1. Písemná práce hodnocená alespoň stupněm "E";
2. Úspěšně odevzdané písemné zprávy ze dvou určených laboratorních úloh (úlohy určí vyučující);
3. 100% účast na laboratorních měřeních. Předem omluvená neúčast bude bez zbytečného prodlení nahrazena podle pokynů vyučujícího. Po laboratorním měření, které již proběhlo, lze neúčast omluvit pouze z vážných důvodů (např. pracovní neschopnosti doložené potvrzením od lékaře - důvody posoudí vyučující).
Student může během semestru získat až 20 bodů, které se započítají do celkového závěrečného hodnocení (kontrolní test - max. 10 bodů, každá písemná zpráva z laboratorní úlohy - max. 5 bodů, mimořádné ocenění za aktivitu při výuce - max. 5 bodů dle uvážení vyučujících; dosáhne-li student během semestru v součtu více než 20 bodů, ke zkoušce se započítá pouze 20 bodů). Zkouška je písemná, popřípadě ústní.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1M32TSY

Klíčová slova:

sdělovací technika, telekomunikace, komunikační sítě, přenos hlasu a dat, PLC (Powerline Communication)

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky P 3
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 3
MPKME5 Komunikační systémy V 3
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 3
MPKME3 Elektronika V 3
MPKME2 Multimediální technika V 3
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 3
MPKYR1 Robotika V 3
MPKYR3 Systémy a řízení V 3
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3


Stránka vytvořena 21.1.2020 09:50:41, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.