Popis předmětu - A2B02FY2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A2B02FY2 Fyzika 2 pro KME Rozsah výuky:2+1L
Garanti:  Role:P,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13102 Kreditů:3 Semestr:Z

Anotace:

Předmět Fyzika II navazuje na předmět Fyzika I, který je prerekvizitou. V rámci tohoto předmětu se studenti nejprve seznámí se základními vlastnostmi vlnění a jeho popisu, přičemž výuka je vedena tak, aby si studenti uvědomili univerzálnost popisu vlnění, bez ohledu na jeho charakter. Podrobněji se seznámí s elektromagnetickými vlnami. Následují partie z relativistické mechaniky a kvantové teorie. Závěrečné přednášky (pokud některé přednášky v průběhu semestru neodpadnou díky různým svátkům, rektorským a děkanským volnům) jsou věnovány fyzice atomového jádra a radioaktivitě.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2B02FY2

Cíle studia:

Cílem studia není memorování vzorců, ale pochopení probírané látky a samostatné řešení problémů a příkladů. Početní semináře byly ovšem vedením FEL přesunuty do samostudia. Proto doporučuji navštěvovat nepovinné Početní semináře z fyziky 2.

Osnovy přednášek:

1. Druhy vln, základní pojmy (fázová rychlost, grupová rychlost, disipace a disperze vln, disperzní relace),
2. Obecná vlnová rovnice a její řešení (vlny rovinné, kulové, válcové).
3. Skládání vlnění (vlny postupné a stojaté), Huygensův-Fresnelův princip, blízké a vzdálené pole, difrakce vln, Dopplerův jev.
4. Elektromagnetické vlny
5. Polarizace. Geometrická optika - světelný paprsek, Fermatův princip, odraz a lom, kritický odraz, tenké čočky.
Základy fotometrie (svítivost, světelný tok, jas, zářivost, absorpce světla).
6. Akustické vlny, základní akustické veličiny, lineární vlnová rovnice akustiky, hladina akustického tlaku a intenzity.
7. Teplota, teplo, kinetická teorie plynů, stavová rovnice.
8. Práce, vnitřní energie, 1. a 2. věta termodynamiky, entropie.
9. Tepelné stroje
10. Vedení tepla
11. Úvod do mechaniky tekutin - Eulerova pohybová rovnice, barometrická formule, Bernoulliova rovnice, Pascalův a Archimédův zákon.
12. Základní postuláty speciální teorie relativity, Lorentzova transformace, relativistická kinematika a dynamika.
13. Základní pojmy z fyziky atomového jádra, radioaktivita. Subjaderné částice. Urychlovače, štěpení jader, termojaderná fúze.

Osnovy cvičení:

Laboratorní úlohy: Budou stanoveny dle možností laboratoří katedry fyziky.

Literatura:

1. Kulhánek, P.: Fyzika 1 pro KME (http://www.aldebaran.cz/studium/KME/f1.pdf)
2. Kulhánek, P.: Fyzika 2 pro KME (vznikne v ZS 2013/2014)
3. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, VUTIUM-PROMETHEUS, 2000.
4. Blatt, F.: Modern Physics, McGraw-Hill 1992

Požadavky:

Znalosti z předmětu Fyzika I, zvládnutí diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných a lineární algebry. Podmínky pro získání zápočtu v denním studiu a další potřebné informace jsou na stránce http://aldebaran.feld.cvut.cz/vyuka/fyzika_2_kme/. Podmínkou získání klasifikovaného zápočtu je: účast na laboratorních cvičeních, vypracování stanoveného počtu protokolů, vypracování zápočtové písemné práce a absolvování závěrečné ústní rozpravy. Podrobnější informace jsou na stránce http://aldebaran.feld.cvut.cz/vyuka/fyzika_2_kme/

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B02FY2

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKME1 Komunikační technika P 3
BPKME5 Komunikace a elektronika P 3
BPKME_BO Před zařazením do oboru P 3
BPKME4 Síťové a informační technologie P 3
BPKME3 Aplikovaná elektronika P 3
BPKME2 Multimediální technika P 3
BPOI1 Počítačové systémy V 3
BPOI_BO Před zařazením do oboru V 3
BPOI3 Softwarové systémy V 3
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V 3
BPKYR1 Robotika V 3
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V 3
BPKYR3 Systémy a řízení V 3
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 3
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V 3
BPEEM2 Elektrotechnika a management V 3
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 3
BWM(ECTS) Web a multimedia V 3
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 3
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 3


Stránka vytvořena 11.11.2019 17:50:47, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.