Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - A0M15SZS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M15SZS Spolehlivost a zabezpečenost soustav Rozsah výuky:2+2s
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13115 Kreditů:5 Semestr:L

Anotace:

Cílem předmětu je získání základních znalostí o zabezpečenosti a spolehlivosti elektroenergetických systémů na základě deterministické a zejména pravděpodobnostní analýzy. Po úvodním shrnutí a rozšíření matematického aparátu pro pravděpodobnostní a statistické výpočty je hlavní pozornost zaměřena na metodiku vyhodnocování spolehlivosti těchto systémů na základě posouzení spolehlivosti dílčích prvků a jejich charakteristik v různých provozních režimech. Pozornost je rovněž věnována problematice údržby a simulaci destruktivních zkoušek.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0M15SZS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M15SZS

Cíle studia:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnovy přednášek:

1. Přehled běžných diskrétních rozdělení používaných v elektroenergetice, typické aplikace.
2. Přehled běžných spojitých rozdělení používaných v elektroenergetice, typické aplikace.
3. Diskrétní a spojité stochastické procesy (Markovovské řetězce, Poissonův proces, proces obnovy) v elektroenergetice I - teorie.
4. Diskrétní a spojité stochastické procesy v elektroenergetice II - typické aplikace.
5. Rozhodovací analýza a analýza rizika, rozhodovací kritéria.
6. Pojem spolehlivosti elektroenergetického systému, ukazatelé spolehlivosti a jejich určování.
7. Metody vyhodnocování spolehlivosti systému a vliv nejistoty jejich ukazatelů.
8. Návrh přenosových systémů s ohledem na jejich spolehlivost.
9. Preventivní údržba elektroenergetických zařízení (problematika minimálních nákladů a maximální spolehlivosti).
10. Deterministický a stochastický přístup k řešení problematiky ustálených stavů.
11. Deterministický a stochastický přístup k řešení problematiky přechodných stavů.
12. Pravděpodobnostní analýza vybraných poruchových stavů.
13. Pravděpodobnostní analýza stability systému.
14. Metoda Monte Carlo v elektroenergetice.

Osnovy cvičení:

1. Diskrétní rozdělení v elektroenergetice, typické příklady.
2. Spojitá rozdělení v elektroenergetice, typické příklady.
3. Předpovědi na základě stochastických procesů.
4. Spolehlivost dílčích prvků elektroenergetických systémů a spolehlivost celku.
5. Deterministické a stochastické metody pro ustálené a přechodné stavy.
6. Základní pravidla údržby v menších elektroenergetických systémech.
7. Pravděpodobnostní analýza zkratu v jednoduché elektrizační soustavě.
8. Simulace destruktivních zkoušek metodou Monte Carlo.
9. Zadání semestrálních projektů.
10. Konzultace semestrálních projektů.
11. Konzultace semestrálních projektů.
12. Prezentace semestrálních projektů.
13. Prezentace semestrálních projektů.
14. Shrnutí a zhodnocení semestrálních projektů.

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME2 Multimediální technika V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME3 Elektronika V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR1 Robotika V


Stránka vytvořena 23.2.2018 17:46:57, semestry: L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.